دکتر حميد ماجدی

دکتر حمید ماجدی
 

  مشخصات فردی

  نام خانوادگی: ماجدی

  نام: حميد

  مقطع تحصيلی : دکتری

  رشته تحصيلی : شهرسازی

 

  سوابق آموزشی

  الف) تحصيلات دانشگاهی:

  دکترا رشته تحصيلی شهرسازی گرايش تحقيقات شهرسازی

  عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

  شهرسازی معاصر دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  برنامه ريزی تطبيقی دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  مسکن برنامه ريزی و تحولات دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

 

  ب ـ اشتغال:

  عضويت در هيأت تحريريه و يا سردبيری نشريات ، مديريت علمی همايش ها ، انجمن ها ، فرهنگستان ها :

 

  1-عضويت در هيأت تحريريه يا هيأت داوران مجلات علمی معتبـــر

  2- عضويت در کميته علمی کنفرانسها و مجامع علمی

  3- عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

  4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

  5- دانشکده هنر و معماری واحد علوم وتحقيقات

  6- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

  7- دانشکده هنر و معماری

  8- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

  9- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

  10- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

  11- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

  12- دانشگاه آزاد اسلامی

  13- مدير گروه علمی تخصصی معماری وشهرسازی

  13- دفتر جذب هيأت علمی استان تهران

  14- مدير کار گروه معماری وشهرسازی دبيرخانه هيأت اجرايی

  15- دفتر جذب استان کهکيلويه و بويراحمد

  16- عضو کميته علمی هيأت اجرايی جذب هيأت علمی

  17- مدير مسئول و عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه هويت شهر

  18-عضو هيأت مديره انجمن علمی شهرسازی و معماری ايران

  19- مدير مسئول فصلنامه شهرساز

  20- مدير مسئول دو فصلنامه هويت شهر

  21- مدير مسئول نشريه بين المللی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی International jurnal of Architecture and urban development

  22- عضو کميته علمی سمينار زمين و توسعه شهری

  23- عضو کميته علمی اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت دانشکده فنی

  24- عضو کميته علمی همايش ملی مسائل شهرسازی ايران

  25- عضو کميته علمی و پانل های تخصصی همايش بين المللی شهرهای جديد

  26- عضو کميته علمی و پانل های تخصصی اولين همايش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

  27- عضو هيأت رئيسه همايش ايده های نو در مديريت شهری

  28- عضو هيأت راهبردی همايش معماری وشهرسازی

  29- عضو کميته علمی سومين همايش منطقه ای بررسی مسائل شهرسازی استان زنجان

  30- عضو کميته علمی دومين همايش ملی بهسازی و بازآفرينی بافتهای تاريخی فرسوده شهری و سکونتگاههای غير رسمی

  31- عضو کميته علمی سمينار معماری وشهرسازی معاصر

  32- عضو کميته علمی همايش ملی انسان محيط زيست و توسعه پايدار

  33- عضو کميته علمی همايش منطقه ای معماری و فرآيندن طراحی دانشگاه آزاد اسلامی

  34- عضو هيأت تحريريه نشريه بين المللی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقيقات

  35- Internatinal jurnal of Architecture and Urban Development 36- عضو هيأت مديره انجمن علمی معماری وشهرسازی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

  ج ـ سوابق تدريس دانشگاهی:

  طرح درس جديد در حد تحصيلات تکميلی:

 

  1-شهرسازی معاصر

  2- دکترای شهرسازی

  دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  3- برنامه ريزی تطبيقی

  4-- دکترای شهرسازی

  دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  5- مسکن برنامه ريزی و تحولات

  6- دکترای شهرسازی

  دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  

  سوابق پژوهشی :

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بين المللی ( ISI,ISC ) :

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبرطی پنج ساله گذشته

 

  1-نظام اجرايی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ايران تحليلی بر

  2- نظام اجرايی طرحها و برنامه های توسعه شهری

  3- فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط زيست

  4- نقش مادی ها در شکل گيری ساختار فضايی شهر اصفهان

  5- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  6- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آينده

  7- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  8- نظام اجرايی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ايران تحليلی بر

  9- نظام اجرايی طرحها و برنامه های توسعه شهری

  10- نظام اجرايی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ايران تحليلی بر

  11- نظام اجرايی طرحها و برنامه های توسعه شهری

  12- فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط زيست

  13- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  14- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آينده

  15- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  16- نقش مادی ها در شکل گيری ساختار فضايی شهر اصفهان

  17- نظام اجرايی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ايران

  18- تحليلی بر نظام اجرايی طرحها و برنامه های توسعه شهری

  19- فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط زيست

  20- نقش مادی ها در شکل گيری ساختار فضايی شهر اصفهان

  22- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  23- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آينده

  24- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  25- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی – بين المللی

  16- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی

  -26- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ترويجی يا مروری

  27- مقالات علمی چاپ شده در کنفرانسهای خارجی -

  28- مقالات علمی چاپ شده در کنفرانسهای داخلی

  29- طرحهای پژوهشی مصوب

  30- تأليف يا تصنيـــف کتاب

  31- بررسی ، نقد و ويرايش علمی کتاب ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  32- تصحيح انتقادی کتاب معتبر ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  33- ترجمه کتاب ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  34- اختراع و اکتشاف ثبت شده

  ا35- ثر بديع و ارزنده هنری ( برای رشته های هنری )

  36- راهنمايی پايان نامه کارشناسی ارشد يا دکتری حرفه ای

  37- راهنمايی پايان نامه دکتری تخصصی

  38 - راهنمايی دانش پژوه دوره های بسا دکتری

  39- همکاری با مراکز علمی بين المللی در اجرای طرحهای پژوهشی مشترک

  40- نشانهای علمی کسب شده با ارائه گواهی معتبر

  41- بررسی تطبيقی ديدگاه های مشارکت گرا به مسئله طراحی

  41- ارائه الگوی باززنده سازی اماکن تاريخی فرهنگی مطالعه موردی باغ مشير الممالک

  42- شهر نشاندار به مثابه شهر زمينه گرا

  43- هويت شهــر

  44- بررسی تأثير طبيعت و محيط زيست در موسيقی ايران

  45- فصلنامه علوم وتکنولوژی محيط زيست

  47- بررسی تأثير طبيعت و محيط زيست در

  48- فصلنامه تحقيقات فرهنگی ايران

  49- ارائه الگوی باززنده سازی اماکن تاريخی فرهنگی مطالعه موردی باغ مشير الممالک

  50- شهر نشاندار به مثابه شهر زمينه گرا

  51- بررسی تأثير طبيعت و محيط زيست در موسيقی ايران

  52- بررسی تأثير طبيعت و محيط زيست در موسيقی ايران

  53- فصلنامه تحقيقات فرهنگی ايران

  53- بررسی معيارهای جهانی و بومی شهر زيست پذيـــر

  54- Public management of Urban land enabling markets and low- income housing provision the overlooked 55- experience of Iranurban studies Analysis model of air quality control management strategies in tabriz 56- international journal of food agriculture & environment jfae A Model for presenting strategies for the 57- 59- Urban environment management a case study of tabriz 58-

  60- زمين مسئله اصلی توسعه شهری

  61- جايگاه طرح های جامع شهرستان در نظام برنامه ريزی توسعه

  62- شهرسازی معاصر ايران تحول در قوانين ساختارها و روشهای شهرسازی در چهار دهه گذشته

  63-صدور پروانه و کنترل ساختمان

  64- برنامه ريزی راهبردی راه حلی برای رفع مشکلات شهری

  65- نظارت و کنترل ساختمان

  66- تنگناها و مشکلات موجود در توسعه و گسترش کلان شهرها

  67- ظهور شهرهای جهانی

  68- عرصه عمومی فضای روابط فرافردی و ميان فردی

  69- ارزيابی سياست های زمين شهری و مسکن در کشور

  70- جستاری در نشانه شناسی شهری

  71- تعريف مشارکت و مفهوم مشارکت شهروندان شهرسازی مشارکتی ضرورت اجتناب ناپذير دنيای امروز

  72- تملک و واگذاری زمين توسط دولت نگاهی اجمالی به تجربيات جهانی تجربه سوئد و هند

  73- مقالات مستخرج از رساله دکتری

 

  2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بين المللی داخلی و خارجی :

  مشخصات و خلاصه فعاليتهای عضو هستــۀ قطب علمی در پنج ساله گذشته

 

  2 -1- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی – بين المللی

  2-2- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی

  12-3-مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ترويجی يا مروری

  2-4- مقالات علمی چاپ شده در کنفرانسهای خارجی -

  2-5- مقالات علمی چاپ شده در کنفرانسهای داخلی

  62-6- طرحهای پژوهشی مصوب

  2-7- تأليف يا تصنيـــف کتاب

  2-8- بررسی ، نقد و ويرايش علمی کتاب ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  2-9- تصحيح انتقادی کتاب معتبر ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  2-10- ترجمه کتاب ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  2-11- اختراع و اکتشاف ثبت شده

  2-12- اثر بديع و ارزنده هنری ( برای رشته های هنری )

