آموزه های اسلامی

چکیده:

(۳۷۱۰ مشاهده)

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ “ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری”، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮیﻪای ﺟﺪیﺪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﺎی آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ” ارایﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ایﻦ ﻧﻈﺮیﻪ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ایﻦ ﻫﺪف، ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎیﯽ ﻧﻈﯿﺮ “ﭼﮕﻮﻧﮕِﯽ داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎیﯽ » و “ﭼﯿﺴﺘِﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎر در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮِی ﻣﻌﻨﺎی اﺛﺮ” روﺷﻦ ﺷﻮد. روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻈﺮیﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ روﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ (ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ) اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺌﻮریﮏ ﻧﻈﺮیﻪ، ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ از ﻃﺮیﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰاره ﻫﺎی ِﺣﮑﻤﯽ و ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزه ِﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص، آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﮑﻤﯽ-  ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﺑﺮﭘﺎیﻪ یﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻌﻨﺎی اﺛﺮ در ﻣﻘﺎم ﺗﮑﻮیﻦ، ﻣﺘﺎﺛﺮ ًاز ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻌﻤﺎر، ﮐﺎﻟﺒﺪ اثر و زمینه است حال آنکه در مقام تاویل علاوه بر این ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺰ ذی ﺳﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ دامنه معنایی آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری، داﻣﻨﻪای ﻧﯿﻤﻪﺑﺴﺘﻪ، ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﻣﺤﺪودیﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻄﺮت ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک و ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎیﯽ را ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﻣﺎﺑﻪازای معنایی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد.

معناشناسی در آثار معماری از منظر اسلامی

2021-07-07

معناشناسی در آثار معماری از منظر اسلامی

چکیده: (۳۷۱۰ مشاهده) ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ “ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری”، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮیﻪای ﺟﺪیﺪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﺎی آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ” ارایﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ایﻦ ﻧﻈﺮیﻪ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎ در آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ […]