ghotb_text_small_islimighotb_text_small_islimi
  • هدف اصلی از ايجاد اين قطـــب علمی، فــراهم آوردن زمينه های لازم برای پژوهـــش

    دربارۀ معماری و از منظر فرهنگ غنــی اسلام است .

فصلنامه علمی پژوهشی قطب معماری اسلامی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی قطب معماری اسلامی ایران


اين نشريه از اخبار مجامع علمی، معرفی سمينارها و کتب برجسته منتشر شده و گزارش های علمی در حوزه معماری و شهرسازی نيز استقبال می کند. امکان چاپ محدود تبليغات مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی اسلامی- ايرانی در اين مجله فراهم است. محورهای راهبردی نشریه عبارتند از:

1- جايگاه حکمت نظری و عملی اسلام، در فرآيند خلق آثار هنری، معماری و مسائل مشترک با شهرسازی
2- بررسی تطبيقی مبانی فلسفی و حکمت هنر و معماری مکاتب در مقايسه با اسلام(هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و زيبائی شناسی)
3- روش های تحقيق ميان دانشی به ويژه با رويکرد دينی در آثار هنری و معماری و شهرسازی
4- آسيب شناسی و بحران درمبانی و آثار هنر و معماری و شهرسازی معاصرايران و جهان از منظر فرهنگی و هنراسلامی


ورود به صفحه نشریه

سلسله درس گفتار های حکمت اسلامی در هنر و معماری

درسگفتار حکمت اسلامی در هنر و معماری استاد عبدالحمید نقره کار