  2-13- راهنمايی پايان نامه کارشناسی ارشد يا دکتری حرفه ای

  21-14- راهنمايی پايان نامه دکتری تخصصی

  282-15-راهنمايی دانش پژوه دوره های بسا دکتری

  2-16- همکاری با مراکز علمی بين المللی در اجرای طرحهای پژوهشی مشترک

  2-17- نشانهای علمی کسب شده با ارائه گواهی معتبر

  2-18- عضويت در هيأت تحريريه يا هيأت داوران مجلات علمی معتبـــر

  72-19- عضويت در کميته علمی کنفرانسها و مجامع علمی

 

  

  

  3 ـ کتب منتشر شده :

  کتابهای علمی منتشــر شده

 

  نگاهی به سکونت در ايران با معرفی الگوی سکونت در اقليم گرم و نيمه مرطوب شهر تاريخی شوشتــــر

 

  4 ـ آثار علمی برگزيده در جشنواره های علمی داخلی و بين المللی :

  مقالات منتشر شده در همايش های معتبـــر

  1 - نکاتی کلی پيرامون مسائل شهرسازی ( نحوه استفاده از زمين و سياست های زمين شهری و ارزيابی سياستهای زمين شهری در ايران

  2- Planning for rapid urban expansion in the main cities of Iran the first sharjah urban planning symposium 2

  3- rapid urban development and the means of co- ordination , future challenge in the UAE sharjah

  4- Country structure plans a new form of development plans in iran

  5- زمين مسئله اصلی توسعه شهری

  6- طرح های توسعه و عمران ( جامع ) شهرستان گامی جديد در توسعه پايدار نواحی شهری

  7- شهرسازی معاصر ايران

  8- بررسی شهرهای جديد از ديدگاه زيبائی شناسی و هويت شهری نمونه موردی شهر هشتگرد

  9- Enabling housing markets or increasing low income access to urban land lessons from iran pape r presented at the world bank / IPEA

  10- بررسی و مقايسه گونه های مختلف بافت قديم در کشور نمونه موردی شهر اردکان

  11 - بافت های فرسوده شهری آينده

  12- احياء و بازسازی بافت فرسوده راهبردی برای دستيابی به توسعه پايدار

 

  13 - نقش سازه های آبی شوشتـــر در ارزشمند سازی فضای شهری

  14- انتقال نور روز در معماری داکت نوری راهکاری برای انتقال نور طبيعی به درون بنا

  15 - The place of contemprory architecture of Arab contries ICBEDC

 

 

  5 ـ تعداد طرح های تحقيقاتی که مشارکت داشته ايد :

  طرح های پژوهشی انجام شده

 

  1- مطالعه راهکارهای نوين تبليغاتی و اطلاع رسانی برای محيط های شهری در حيطه گرافيک محيطی

  2- طرح پژوهشی نماهای رها شده شهری

  3- طرح پژوهشی گرافيک محيطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

  4- طرح پژوهشی بررسی تأثير ميکرو سيليس بر دوام بتن

  5- طرح پژوهشی بررسی افزودن نانو ذرات سيليس بر خواص مکانيکی و استحکام بتن

  6- طرح پژوهشی بازنگری و تدوين ضوابط ساختمانی شهرهای زواره و اردستان بر اساس پايداری

  7- طرح پژوهشی تجزيه وتحليل طرح کالبدی شرکت شهرهای نفتی در نواحی جنوبی ايران و چگونگی تأثير پذيری آنها 8- از نظريه باغ شهر نمونه موردی ناحيه صنعتی ماهشهر

 

  6- افتخارات کسب شده :

  نويسنده نفر اول همايش ها ، انجمن ها، فرهنگستان های علمی :

  -نظام اجرايی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ايران تحليلی بر (نفر اول )

  2- نظام اجرايی طرحها و برنامه های توسعه شهری (نفر اول )

  3- فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط زيست (نفر اول )

  4- نقش مادی ها در شکل گيری ساختار فضايی شهر اصفهان (نفر اول )

  5- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری (نفر اول )

  6- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آينده (نفر اول )

  7- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری (نفر اول )

  8- نظام اجرايی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ايران تحليلی بر(نفر اول )

  9- نظام اجرايی طرحها و برنامه های توسعه شهری (نفر اول )

  10- نظام اجرايی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ايران تحليلی بر (نفر اول )

  11- نظام اجرايی طرحها و برنامه های توسعه شهری (نفر اول )

  12- فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط زيست (نفر اول )

  13- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری (نفر اول )

  14- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آينده (نفر اول )

  15- هويت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری (نفر اول )

  16- نقش مادی ها در شکل گيری ساختار فضايی شهر اصفهان (نفر اول )