دکتر اسماعيل شيعه

دکتر اسماعیل شیعه
 

1- مشخصات فردی

نام خانوادگی : شيعه - نام : اسماعيل - متولد : 7/9/1328_ اراک - مرتبه علمی : استاد - پايه: 37 - گروه آموزشی: شهرسازی - پست الکترونيکی: [email protected] 2

سوابق آموزشی

 2-1- تحصيلات دانشگاهی - دکترای شهرسازی، دانشگاه تهران، 1379 - فوق ليسانس برنامه ريزی شهری ومنطقه ای، دانشگاه تهران، 1355 - ليسانس جغرافيای انسانی، دانشگاه اصفهان، 1350

2-1-1- دوره های آموزشی گذرانيده شده - دوره زبان انگليسی (1364)، دانشگاه منچستر انگلستان ، 1379 - دوره مديريت اداری (1379) سازمان مديريت دولتی، تهران 2

-1-2- زمينه های تخصصی و تحقيقاتی - برنامه ريزی شهری - برنامه ريزی مسکن - برنامه ريزی کاربری اراضی شهری - تراکم و سرانه های شهری - پايداری شهری

3- فعاليت اجرايی وتخصصی:

3-1- عضو هيأت علمی رسمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، از سال 1357 تاکنون

 3-2- همکاری با نهاد ها و مؤسسات پژوهشی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ايران، در زمينه انجام تحقيقات علمی در فاصله سالهای 1363-1392 - مرکز مطالعات برنامه يزی شهری تهران، در زمينه مشاوره های علمی- راهبردی ، 1387-1388 - مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی شهرسازی و معماری ايران، عضويت در هيأت امناء 1386-1388 - بنياد دانشنامه بزرگ فارسی، همکاری علمی و پژوهشی، 1385-1387 - انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران، 1387- 1392 - بنياد ايران شناسی به عنوان عضو علمی، (1382- 1392) - جامعه مهندسان شهرساز ايران، به عنوان عضو علمی و حرفه ای ( از سال 1376 - 1392 ) - قطب علمی معماری و شهرسازی ايران (1391- 1392)

3-3- سوابق اجرايی و مديريتی در دانشگاه علم وصنعت ايران - رئيس دانشکده معماری و شهرسازی(1360 – 1361) - معاون دانشکده معماری و شهرسازی(1363- 1364) - مديرامور پژوهش دانشگاه (1366 – 1369) - مدير گروه آموزش شهرسازی (1373- 1378) - مديرآموزشی دانشگاه (1379 – 1380) - رئيس دانشکده معماری و شهرسازی (1383- 1384)

 4- دروس تدريس شده ( در دانشگاه علم و صنعت ايران: − برنامه ريزی شهری ( 1357- 1359) − اصول بهسازی روستاها ( 1358-1359) − برنامه ريزی مجتمع‌های زيستی 1 ( 1362- 1382 ) − برنامه ريزی مجتمع‌های زيستی 2 ( 1364- 1376) − کارگاه طراحی مجتمع‌های زيستی 1( 1365- 1373) − کارگاه طراحی مجتمع‌های زيستی 2 (1375-1374) − روش تحقيق علمی ( 1373 - 1376) − مبانی برنامه ريزی شهری (1377 - 1392) − روش های برنامه‌ريـزی شهری ( 1377-1390) − کارگاه برنامه‌ريزی شهری ( 1381-1392) − کارگاه محله( 1378-1383) − مبانی برنامه ريزی کالبدی ( 1381-1392) − کارگاه برنامه ريزی منطقه‌ای (1384-1392) − برنامه ريزی مسکن (1375 و 1384-1385) − نظريه‌های برنامه‌ريزی شهری (1388 – 1392)

 5- سوابق پژوهشی:

5-1- پژوهش‌های انجام شده: - معيارهای کاربرد اراضی در طرح‌های جامع شهری ايران( 1356)، تهران، مهندسان مشاور اديبی – هريس، (وزارت مسکن و شهرسازی) - استانداردهای پيشنهادی شهرسازی ايران (1360)، تهران ، جهاد دانشگاهی علم وصنعت ايران - بررسی اثرات زلزله در ساختمانهای شهری و روستايی کشور (1360)، تهران، جهاد دانشگاهی علم وصنعت ايران - تمرکز و عدم تمرکز جمعيت در رابطه با تسهيلات عمومی در استان مرکزی ( 1364)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران - کتاب راهنمای دانشگاه علم و صنعت ايران ( 1368)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران - فعاليتها، کارکردها و خدمات روستايی ايران ( 1372)، تهران، معاونت عمران و نوسازی وزارت جهاد سازندگی - عوامل مؤثر بر ساختار کالبدی- فضايی شهرها (1379)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران، (براساس مأموريت فرصت مطالعاتی سالهای 1378 و 1379 در دانشگاه بريتيش کلمبيای کانادا) - مقررات ايمنی شهر تهران در برابر سوانح طبيعی (1381) تهران دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران - تهران، سوانح طبيعی ستاد مديريت بحران شهر‌( 1381)، مرکز مديريت بحران شهر تهران، گزارش شماره 60، تهران - ضوابط قانونی و مقررات مورد نياز در تقويت مديريت سوانح طبيعی تهران( 1381) تهران مرکز مديريت بحران شهر تهران - ساماندهی خدمات حمل و نقل و پذيرايی در راههای بين شهری ايران (1382) تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران - معيارهای کاربری زمين پايدار شهری، ( 1385 ) تهران، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ايران - ضوابط شناخت سکونتگاههای غيررسمی شهرها (1386) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران - بررسی نقش بازار در بافت سنتی شهرهای ايران (1387) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران - انديشه های آرمانشهری دوران اسلامی ايران (1388) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ايران - بررسی سير تحولات تاريخی مدارس و نظام آموزشی ايران (1389) تهران، وزارت آموزش و پرورش، (مشترک با ناصر پير جليلی) - اصول مکان يابی مجتمع های آموزشی دربافتهای شهری (1389) تهران، وزارت آموزش و پرورش، (مشترک با ناصر پير جليلی) - برنامه ريزی ايمن سازی شهر در برابر زلزله (1389) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران - تأثير عوامل محيطی بر کاربری اراضی شهری(1390) تهران، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ايران - روش‌های تهيه يک طرح جامع شهری براساس معيارها و ضوابط علمی (1391) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ايران 5

