هدايت و نظارت کارهای دانشجويی

 
نظارت قطب علمی معماری اسلامی بر تحقيقات مربوط به دانشجويان کارشناسی ارشد در خصوص طرح های معماری اسلامی جاری تهران( مساجد و مراکز فرهنگی خاص ، مساجد معاصر در تهران ، ضوابط بناهای مذهبی فرهنگی در طرح تفصيلی تهران ) مورخ 31/2/1392.
 

تجهيز و تکميل کتابخانه و بانک اطلاعات قم

 
1. خريد کتابهای تخصصی حوزه معماری و شهرسازی از نمايشگاه بين المللی کتاب مورخ 14/2/1392 و خريد کتابهای حوزه انديشه اسلامی و دستاوردهای حوزه از نمايشگاه کتب حوزه مورخ 14/12/1391. 2. تهيه و توزيع چند جلد کتاب " راهنمای طراحی معماری مساجد شهرهای جديد بانضمام قوانين، ضوابط، آيين نامه ها و مصوبات مرتبط با مساجد " در ميان اعضاء قطب و ارسال فايل pdf آن به اعضاء و هماهنگی با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جديد . 3. تهيه و توزيع کتاب " شهر اسلامی" نوشته جعفر مرتضی العاملی که توسط شهرداری مشهد آماده شده است و توزيع آن در ميان اعضاء قطب.
 

فعاليتهای مرکز تحقيقات معماری شهيد آوينی

1-پيشينه پژوهش های ملی :

برخی از اقدامات پژوهشی مهم و بنيادين به صورت تفاهم نامه و قراردادهای مستقيم با مراکز سياست گذاری و علمی انجام شده است که اهم آنها به قرارزير است :
1- پژوهش « پژوهش هويت اسلامی در معماری و شهرسازی » مربوط به وزارت مسکن سابق که در سال 1388 در کتابی به همين نام منتشر گرديده است .
2-پژوهش « هويت اسلامی – ايرانی در شهرهای جديد » مربوطه به وزارت مسکن سابق که در سالهای 1389 و 1390 اجرا گرديده است.
3- قرارداد تنظيم سه کتاب درسی « حکمت هنر اسلامی » « مبانی نظری معماری » و « انسان طبيعت معماري» برای وزارت علوم که اکنون هر سه کتاب » آماده و تحويل وزارت علوم گرديده است .


2- خدمات پژوهشی به دانشجويان تحصيلات تکميلی دانشکده :

با توجّه به حجم عظيم دانشجويان تحصيلات تکميلی دانشکده ( نزديک به 200 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ) اين مرکز تلاش می کند خدمات پژوهشی از قبيل ، کتاب ، مجلّه ، نرم افزار و ..... در اختيار پژوهشگران قرار دهند.همچنين در اين مرکز امکان ارتباط و تعامل علمی بين مقاطع ارشد و دکتری و تنظيم تحقيقات مشترک ، هدايت مسئول مرکز و در قالب درس های دانشجويان صورت می گيرد .

3-خدمات مربوط به قطب علمی معماری اسلامی

از افتخارات سال 1391 ميتوان به راه اندازی اين قطب علمی در دانشکده اشاره کرد. اين قطب می تواند خلأ موجود در اين زمينه را جبران نموده و نتايج علمی مبتکرانه ای در اين حوزه ايجاد نمايد چنين قطب علمی در کشور و در منطقه منحصر به فرد است و تلاش بر آن است تا در سالهای آتی بتواند نقش خود را در منطقه به نحومطلوبی بيابد.
آشنايی با امکانات پژوهشی مرکز تحقيقات شهيد آوينی
آرشيو کتاب خانه تخصصی معماری و شهرسازی سلامی :
کتب تخصصی و عمومی معماری ، شهرسازی قابل استفاده در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتري ( بويژه در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی ) : 1759 کتاب .
آرشيو نرم افزارهای اسلامی :
نرم افزارهای کامپيوتری مربوط به معماری و پژوهشهای اسلامی اعم از مجموعه آثار علمی پژوهشی ، معماری ، دائره المعارفها ، سخنرانی های مربوطه به معماری اسلامی به تعداد 122 CD. برخی از مهمترين نرم افزارهای پژوهشی همچون تاريخ اسلام و ايران، مجموعه کتب فلسفه ، عرفان ، فقه ، سيره و تاريخ ، روايات و ... بانک نرم افزارهای اسلامی : مجموعه نرم افزارهای نور .
بانک ديجيتالی فيلم و عکس :
آرشيوی از فيلم ها و عکس های معماری وشهرسازی از جمله : فيلم وعکس در زمينه معماری ايران _ معماری جهان _ معماری معاصر ، کتاب و مجلات و مقالات تخصصی معماری و شهرسازی بصورت فايل PDF اين بانک با مشارکت و تعامل با دانشجويان در حال تکميل است .
آرشيو مجلات :
مجلات با موضوعات ، علمی، پژوهشی، معماری، شهرسازی، مذهبی، فرهنگی، خارجی به تعداد 720 مجله.
آرشيو مقالات :
مقالات مربوط به صاحبنظران معماری به ترتيب حروف الفبايی نويسنده به تعداد 51 زونکن و 2168 مقاله کپی نامه شده از مجلات معتبر.
آرشيو نوارهای صوتی و ويدئويی :
نوارهای صوتی و ويدئويی مربوط به سخنرانی و مصاحبه مربوط مباحث معماري 145 نوار .
آرشيو پژوهش دانشجويی :
پروژه های دانشجويی مربوط به دروس نظری معماری و حکمت هنر اسلامی با دسته بندی موضوعی :
مکاتب و انديشمندان غرب و اسلام ، معماری اسلامی ، معماری باغ مدرسه بيمارستان و ... به تعداد700پروژه .
آرشيو فيش های تخصصی معماری و شهرسازی و هنر
فيش های نمايه سازی برای مقاله نويسی در زمينه های پژوهشی از کتب و مقالات معتبر 15780 فيش .
آرشيو رساله های پژوهشی اساتيد: رساله های پژوهشی مربوط به هويت و حکمت هنر اسلامی و طرحهای تحقيقاتی معماری و شهرسازی : 95 رساله.
آرشيو جزوات درسی : جزوات درسی مربوط به اساتيد معماری و شهرسازی 40 جزوه .