دوره هم اندیشی و دانش افزایی ، مبانی نظری معماری و انسان ، طبیعت و معماری

نشست علمی فلسفه حقوق در معماری و شهرسازی
2018-02-18
همایش شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی
2018-04-16