-2- مقاله‌های چاپ شده در نشريه‌های علمی: - شبکه راهها در شهرسازی سنتی ايران (1368)، نشريه تازه های ترافيک، شماره های 26و27، تهران، سازمان ترافيک تهران - تمرکز زدايی از بافت مرکزی تهران ( 1368)، نشريه رشد آموزش جغرافيا، شماره 18، تهران، دفتر برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش - عملکرد شهرسازی در پروژه های ساختمانی و راه ( 1369) ، نشريه تازه‌های ترافيک شماره 28، تهران، سازمان ترافيک تهران - نمايشگاه عمومی طراحی شهری در فرانکفورت ( 1369) ، نشريه تازه‌های ترافيک شماره‌های 29و30، تهران، سازمان ترافيک تهران - ملاحظات زيست محيطی در توسعه تکنولوژيک شهرها ( 1372) فصلنامه محيط زيست، شماره اول، جلد پنجم، تهران، سازمان حفاظت محيط زيست - اراک، شهر جديد عهد قاجار ( 1376 ) فصلنامه راه دانش شماره‌های 7و8، انجمن علمی و فرهنگی استان مرکزی، اراک، اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی - هنر شهرسازی در بافت قديمی اراک ( 1377)، فصلنامه راه دانش، شماره‌های 13و 14، انجمن علمی و فرهنگی استان مرکزی، اراک، اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی -The Effects Of Industrialization on Cities in Developing Countries ( August 2000), in:CHS News, A Publication of the U.B.C , Center for Human Settlements, vol.8,No. 1/2

- تحول شهرسازی در ايالات متحده امريکا ( 1380)، نشريه پيام نظام مهندسی ساختمان، شماره 17 ، تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - تأملی دربنای شهرهای جديد ( 1380)، نشريه پيام نظام مهندسی ساختمان، شماره 18 تهران ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - نظام استقرار، کتابخانه ها در شهر (1380 ) نشريه شهرداريها، شماره 29، وزارت کشور، تهران - تغيير بی‌برنامه کاربری زمين در محله‌های شهری (1380) خبرنامه جامعه مهندسان شهرساز، شماره 5، تهران، همان - معيارهای شهرسازی و نقش آن در سلامت اجتماعی جمعيت ( 1381 )، مجله بين المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، جلد سيزدهم ، شماره 3، تهران - آئين نامه کاهش آثار ناشی از سيل و سيلاب در تهران ( 1381) نشريه مديريت بحران، مرکز مديريت بحران شهر تهران ، شماره 11 - شهرسازی برای کودکان ( 1382) ماهنامه فرهنگ و پژوهش، شماره 124 - لزوم تحول مديريت شهری در ايران ( 1382)، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال اول شماره 1

- نيل به يک جامعه حرفه ای شهرسازی ( 1382) نشريه شهرساز، شماره 1، سال 1 - مديريت و برنامه‌های شهری و منطقه‌ای در فرانسه ( 1383)، ماهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، شماره 3، دوره 3، تهران - مقايسه شهرهای بزرگ ايران با مفاهيم مادر شهر و کلان شهر ( 1383 ) فصلنامه آبادی، شماره های 43و44 ( 8 و9 جديد ) ، تهران - شهرسازی در عصر پهلوی دوم ( 1383 ) فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره‌های 18و19، تهران - بحران بافت‌های مسکونی جديد در شهرهای بزرگ ايران ( 1384)، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 16، تهران - جايگاه مجتمع های خدماتی – رفاهی بين راهی از ديدگاه برنامه ريزی شهری ومنطقه ای ( 1384 ) مشترک با علی بدری ) مجله پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای دانشگاه اصفهان جلد 18، شماره 1، اصفهان - ايجاد توقفگاههای متحرک زير زمينی در محله هـای شهری به عنــوان عاملــی در بهبود منظر شهری ( 1385 ) فصلنامه - آبادی – شماره 18، تهران - خطوط آهن و محله های مسکونی در نمونه تهران ( 1385 ) ، شهرداريها، شماره 73 ، تهران

- نقش شوراها و مديريت شهری در کانادا – نمونه ونکوور ( 1386 ) فصلنامه ، ساخت شهر، شماره 8 و 9 تابستان، تهران - نقش دهی صنعتی به شهرهای ايران (1386) فصلنامه بين المللی علوم فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، شماره 5، جلد 18، تهران - آماده سازی شهر برای معلولين از ديدگاه برنامه ريزی شهری (1387) در مجله پژوهشهای هنر و معماری شماره های 2و 3، (مشترک با فاطمه چهرازی) - برنامه ريزی کالبدی در کاهش آسيب پذيری شهر در برابر زلزله (1388) در مجله آرمانشهر شماره 3 ، ( مشترک با کيومرث حبيبی و کمال ترابی )، تهران - گردشگری پايدار در پارکهای طبيعی حومه شهرها (1388) در مجله آرمانشهر، (شماره 3 مشترک با فاتح کبيری)، تهران - ساماندهی فضاهای شهری و تأثيرات اجتماعی آن (1388) در مجله آبادی، (شماره 63 مشترک با صديقه ميمندی )، تهران - نقد فرايند تهيه طرح جامع تهران (1388) در مجله محيط و منظر، شماره 5 ، تهران - Stream corridors as invaluable urban settlement: Suggestion for improvement of Paveh stream (2008), in: IUST internal Journal of Engineering sciene. ( shared with Ayyoob Sharifi) - الگوی شناسايی سکونتگاههای غير رسمی با به کارگيری مدل AHP در محيط GIS (1389) در مجله آرمانشهر، شماره 4 (مشترک با کيومرث حبيبی و حامد کمالی نسب)

