نشریه

نشريه پژوهشهای معماری اسلامی

مجّله « پژوهشهای معماری اسلامی » وابسته به قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم وصنعت ايران براساس قوانين و مصوبات وزارت علوم از شماره نخست آن دارای اعتبار علمی پژوهشی می باشد.

فراخوان مقاله

علاقمندان می توانند نسخه ای از فايل کار خود را که مطابق با شيوه نامه تنظيم مقاله نشريه تنظيم گرديده با مشخص کردن محور راهبردي زير همراه با سه نسخه مکتوب از مقاله (که بصورت دو رو چاپ شده) به دفتر مجله واقع درمرکز تحقيقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران تحويل دهند.

  - جايگاه حکمت نظری و عملی اسلام، در فرآيند خلق آثار هنری، معماری و مسائل مشترک با شهرسازی

  - بررسی تطبيقی مبانی فلسفی و حکمت هنر و معماری مکاتب در مقايسه با اسلام(هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و زيبائی شناسی)

  - روش های تحقيق ميان دانشی به ويژه با رويکرد دينی در آثار هنری و معماری و شهرسازی

  - آسيب شناسی و بحران درمبانی و آثار هنر و معماری و شهرسازی معاصرايران و جهان از منظر فرهنگی و هنراسلامی

  - بررسی تطبيقی زيبايی شناسی مکتب های مختلف، در مقايسه با زيبائی شناسی از منظر اسلامی

  - بررسی تطبيقی فلسفه هنر مکاتب مختلف در مقايسه با فلسفه هنر و معماری اسلامی (مباحثی از قبيل ايده پردازی، خلاقيّت، نماد پردازی، معناگرائی، فلسفه تاريخ هنر، جامعه شناسی هنر، حواس ظاهری و باطنی انسان، خيالهای متصل و منفصل )

  - تبيين رابطه انسان با طبيعت و تأثير آن بر معماری و شهرسازی از منظر اسلامی و ديگر مکاتب

  - بررسی تعاملی ادراک انسان با محيط مصنوع (از قبيل: ايده های فضائی- هندسی، نمادها، آرايه ها، احجام، مصالح)

  - تأثير اخلاق حرفه ای، استعداد، آموزش و تجربه، حقوق اجتماعی،‌ حقوق زيست محيطی و ... در فرآيند طراحی معماری و شهرسازی

  - استنتاج اصول راهبردی و راهکارهای عملی، از معماری و شهرسازی اصيل دوران اسلامی جهت تحقق پذيری هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

  - معرفی و ارزيابی آخرين دستاوردهای برجسته و ارزشمند نظريه ها، کتب و آثار معماری و شهرسازی اسلامی در سطح ايران و جهان

  - تبيين مفهوم خانواده در فرهنگ اسلامی و طراحی خانه مطلوب

  - تبيين حقوق همسايگی و وظايف اجتماعی مسلمانان و طراحی محله مطلوب

  - فقه و حقوق معماری و شهرسازی، اخلاق حرفه ای و اصول و مبانی اجتهاد هنری و حرفه ای

اصول کلی تنظيم مقالات

اصول کلی

  - مقاله ها بايد حاصل کار پژوهشی نويسنده يا نويسندگان باشد. مقاله علمی- پژوهشی مقاله ای است که در آن، نويسنده يک يا چند پرسش مرتبط راکه واجد معنا و اهميت و قابل پاسخگويی باشند،‌مطرح و تشريح می کند و سپس بر اساس روش علمی موجهی که با سرشت پرسش مقاله سازگار باشد، با اتکا به منابع معتبر مرتب، برای يافتن پاسخشان تلاش می کند.يک مشخصه مهم مقاله علمی- پژوهشی آن است که حدود صدق و اعتبار يافته هايش به تناسب منابع، متغيرها و مسائل و روشهای تحليل و استدلال و تعليل، قابل تعيين و قابل بحث است.

  - مقاله های ارسالی قبلاً در نشريه ديگر يا مجموعه مقالات همايش ها چاپ و يا همزمان برای مجله ديگری ارسال نشده باشند .

  - مقاله ها بايد به زبان فارسی و با رعايت اصول و آيين نگارش اين زبان باشند .

  - مسئوليت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان است.

  - مجله در قبول، رد يا ويرايش مقاله ها آزاد است .

  - مقاله های دريافتی بازگردانده نخواهد شد .

  - استفاده از مقاله های منتشر شده در اين مجله بدون ذکر منبع در ساير مجله ها و کتاب ها ممنوع است.

