شماره ۱۷ نشریه علمی پژوهش های معماری اسلامی به چاپ رسید .