- شهر خوب، برنامه خوب (1389) در مجله منظر، شماره ششم، سال دوم - بررسی آسيب پذيری شبکه ارتباطی شهرها در مقابل زلزله (1389) در مجله باغ نظر شماره سيزدهم، سال هفتم، مشترک با کيومرث حبيبی و کمال ترابی - شهرسازی و اهميت آموزش آن (1389) در مجله پيام دانشگاه علم و صنعت ايران، شماره 71 - عوامل کيفيت بخش محيط گردشگری ساحلی (1389) در مجله آرمانشهر، (شماره 5، مشترک با سجاد علی پور) − Developing A Framework Of Indicator System For Measurement Of Urban Environmental Quality(2010) In Environmental Sciences, Vol 7, No 3, Shared With Ayoob Sharifi And Motaba Rafieian - شاخصه های کيفيت بخش در ارتقاء کيفيت محيط شهری (1389) – به زبان انگليسی- در مجله علوم محيطی، شماره سوم، سال هفتم؛( مشترک با ايوب شريفی و مجتبی رفيعيان( − Identification of Factors That Assure Quality of Residential Environments , Using Environmental Assessment Indices , (2011) , in: International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning , Tehran , IUST. (shared with Ayyoob Sharifi and Mojtaba Rafieian − قرائتی از نظام شهرسازی امريکا با تاکيد بر شهر نيويورک (1390) در فصلنامه علمی – پژوهشی آرمانشهر، شماره 7، مشترک با هومن قهرمانی .

− شالوده اراک بر چهار خيابان اصلی (1391) در نشريه معماری و فرهنگ، شماره 47 − پياده سازی الگوريتم‌های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوين برنامه ريزی برای تهيه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای ميانه جمعيتی ايران(1391) در نشريه علمی – پژوهشی مطالعات شهری، شماره 1، مشترک با محمد انام پور − بررسی و تبيين مفهوم محله سالم در محله‌های سنتی ايران(1391) در نشريه علمی – پژوهشی مطالعات و پژوهش‌های شهری مشترک با زهرا زرآبادی و مليسا يزدان پناهی − نقش پيوستگی فضاهای سبز در هويت بخشی به شهر(1391) در نشريه علمی – پژوهشی آرمانشهر، شماره 9، مشترک اب حسين مشرف دهکردی − تبيين شاخص‌های جانمايی پياده‌راه‌های شهری براساس اهداف توسعه پايدار اجتماعی (1392) در نشريه علمی – پژوهشی هويت شهر، مشترک با کيومرث حبيبی و ميلاد پيرايه گر

 − Role Of Green Leisure Space In Thriving Of Cities(2013) In: Isca, International Peer Rewiewed , Issn 2277-2502,Shared With Nesar Daneshpayeh And Zahra Golshan − Assessing Urban Streets Network Vulnerability Against Earthquake Using IHWP Method And Gis(2013) In: International Journal Of Resilience In The Bilet Environment, Shared With Kiumars Habibi, Masoomi And Kamal Torabi 5-3- مقاله های درج شده در دايره المعارف ها و دانشنامه ها:

- عملکردهای شهری در ايران (1387) در دايره المعارف بزرگ اسلامی - اراضی شهری Urban Lands (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - برنامه – Plan (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - برنامه های شهری - Urban Lands (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - برنامه ريزی و برنامه های شهری Planning and urban Plans- (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - برنامه ريزی شهری - Urban Planning (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - پايداری شهری Urban Sustainability - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - ساختار شهری Urban Structure - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - سوانح شهری Urban Disasters - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - شورايعالی شهرسازی و معماری ايران (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - شهر سالم و شهر قابل زيست- healty town and Livable city (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - شهرداری Municipality - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی

- شهرهای جديد New Towns - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - شهرداری و سازمانهای وابسته در ايران- (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - کاربری زمين – Land use - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - کلانشهر- Megalopolis - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - مادرشهر Metropolis - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی - مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی شهرسازی و معماری ايران (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی

- مطالعات شهری- Urban Studies - (1387) در دانشنامه مديريت شهری و روستايی، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی 5-4- مقاله‌های خوانده شده در همايش‌ها: - روند شکل گيری تأسيسات شهری در بافت‌ قديمی شهرهای ايران( 1368)، سمينار تداوم حيات در بافت قديمی شهرهای ايران، دانشگاه علم وصنعت ايران، تهران - اهميت بهسازی در برنامه‌های جامع منطقه‌ای( 1369)، پنجمين کنفرانس روستا، رشد و توسعه، وزارت جهاد سازندگی، تهران - احياء يک سنت قديمی در بازسازی منطقه‌ای خوزستان ( 1369)، دومين کنفرانس بين المللی بازسازی مناطق جنگ زده، دانشگاه تهران، تهران - استعدادهای محيطی، زمينه ساز طرح ريزی کالبدی مجتمع های زيستی ايران (1370)، کنفرانس بين‌المللی طرح ريزی کالبدی ملی و منطقه‌ای، وزارت مسکن و شهرسازی، اصفهان - برنامه ريزی دفاعی مراکز زيستی ايران در برابر ناملايمات طبيعی (1371)، کنفرانس بين المللی بلايای طبيعی در مناطق شهری، شهرداری تهران، تهران - برنامه ريزی اسکان جمعيت به نسبت شرايط جغرافيايی ايران( 1371)، هشتمين کنگره جغرافيدانان ايران، دانشگاه اصفهان، اصفهان - تعميم آموزش، گامی مهم در حل معضلات شهری (1371)، کنفرانس شهرها و مردم، دانشگاه تبريز، تبريز - لزوم ارزيابی طرح‌های هادی روستايی ( 1371)،

