می 2016

2016-05-18

کتاب (درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی)

در آمدی بر هویت معماری اسلامی_(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-15

بررسی تطبیقی نقوش کاشیکاری د ومسجد – مدرسه چهارباغ و سید اصفهان

بررسی تطبیقی دو نمونه مسجد(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-15

نقشه پنهان به مثابه دستاوردهای باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران

باور دینی(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

باغ ایرانی اسلامی

باغ ایرانی اسلامی(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

آیات و روایات در باب معماری مسکن

آیات و روایات در باب معماری مسکن(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

آب و معماری

آب و معماری(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-14

اعجاز رنگ ها در قرآن کریم

اعجاز رنگ ها در قرآن کریم(برای دانلود فایل کلیک کنید.)
2016-05-11

نشست تخصصی ارتباط بین نقوش هندسی در معماری سنتی و هندسه های غیر تکرار شونده با سخنرانی ژان مارک کاسترا

نشست تخصصی ارتباط بین نقوش هندسی در معماری سنتی و هندسه های غیر تکرار شونده با سخنرانی ژان مارک کاسترا    
2016-05-10

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ۱۷ اردیبهشت ۹۴

2016-05-10

نشست نقشه راه علم دینی ۱۷ آذر ۹۲

2016-05-10

سخنرانی پروفسور میاکه در خصوص معماری معاصر ژاپن۱۶ مهر ۹۳

2016-05-10

کارگاه پارامتریک و پارامترهای طراحی ۳ خرداد۹۳

2016-05-10

کارگاه دانش افزایی حکمت برای مدرسان معماری ۱۹ خرداد ۹۴

2016-05-10

نشست تخصصی دانش افزایی مدرسان معماری درس انسان طبیعت ۱۷ شهریور ۹۴

2016-05-10

برگزاری اردوی علمی فرهنگی بم و کرمان ۱۸ آذر ۹۲