تاثیرات محیطی

چکیده:

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری (ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی دارد؟ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری (اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﻓﺮدی) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﻮق ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی و ﭘﺎیﻪ در ﺧﺼﻮص ارایﻪ ﺗﻌﺎریﻒ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی (ﻧﻤﺎزﮔﺰاران دو ﻣﺴﺠﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲ و ۱۸ ﺗﻬﺮان) ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺠﺪ، ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری داده در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ۳۶ ﮔﻮیﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ۹۰ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ایﻦ دو ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﻬﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰار SPSS ۱۷ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد داﺷﺖ.

ارزیابی تاثیر فضاهای مذهبی بر ویژگیهای رفتاری شهروندان با تاکید بر مساجد منتخب تهران