سمينار ارزيابی طرح های هادی روستايی، بنياد مسکن انقلاب اسلامی، تهران - نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی دوران متأخر بر حيات شهری و روستايی شهرستان اراک ( 1372)، سمينار چشم اندازهای توسعه استان مرکزی، اراک - ايجاد روستاهای جديد، طرحی نو در کاهش مهاجرت‌ها ( 1372)، کنفرانس بين المللی مسائل شهری در شهرهای جديد، وزارت مسکن و شهرسازی، اصفهان - در جستجوی سنت های فرهنگی در محله‌های مسکونی جديد ( 1373 )، اولين سمينار سياست‌های توسعه مسکن در ايران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران - برنامه ريزی ايجاد واحدهای مسکونی به نسبت بخش متعادل تراکم‌ها ( 1374)، دومين سمينار سياستهای توسعه مسکن درايران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران

- بررسی موقعيت ساختمانهای شهرداری مناطق 20 گانه تهران از نظر تأثير بر رفت و آمد ( 1374)، چهارمين کنفرانس مهندسی ترافيک، تهران - تخريب واحدهای مسکونی قابل نگهداری به مثابه کاهش توان توليد مسکن ( 1375‌)، سومين سمينار سياست‌های توسعه مسکن در ايران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران - سياست‌های شهری و منطقه‌ای در مناطق جنگ زده ( 1375 )، سومين کنفرانس بين المللی بازسازی مناطق جنگ رده، دانشگاه تهران، تهران - برنامه ريزی پخش کتابخانه‌ها در نواحی مسکونی ( 1375) همايش راههای ترويج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی، چهارمين هفته کتاب، وزارت ارشاد اسلامی،تهران - عوارض زيست محيطی ساختمان‌های مرتفع مسکونی ( 1376)، اولين همايش ملی ساختمان‌های بلند در ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران - تحول در نظام سکونت در فاصله برنامه گذاريهای توسعه در ايران( 1377 )، سمينار پنجاه سال برنامه گذاری توسعه در ايران، دانشگاه علامه طباطبايی وسازمان مديريت وبرنامه ريزی کشور، تهران - ساختمان های بلند مسکونی و مقررات کاربری زمين شهری ( 1380 ) دومين همايش ملی ساختمان‌های بلند، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران - نقش مراکز تعليم و تربيت در حيات اجتماعی شهرهای قرون سوم تا هفتم هجری ايران ( 1381)، اولين همايش ملی ايران شناسی‌تهران - معيارهای کاربری اراضی مسکونی در مناطق همجوار با راه آهن تهران ( 1381 )، سمينار بچه‌های راه آهن، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران - تمهيدات شهرسازی قبل از بروز سوانح طبيعی در شهرها ( 1381 )، همايش امداد و نجات، تهران - زلزله های تاريخی استان قزوين و لزوم توجه به برنامه ريزی شهری و منطقه ای ( 1382)، همايش زلزله آوج، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوين، قزوين - اجرای برنامه‌های صنعتی سنگين و نقش آن در افزايش مشکلات شهرسازی در شهرهای محل استقرار اين برنامه ها ( 1383) همايش مسائل شهرسازی ايران، دانشگاه شيراز، شيراز - مقايسه محله‌های تهران با معيارهای يک محله پايدار از نظرگاه شهرسازی ( 1383) همايش توسعه محله‌ای تهران، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران - موقعيت شهرهای جديد ايران به نسبت شهرهای اصلی و مسائل پايداری انها (1384) کنفرانس بين‌المللی شهرهای جديد، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران - برنامه ريزی عدم تمرکز جمعيت و تأسيسات رفاهی در کشور به مثابه عاملی در کاهش پديده حاشيه نشينی ( 1384 )، دومين همايش شهر و سيمای شهری، قزوين - نگرش به ورزش از ديدگاه شهرسازی ( 1385 ) اولين همايش ملی شهر و ورزش – تهران - جايگاه هويت ملی در برنامه‌های مديريت شهری ايران ( 1385 ) ، همايش برنامه ريزی و مديريت شهری، مشهد - نياز به ارتقاء سطح برنامه ريزی و مديريت شهری ايران ( 1385) اولين همايش توسعه اقتصاد شهری ، قزوين - برنامه ريزی به منظور تامين امنيت زنان (1386)،

 همايش زنان معمار ايرانی، تهران - شکويی شکوه جغرافيای شهری در ايران (1386) همايش علمی نقد و بررسی آراء و انديشه های شادروان دکتر حسين شکويی، تهران - طرح پدافند غيرعامل در نمونه طرح ناحيه ای بروجرد (1386) سومين کنفرانس بين المللی مديريت جامع بحران در شهرها، تهران - تحولات شهرسازی در ايران و تاثير پذيری آن از نوگرايی در يکصد ساله 1285-1385 (1387) در همايش بزرگداشت صد سال بلديه در ايران- تهران −

