نگارخانه رویدادهای قطب علمی

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ۱۷ اردیبهشت ۹۴

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

نشست نقشه راه علم دینی ۱۷ آذر ۹۲

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

سخنرانی پروفسور میاکه در خصوص معماری معاصر ژاپن۱۶ مهر ۹۳

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

کارگاه پارامتریک و پارامترهای طراحی ۳ خرداد۹۳

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

کارگاه دانش افزایی حکمت برای مدرسان معماری ۱۹ خرداد ۹۴

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

نشست تخصصی دانش افزایی مدرسان معماری درس انسان طبیعت ۱۷ شهریور ۹۴

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

برگزاری اردوی علمی فرهنگی بم و کرمان ۱۸ آذر ۹۲

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

سمینار بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در فضای معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی ۵ اردیبهشت ۹۴

۱۳۹۵-۰۲-۲۱

همایش تخصصی بزرگ مسکن اسلامی ایرانی ۵ اسفند ۹۳