اعضای پژوهشی و اجرایی

ردیف نام و نام خانوادگی و سمت شماره تماس
۱ آقای مهندس عبدالحمید نقره کار – مدیر قطب علمی معماری اسلامی داخلی ۳۲۲۱
۲ آقای دکتر مهدی  حمزه نژاد – معاون اجرایی قطب علمی معماری اسلامی داخلی ۶۱۲۲
۳ آقای دکتر محمد منان رییسی – مدیر داخلی نشریه پژوهشهای معماری اسلامی داخلی ۶۱۲۴
۴ آقای  محمد شجاعی – مسئول اداری پشتیبانی قطب علمی معماری اسلامی داخلی ۳۲۱۵
۵ آقای علی اکبر آدینه – کارشناس قطب علمی معماری اسلامی  ۷۷۲۴۰۲۶۳
۶ خانم زینت عبدی – دبیرخانه قطب علمی معماری اسلامی داخلی ۳۲۲۱
۷               آقای مهندس عطایی – مسئول برگزاری همایشهای قطب علمی معماری اسلامی داخلی ۶۱۲۳
۸ آقای دکتر خیرالدین – مسئول روابط بین الملل قطب  و نشریه آن پژوهشهای معماری اسلامی داخلی ۶۱۱۹
۹ آقای مهندس نعیم اورازانی
۱۰ آقای دکتر حیدر جهانبخش
۱۱ آقای دکتر مهدی خاکزند
۱۲ آقای دکتر رضا خیر الدین
۱۳ آقای دکتر علی محمد رنجبر
۱۴ آقای دکتر سلمان نقره کار
۱۵ سرکار خانم مهندس تقدیر