دوره هم اندیشی و دانش افزایی ، مبانی نظری معماری و انسان ، طبیعت و معماری