نشست گفتمانی: «نقد و ارزیابی نظام آموزش معماری و شهرسازی کشور با رویکرد هویتی»

مصاحبه مهندس نقره کار مدیر قطب با روزنامه فارس
2018-10-27
دومین نشست گفتمانی: «هم اندیشی نهادهای مسئول در حوزه معماری و شهرسازی با رویکرد هویتی»
2018-10-27