تاریخ و نقد فلسفه اسلامی

2021-03-05

زیبایی شناسی هگل و حکمت های هنر اسلامی

زیبایی شناسی هگل و حکمت های هنر اسلامی کتاب حاضر، پژوهشی است که در بخش نخست آن، برخی مؤلفه‌های مهم زیبایی شناسی هگل تحلیل می‌شود و سپس در بخش دوم، متناظر به ساختار فصل پیشین، هنر در حکمت‌اسلامی توصیف و تحلیل می‌شود. در بخش آخر نیز ابتدا مبانی این دو، […]