 Preparation for Post disaster recovery in disaster prone Countries (2008) in Conference of world Humanitaria studies (WHS)- Holland – shared with M.A. Eskandari − Comparison of post disaster crises between the third world and developed Countries (2009) Conference of Network of Humanities action , Holland – shared with Elham Alizadeh - بررسی جايگاه پدافند غير عامل در برنامه های توسعه شهری (1387) با مشارکت محمدانام پور، در اولين همايش ملی علمی- پژوهشی پدافند غير عامل، تهران - نقش مديريت شبانه شهری در روان سازی جريان زندگی در شهرهای بزرگ ايران (1387) همايش ايده های نو در مديريت شهری، تهران - پايداری فرهنگی در توسعه فن گرايانه شهرهای آسيا (1387) به اجلاس شهر داران بزرگ آسيائی، تهران - جايگاه کودک در محيطهای شهری (1387) در همايش معماری و کودک ، شيراز - نقش جريانات آب به عنوان عاملی مهم در کيفيت محيطی شهرهای اطراف زاگرس، ( 1387) با مشارکت ايوب شريفی، در کنفرانس بين المللی سکونتگاههای زاگرس، سنندج - راهبردهای توسعه شهر کرج در چشم انداز آينده توسعه اقتصادی و اجتماعی (1387)در همايش توسعه شهری کرج، چالشها و فرصتها، کرج - رهيافتهای مدلهای پردازشگر تحليلی درون خطی در سامانه های اطلاعات فضايی (1387) با مشارکت سجاد علی پور، در همايش اطلاعات مکانی و مديريت يکپارچه شهری - جايگاه پدافند غير عامل در تعيين جهات گسترش شهر (1387) با مشارکت محمد انام پور، در چهارمين کنفرانس بين المللی مديريت جامع بحران و پدافند غير عامل در پايداری ملی تهران - بررسی آسيب پذيری بدنه شبکه های ارتباطی شهرها در برابر زلزله (1388) در چهارمين کنگره بين المللی بهداشت و درمان ( مشترک با کيومرث حبيبی و کمال ترابی، تهران) - تأثير فضای سبز تفريحی برگذران اوقات فراغت شهروندان (1388) در اولين همايش بين المللی مناسب سازی شهر برای معلولين، مشترک با صديقه ميمندی )، تهران - بررسی کارکردهای اجتماعی هويت مکان در فضای شهری معاصر (1389) در همايش ملی معماری و شهرسازی معاصر ايران، (مشترک با سيد هادی قاضی طباطبايی) شيراز - بررسی آسيب پذيری شهرها در برابر زلزله با استفاده از تحليل سلسله مراتبی معکوس و (1389)Gis چهارمين کنگره بين المللی جغرافيدانان جهان اسلام (مشترک با کمال ترابی )، زاهدان. - توسعه فرهنگی و اخلاق شهر نشينی (1389)

همايش توسعه فرهنگی، راهبردها و هشدارها،؛ دانشگاه آزاد اسلامی اراک - مقاوم سازی بافت های تاريخی شهرها (1389) همايش ملی مقاوم سازی و مديريت شهری (سخنران کليدی ) ، سازمان نظام مهندسی ساختمان، استانداری مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی، اراک - برنامه ريزی برای مراکز جاذب جمعيت در شهرها براساس اصول پدافند غير عامل (1390) در همايش علمی - پژوهشی شهرسازی و معماری با رويکرد پدافند غير عامل (مشترک با محمد انام پور) تهران-دانشگاه صنعتی مالک اشتر - برنامه ريزی آمايش شهری و منطقه ای براساس پدافند غير عامل (1390) در: دومين کنفرانس ملی پدافند غيرعامل در بخش کشاورزی (مشترک با محمد انام پور) تهران - آرايش فضاهای عمومی شهری و نقش آن در آرامش اجتماعی جمعيت(1391)در همايش بين المللی طراحی شهری(مشترک با عباس شيعه )

- ٍ Evaluation of Hospital Vulnerability,Three Hospitals in Kerman, Iran(2012)4th Interation Disaster and Risk Conference, IDRC- Davos,Switzerland(Shared With Kiomars Habibi and Mohammad Nmin Skandair) - نقش مشارکت‌های مردمی درتأمين نيازمنديهای عمومی و تاسيسات زير بنايی شهر(1391) در همايش ملی آرمان شهر ايرانی(مشترک با محمد غلامی و ولی اله نظری) - The structure of iranian urban regeneration plans(2013) in : participatory urban regeneration programme, Technical Univ. Of Berlin(T.U.B),Berlin, shared with Atefeh Soleimani and Maryam Sabokkhiz - شهر بوم شناسانه ايده‌ای برای توسعه پايداری زيست محيطی بافت‌های شهری (1392) در اولين همايش بين المللی و چهارمين همايش ملی عمران شهری، سنندج، مشترک با مرضيه قاسمی - بررسی جايگاه محيط زيست در برنامه ريزی شهری نوين جهان(1392) در اولين همايش ملی علوم و مهندسی محيط زيست و توسعه پايدار، مشترک اب مرضيه قاسمی - اعتدال بخشی به سازمان فضايی شهری و منطقه ای در ايران به منظور کاهش تاثيرات بحران های طبيعی(1392) در پنجمين همايش بين المللی مديريت جامع بحران، تهران 5-4- کتاب‌های تأليف شده: - مبانی برنامه ريزی شهری ( چاپ اول، 1369 – چاپ سی و چهارم 1392 تهران ، دانشگاه علم و صنعت ايران - با شهر و منطقه در ايران ( چاپ اول 1378، چاپ هفتم 1390 ) تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران - کارگاه برنامه ريزی شهری ( چاپ اول 1380، چاپ چهارم 1385)، دانشگاه پيام نور - آماده سازی شهر برای کودکان (چاپ اول 1385، چاپ دوم 1387) مؤسسه نشر شهر، - - کارگاه برنامه ريزی شهری (چاپ اول با تجديد نظر کامل و اضافات- سال1386 چاپ پنجم 1392 ) تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران - آهنگ صنعت، آوای شهر (چاپ اول 1389، چاپ دوم 1390)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران 6- آثار علمی برگزيده شده - تأليف کتاب مبانی "برنامه ريزی شهری" – به عنوان کتاب سال 1370 دانشگاههای کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، تهران. (اين کتاب با 34 بار تجديد چاپ تاکنون پيشتاز بالاترين تعداد تجديد چاپ تأليفی – ترجمه ای شهرسازی در تاريخ انتشارات دانشگاهی و غيردانشگاهی کشور است)