  - مجله از پذيرش ترجمه، گزارش، يادداشت و مانند اينها معذور است.

  - چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی يا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی يا رساله نيز در صفحه اول درج گردد .

  چنان چه مقاله ای خارج از اين ضوابط باشد، قبل از ارائه به گروه داوران، از فهرست موارد بررسی حذف خواهد شد.

شيوه نامه تنظيم مقالات

1- اصول نگارش مقاله:

 - جهت تنظيم مقالات بايستی از نرم افزار(Word) استفاده شود.

- مقاله بايد در صفحه اندازه A4 تنظيم شود.

 - متن مقاله بصورت دوستونی و فاصله بين دو ستون 1 سانتی متر باشد و حاشيه صفحه از راست و چپ 5/2 سانتی متر، ازبالا 4 سانتی متر و از پايين 5 سانتی متر ، فاصله بين خطوط single در نظر گرفته شود.

- نوع قلم مورد استفاده در متن فارسی BMitra و در متن انگليسی Times New Roman باشد.

 - برای اندازه قلم ها از جدول زير استفاده نماييد: محل استفاده نوع قلم عنوان مقاله 11 متن فارسی مقاله 12 کلمات لاتين درون متن 10 سرتيترها 12 Bold تيترهای فرعی 11 Bold توضيحات جداول و تصاوير، متن داخل جداول 11 منابع فارسی 12 منابع لاتين،چکيده لاتين، ,پی نوشت های لاتين 10 منابع فارسی ، پی نوشت های فارسی، جداول 11

- چکيده لاتين به صورت ساختار يافته تمام نما بين 1000 تا 1200 کلمه باشد .

 - تعداد صفحات مقاله نبايد از 17 صفحه بيشتر شود.

- فايل مقاله بايد به ترتيب شامل موارد زير باشد: الف) صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان مقاله

ب) صفحه دوم شامل عنوان مقاله، چکيده مقاله و کليد واژه ها ج) صفحه سوم به بعد شامل مقدمه، بدنه مقاله، نتيجه گيری، پی نوشت ها، منابع

د) صفحه آخر بخش انگليسی شامل عنوان مقاله، نام و مشخصات نويسندگان و چکيده انگليسی الف) صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان مقاله عنوان مقاله بايد وسط چين باشد و در زير آن نام و نام خانوادگی نويسندگان به ترتيب اولويت همراه با مشخصات کامل آنها باشد. در نام نويسندگان از نوشتن عباراتی مانند دکتر، مهندس و از اين قبيل اجتناب شود. مشخصات به ترتيب شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر،نشانی پستی، شماره تلفن و پست الکترونيک تمامی نويسندگان است. يک نفر از نويسندگان بايستی به عنوان نويسنده مسئول معرفی شود.

ب) صفحه دوم شامل عنوان مقاله، چکيده مقاله و کليد واژه ها - چکيده فارسی بايد بين 350 الی 400 کلمه باشد.

چکيده به اجمال، شامل سوال پژوهش و بيان مساله (حدود 150 کلمه)،هدف پژوهش (حدود 50 کلمه)، روش پژوهش(حدود 75 کلمه) و يافته های پژوهش (حدود 125 کلمه) است.

- کليد واژه ها بين 3 تا 5 کلمه و حاوی واژه های اصلی جستجو پذير برای دسترسی به مقاله می باشد.

ج) صفحه سوم به بعد شامل مقدمه، بدنه مقاله، نتيجه گيری، پی نوشت ها، فهرست منابع کل حجم مطالب مقاله بدون دو صفحه اول 15 صفحه خواهد بود . - مقدمه بايستی شامل طرح موضوع (بيانگر مسئله پژوهش، فرضيه های پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله)، اهداف پژوهش، پيشينه پژوهش، روش پژوهش و معرفی کلی مقاله باشد. در پژوهش هايی که پيشينه تحليلی دارند، حجم پيشينه پژوهش می تواند بيش از مقالات پژوهشی معمول باشد که در اين صورت پس ازمقدمه و به صورت بخشی جداگانه با تيتر پيشينه پژوهش نوشته می شود.

- بدنه مقاله شامل بحث و بررسی اطلاعات با استفاده از روشهای پژوهش علمی و تجزيه و تحليل داده ها و يافته های تحقيق به شکل گويا و علمی به همراه تمامی نمودارها، تصاوير، جداول و متن علمی و مستند مورد استفاده در تحقيق است. - نتيجه گيری بايستی به گونه ای منطقی و مستدل و در راستای پاسخ به سوال پژوهش در قالب ارائه يافته های پژوهش باشد.

