نمونه مساجد سبک آذری در معماری ایران ( مسجد کبود تبریز)