 - تأليف کتاب " آماده سازی شهر برای کودکان " کتاب برگزيده سال 1387 دومين جشنواره آثار و پژوهشهای برتر و ايده های نو در حوزه مديريت شهری تهران − نشريه بوم شناسی شهری (1389- 1392) دانشگاه پيام نور

7- عضويت در هيأت تحريريه نشريات علمی – پژوهشی − نشريه طرح و نماد(1378 – 1392) دانشگاه علم وصنعت ايران − نشريه شهرسازی(1382 – 1392) جامعه مهندسان شهرساز ايران − نشريه مطالعات مديريت شهری (1388 – 1391) واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران − نشريه ساخت شهر(1383 – 1392) − نشريه بين المللی فنی و مهندسی دانشگاه علم وصنعت ايران (1386- 1388) − نشريه آرمانشهر(1387 – 1392) − نشريه مطالعات و پژوهشی شهری و منطقه ای (1387 – 1392) ، دانشگاه اصفهان − شورای علمی کتاب دانشنامه مديريت شهری و روستايی،(1387) بنياد دانشنامه بزرگ فارسی -International Journal Of Architectural Engineering And Urban Planning(IJAEU) − نشريه مطالعات شهری (1390- 1392) دانشگاه کردستان − نشريه انديشه شهرسازی (1391- 1392) − نشريه شهر،(1391- 1392) دانشگاه مازندران − International Journal Of Seismology And Earth Quake Engineering(2012-2014)(IJSEE( − نشريه هفت حصار(1391- 1392) دانشگاه آزاد اسلامی همدان − سردبير فصلنامه چشم انداز(1389- 1391) امور زيربنايی مجمع تشخص مصلحت نظام − Ontology International Space Journal(2013-2014)QIAU 8-

 فعاليت های جنبی علمی-پژوهشی و حرفه‌ای − عضويت در شورای علمی 22 مورد همايش‌های ملی و بين المللی − برگزاری 49 مورد سخنرانی علمی در زمينه‌های شهرسازی در مراکز علمی و پژوهشی و اجرايی − استاد راهنما در 135 مورد پايان نامه تحصيلات تکميلی دانشگاهی − انجام 41 مورد مصاحبه و نوشته در مطبوعات و شبکه‌های ارتباط جمعی ايران − نظارت در تهيه 5 مورد طرح‌های شهرسازی اجرايی در ايران − همکاری در تهيه 17 مورد طرح جامع و تفصيلی شهری در ايران − همکاری در تهيه 24 مورد طرح هادی و تفصيلی روستايی در ايران − همکاری در تهيه 15 مورد طرح جامع ناحيه‌ای و شهرستان در ايران − همکاری در تهيه 4 مورد طرح آماده سازی زمين در شهرهای ايران − همکاری در تهيه 3 مورد طرح ايجاد شهرهای جديد ايران − همکاری در تهيه 5 مورد طرح توانمندسازی سکونتگاههای غيررسمی ايران − همکاری در تهيه يک مورد طرح ساماندهی تردد پياده و سواره فرودگاهی − همکاری در تهيه يک مورد تفکيک اراضی باراندازی بندری − همکاری در تهيه يک مورد مکان‌يابی بنادر جديد ايران