 -پا نوشت ها شامل معادل های لاتين کلماتی است که در متن مقاله برگردان به فارسی شده اند و نيز توضيحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله که ارائه آن در متن مقاله ضروری نيست که با شماره کوچک در بالای واژه مورد نظر در متن مشخص و در پايين هر صفحه ارائه می گردد. - فهرست منابع در پايان مقاله بر اساس حروف الفبا تنظيم می گردد، بمنظور نمايه شدن مجله در پايگاههای استنادی بين المللی لازم است همه مولفين و عناوين کتب و مقالات به زبان انگليسی ارائه شوند همچنين سال انتشارنيز به تاريخ ميلادی ذکر گردد .

حتی الامکان تلاش شود عنوان مقاله و کتاب از اصل انگليسی انتخاب شده مولفين انتخاب گردد و از بيان فارس عناوين با آوای انگليسی (فينگليش) پرهيز گردد. بر اساس شيوه نامه ايران (تهيه شده توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران) که مطابق شيوه نامه شيکاگو Bاست، می باشد. اين شيوه نامه در وبگاه نشريه قابل بارگيری است. يک نمونه از منبع نويسی (برای کتاب با يک نويسنده) در ذيل آمده است: Adams, Henry. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton Mifflin. (Adams,1918,77) د) صفحه آخر بخش انگليسی شامل عنوان مقاله، نام و مشخصات نويسندگان و چکيده انگليسی با توجه به درخواست مجله برای نمايه شدن در پايگاههای بين المللی مدارک علمی لازم است چکيده تمام نمای ساختار يافته با 1000 تا 1200 کلمه تنظيم گردد . در اين چکيده لازم است چهار رکن چکيده فارسی به ويژه روش و يافته ها به همراه فرضيه و مسير تحقيق با تفصيل بيشتر ذکر گردد. 2- شيوه تنظيم تصوير، جدول و شکل تصاوير، جداول و اشکال(شامل کروکی، نمودار، نقشه‌، اسکيس) بايستی بايد در نزديک ترين محل ممکن که در متن به آنها اشاره شده است گنجانده و تنظيم شوند.

 توضيحات جداول بايد در بالای جدول و توضيحات شکل و تصوير در زير آنها قرار گيرد. توضيحات مربوطه شامل شماره(به ترتيب ارائه در متن)، موضوع(نکته علمی موجود در تصوير که به شکل تحليلی بيان می شود)، معرفی(شامل مکان و زمان ساخت و طراح يا ...)و سند (منبعی که تصوير از آن دريافت شده) می باشد. (توضيحات بايستی در يک text box جداگانه نوشته شده و با عکس به صورت group در بيايد.) کيفيت تصاوير بايد مناسب و کليه جزييات در آن به خوبی مشخص باشد. حداقل کيفيت مورد تاييد جهت تصاوير 300 dpiاست. برای تنظيم تصاوير دقت شود که تصوير کاملاً عرض صفحه و محدوده تعيين شده متن را در بر بگيرد . در صورت نياز از دو تصوير در کنار هم استفاده شوند. بدين صورت که تصاوير يا با عرض 15 و بصورت تک عکس يا با عرض 7 سانتيمتر و بصورت دو عکس در کنار و يا در زير هم با 1 سانتيمتر فاصله در متن چيده شوند. به عنوان مثال يک نمونه را در زير می بينيد.

- تذکرات : - قبل از کاما، نقطه، نقطه ويرگول، کلمات دوهجايی و از اين قبيل موارد، از فاصله استفاده نشود. بلکه از نيم فاصله استفاده شود و يا فاصله ای نباشد . - شماره رفرنس و پی نوشت ها در متن به اندازه خود متن تايپ شود و کوچک نشود. - در صورت امکان عکس ها به غير از داخل متن بصورت فايل جداگانه ای با کيفيت بهتر ارسال گردد. - نمودارهای موجود در متن بصورت فايل جداگانه ای pdf-jpg ارسال گردد تا هيچ گونه تغيير ی نداشته نداشته باشد . - چيدمان عکس ها در متن بسادگی و مشخص در متن بيايد و گوشه متن و يا جاهای غير قابل تشخيص نباشد. - آدرس عکس و يا مطالبی که زيرنويس نمودارها می آيد داخل پرانتز باشد .