9- فهرست افتخــارات علمی رديف افتخار کسب شده اهدا کننده محل سال مناسبت 1 تقدير نامه رئيس دانشگاه و جهاد دانشگاهی علم و صنعت ايران تهران 1360 تلاش دانشگاهی 2 تقدير نامه معاون پژوهشی علم و صنعت ايران تهران 1364 انجام پژوهش 3 تقدير کتبی معاون پژوهشی علم و صنعت ايران تهران 1364 سياست گزاری پژوهش در دانشگاه 4 تقدير کتبی معاون پژوهشی علم و صنعت ايران تهران 1364 سياست گزاری انتشار کتاب در دانشگاه 5 تقدير کتبی رئيس دانشکده معماری و شهرسازی تهران 1366 برپايی نمايشگاه بهسازی روستاها 6 تقدير کتبی دفتر فنی استانداری کردستان تهران 1366 طرح هادی حسن آباد ياسوکند 7 تقدير کتبی رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1366 آموزش دانشجويان رزمنده 8 تقدير کتبی معاون پژوهشی علم و صنعت ايران تهران 1368 انتشار کتاب راهنمای دانشگاه 9 تقديرنامه معاون پژوهشی علم و صنعت ايران تهران 1368 سياست‌گزاری پژوهش در دانشگاه 10 لوح تقدير وزير جهادسازندگی تهران 1368 ارائه مقاله در کنفرانس 11 لوح يادبود وزير علوم، تحقيقات و فناوری تهران 1370 تأليف کتاب سال دانشگاه‌ها 12 لوح تقدير رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1370 تأليف کتاب سال دانشگاه‌ها 13 تقدير کتبی رئيس دانشکده معماری و شهرسازی تهران 1370 تأليف کتاب سال دانشگاه‌ها 14 لوح يادبود وزير مسکن و شهرسازی اصفهان 1370 ارائه مقاله در کنفرانس 15 تقدير کتبی معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1370 انتخاب پژوهشگر نمونه 16 تقدير کتبی شهرداری کلاچای کلاچای 1370 ارائه طرحهای شهری کلاچای 17 لوح يادبود دانشگاه اصفهان اصفهان 1371 ارائه مقاله در کنگره 18 لوح افتخار دانشگاه تبريز تبريز 1371 ارائه مقاله در سمينار 19 لوح تقدير استانداری استان مرکزی اراک 1372 ارائه مقاله در همايش 20 تقدير کتبی رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1373 انتشار کتاب 21 لوح تقدير و يادبود وزير مسکن و شهرسازی تهران 1373 ارائه مقاله در همايش 22 لوح تقدير وزير مسکن و شهرسازی تهران 1374 ارائه مقاله در همايش 23 لوح تقدير وزير مسکن و شهرسازی تهران 1375 ارائه مقاله در همايش 24 لوح تقدير شهردار اراک اراک 1376 ارائه مقاله و سخنرانی 25 تقديرنامه دفتر فرهنگی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1376 روز معلم 26 لوح تقدير دبير اولين همايش ساختمانهای بلند تهران 1376 ارائه مقاله در همايش 27 تقديرنامه دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران 1377 طرح ساماندهی محدوده دانشگاه 28 لوح تقدير رئيس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1377 گشايش دو گرايش کارشناسی ارشد شهرسازی در دانشگاه 29 تقدير کتبی مدير تحصيلات تکميلی دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1377 گشايش دو گرايش کارشناسی ارشد شهرسازی در دانشگاه 30 تقدير کتبی دبير همايش جنبه‌های توسعه فرهنگی و ضدفرهنگی شهر تهران تهران 1378 ارائه مقاله 31 لوح تقدير دبير دومين همايش ساختمانهای بلند تهران 1380 ارائه مقاله در همايش 32 لوح تقدير رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1380 تصدی مديريت آموزش دانشگاه 33 لوح تقدير معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1380 تصدی مديريت آموزش دانشگاه 34 تقديرکتبی معاون آموزشی دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1380 مشاوره در برگزاری آزمون سراسری دانشگاهی 35 تقديرکتبی معاون آموزشی دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1380 همکاری با معاونت آموزشی 36 تقديرنامه رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1380 همکاری با ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر 37 تقديرکتبی معاون آموزشی دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1380 همکاری در مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز 38 تقديرنامه کارکنان آموزش دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1380 مديريت آموزش در دانشگاه 39 تقديرنامه معاون عمرانی منطقه آزاد چابهار چابهار 1380 داوری طرحهای شهرسازی چابهار 40 تقديرنامه رئيس هيئت مديره جامعه مهندسان شهرساز تهران 1381 عضويت در هيئت مديره 41 تقديرکتبی رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1381 روز معلم 42 لوح تقدير گروه معماری دانشگاه کردستان سنندج 1382 سخنرانی علمی 43 تقديرنامه رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1382 همکاری دانشگاهی 44 تقدير کتبی جهاد دانشگاهی هرمزگان بندرعباس 1382 آموزش شهرسازی شوراهای اسلامی 45 تقدير کتبی دانشگاه کردستان سنندج 1382 سخنرانی علمی 46 تقدير کتبی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران 1382 آموزش شهرسازی اعضای شوراهای اسلامی 47 تقدير کتبی معاونت فنی و عمرانی منطقه آزاد چابهار تهران 1382 مشاوره‌های علمی 48 تقدير کتبی دبير همايش مسائل شهرسازی شيراز 1382 ارائه مقاله علمی 49 لوح تقدير معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1382 راه اندازی سيستم مکانيزه آموزشی 50 لوح تقدير معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تهران 1383 ارائه مقاله علمی 51 لوح تقدير معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تهران 1383 ارائه مقاله علمی 52 لوح تقدير فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی اراک 1383 پژوهشگر نمونه استانی 53 تقديرکتبی رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1384 مديريت بر دانشگاه معماری و شهرسازی 54 تقدير کتبی وزير مسکن و شهرسازی تهران 1384 ارائه مقاله در کنفرانس 55 تقدير کتبی معاون دانشجويی دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1384 همکاری در برگزاری سمينار دانشجو، مديريت و راهبردها 56 لوح تقدير شهرداری قزوين قزوين 1384 ارائه مقاله علمی 57 لوح تقدير هيأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم صنعت ايران تهران 1385 مديريت دانشکده در سالهای 1383-1384 58 لوح تقدير گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1385 مديريت دانشکده در سالهای 1383-1384 59 لوح تقدير ستاد خيرين مدرسه ساز تهران 1385 همکاری با ستاد 60 لوح تقدير ستاد همايش ملی شهر و ورزش تهران 1385 همکاری علمی با همايش 61 لوح تقدير رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1385 خدمات دانشگاهی 62 لوح تقدير دبير همايش شهر و ورزش تهران 1385 ارائه مقاله علمی 63 تقدير نامه وزير مسکن و شهرسازی تهران 1385 عضويت هيأت مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران 64 لوح افتخار دبير همايش توسعه اقتصاد شهری تهران 1385 ارائه مقاله علمی 65 تقدير نامه دبير همايش برنامه ريزی و مديريت شهری مشهد 1385 ارائه مقاله علمی 66 تقديرنامه دانشجويان کارشناسی ارشد تهران 1386 تدريس 67 تقديرنامه دبيرهمايش پروژه‌های عمرانی دانشگه صنعتی شريف تهران 1386 همکاری علمی با همايش 68 تقديرنامه رئيس دانشکده هنرو معماری واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1386 برگزاری سخنرانی علمی 69 تنديس طلايی و لوح تقدير و جايزه شهردار تهران و دبير جشنواره برترين های پژوهش و نوآوری در مديريت شهری تهران 1387 انتخاب کتاب اماده سازی شهر برای کودکان به عنوان اثر برگزيده 70 لوح تقدير و جايزه دبير همايش بين المللی سکونتگاههای زاگرس سنندج 1387 ارائه مقاله و داوری مقالات علمی 71 لوح تقدير و جايزه بزرگداشت چهلمين سال تأسيس شهر صنعتی البرز قزوين 1387 سخنرانی در مراسم 72 لوح تقدير و جايزه همايش توسعه کرج- چالشها وفرصتها کرج 1387 سخنرانی در همايش 73 لوح تقدير و جايزه جشنواره تنديسهای يخی و برفی زنجان 1387 داوری در جشنواره 74 لوح تقدير شهرداری تهران تهران 1387 انتخاب کتاب آماده‌سازی شهر برای کودکان توسط جشنواره پژوهش 75 تقديرنامه وزيرمسکن وشهرسازی تهران 1388 عضويت در هيأت امنای مرکز تحقيقات شهرسازی و معماری ايران 76 لوح تقدير رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1388 عضويت دو ساله در هيأت تحريريه مجله بين المللی دانشگاه 77 لوح تقدير رئيس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1388 تلاش در گشايش دوره دکتری شهرسازی در دانشگاه 78 لوح تقدير کانون فارغ التحصيلان معماری دانشگاه علم وصنعت ايران تهران 1388 گزينش به عنوان استاد سرافراز سال 1388 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران 79 لوح تقدير رئيس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1388 گزينش به عنوان استاد سرافراز سال 1388 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران 80 لوح تقدير دبير چهارمين همايش توسعه و منظر شهری قزوين 1388 ارائه مقاله در همايش 81 لوح تقدير معاونت عمرانی استانداری مرکزی و دبيرهمايش ملی عمران و مقاوم سازی اراک 1389 ارائه مقاله کليدی در همايش 82 لوح تقدير معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف و دبيرهمايش بين المللی مديريت شهری با رويکرد توسه پايار تهران 1389 داوری مقالات و عضو شورای علمی 83 لوح تقدير انجمن علمی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان اصفهان 1389 سخنرانی در انجمن 84 لوح تقدير رئيس پرديس هنرهای زيبا و دبير همايش توسعه پايدارشهری تهران 1389 داوری مقالات عضو شورای علمی 85 لوح تقدير رئيس دانشگاه آزاد اسلامی ملاير ملاير 1389 سخنرانی علمی برای دانشجويان 86 لوح تقدير دبيرهمايش و رئيس پژوهشکده شهرسازی ومعماری و رئيس دانشکده آمايش و پدافندغيرعامل تهران 1389 ارائه مقاله علمی در همايش 87 لوح تقدير دبيرهمايش و رئيس پژوهشکده شهرسازی ومعماری و رئيس دانشکده آمايش و پدافندغيرعامل تهران 1389 همکاری پژوهشی 88 لوح تقدير دبيرهمايش و رئيس پژوهشکده شهرسازی ومعماری و رئيس دانشکده آمايش و پدافندغيرعامل تهران 1390 بررسی علمی و داوری مقالات همايش 89 لوح تقدير دبيرهمايش و رئيس پژوهشکده شهرسازی ومعماری و رئيس دانشکده آمايش و پدافندغيرعامل تهران 1390 عضو کميته علمی شهرسازی همايش 90 لوح تقدير دبيرهمايش و رئيس پژوهشکده شهرسازی ومعماری و رئيس دانشکده آمايش و پدافندغيرعامل تهران 1390 نشست تخصصی شهرسازی 91 لوح تقدير دبيرهمايش و رئيس پژوهشکده شهرسازی ومعماری و رئيس دانشکده آمايش و پدافندغيرعامل تهران 1390 ارائه مقاله علمی در همايش 92 لوح تقدير دبيرکميته علمی همايش پدافند غير عامل در کشاورزی تهران 1390 ارائه مقاله علمی در همايش 93 لوح تقدير جامعه مهندسان شهرسازی ايران به نمايندگی از 17 نهاد دانشگاهی و حرفه‌ای کشور تهران 1390 انتخاب به عنوان شهرسازی پيش‌کسوت 94 لوح تقدير دانشگاه مازندران بابلسر 1390 سخنرانی علمی 95 لوح تقدير دانشگاه آزاد اسلامی و استانداری استان مرکزی اراک 1389 سخنرانی کليدی همايش 96 لوح تقدير دانشگاه گيلان رشت 1390 سخنرانی علمی برای دانشجويان 97 لوح تقدير جامعه مهندسان شهرسازی ايران تهران 1390 نشست تخصصی مبلمان شهری 98 لوح تقدير سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تهران 1390 انتخاب به عنوان پيش‌کسوت مهندس شهرسازی 99 لوح تقدير رئيس دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری اراک اراک 1390 ارائه مقاله علمی در همايش 100 لوح تقدير رئيس هيأت علمی همايش توانمندسازی شهرهای کوچک قزوين 1390 ارائه مقاله علمی 101 لوح تقدير کانون مهندسان معمار دانشگاه علم وصنعت تهران 1390 انتخاب ستاد پيش کسوت دانشکده 102 لوح تقدير دانشگاه کردستان سنندج 1391 ارائه مقاله علمی 103 لوح تقدير دانشگاه اروميه و سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربايجان غربی اروميه 1391 برگزاری سخنرانی 104 تقديرنامه دبيرهمايش ملی آرمانشهرايرانی نور 1391 ارائه مقاله در همايش 105 تقدير نامه مدير قطب علمی معاری و شهرسازی اسلامی ايران تهران 1392 هم انديشی و هم افزايی 106 لوح تقدير رئيس دانشکده فنی دکتر شريعتی تهران 1392 سخنرانی علمی 107 لوح تقدير دبير همايش عناصر زيبا سازی شهری شيراز 1392 سخنرانی و عضويت در کميته 108 لوح تقدير رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران تهران 1392 ارتقاء به مرتبه استادی