دکتر غلامرضا اسلامی

دکتر غلامرضا اسلامی
 

دانشيار دانشگاه تهران

 

  مقالات ارائه شده در نشريات، سخنرانی و کنفرانس های داخلی

 

  ../0۸/13۹۱

  ۰۰/۰۰/۰۰۰0

  "بايسته های مسجد از ديدگاه اسلام در رويکردی اجتهادی"

  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ايرانی اسلامی، شماره ...، صفحه: ...

  پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

  نويسنده اول: محسن اکبر زاده،نويسنده دوم: دکتر سيد غلامرضا اسلامی، نويسنده سوم: دکتر سيد مصطفی مختاباد امريی و نويسنده چهارم: دکتر رسول درسخوان

  ۰۹/0۲/13۹۱

  "باز شناسی اصل افقی گرايی در معماری اسلامی"

  فصلنامه کيميای هنر، سال اول، شماره ۲، صفحه: ۴۱-۶۴

  فصلنامه پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی و نويسنده دوم: مهنوش شاهين راد

 

 

  ۱۰/0۳/13۹۱

  "رويکردی تحليلی به کيفيت محيط مسکونی معاصر"

  دو فصلنامه علمی پژوهشی هويت شهر، سال ۶، شماره ۱۰، صفحه: ۴۷-۵۸

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

  نويسنده اول: مهديه معينی، نويسنده دوم: دکتر عليرضا عينی فر و نويسنده سوم: دکتر سيد غلامرضا اسلامی

 

 

 

 

  ۱۰/0۷/13۹۱

  "کارايی نظريه ها و روش های آموزش خلاقيت در روانشناسی معاصر غرب"

  نشريه علمی پژوهشی مطالعات تطبيقی هنر، سال ..، شماره ۱۳، صفحه: ..

  معاونت پژوهشی، دانشگاه هنر اصفهان

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی، نويسنده دوم: خانم فريبا شاپوريان

 

 

  ۱۲/۱۲/13۹۱

 

  "مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پرديس هنرهای زيبای دانشگاه تهران با اقتباس از تجربيات کذشته"

  دوفصلنامه علمی پژوهشی معماری، طراحی و برنامه ريزی آرمانشهر، شماره ۹، سال پنجم، صفحه: ۱-۱۷

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی، و نويسنده دوم: مهندس رضا نقدبيشی

 

 

  ۲۵/۱۰/13۹۱

  "نقش تجربه با واسطه و تجربه محيطی در آموزش معماری معاصر ايران: بررسی موردی دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 85-86"

  فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محيط زيست، دوره چهاردهم، شماره سوم، صفحه: ۱۱۹-۱۳۳

  واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی ايران، انجمن متخصصان محيط زيست ايران

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی، نويسنده دوم: دکتر غلامحسين معماريان و نويسنده سوم: دکتر پريسا عليمحمدی

 

  ۰۰/۰۰/13۹۱

  "زبان فضا و معماری و بررسی انتقال مفاهيم اثر گذار فرم در فضای معماری"

  نشريه علمی پژوهشی مطالعات تطبيقی هنر، سال ..، شماره ۱۳، صفحه: ..

  معاونت پژوهشی، دانشگاه هنر اصفهان

  نويسنده اول: ميثم منصوری، نويسنده دوم: دکتر سيد غلامرضا اسلامی و نويسنده سوم: دکتر مهروش کاظمی

 

  ۰۰/۰۰/13۹۱

  "مديريت تغيير و تحول در عرصه های فرهنگی از طريق به کارگيری ساز و کار ارزيابی کيفيت"

  نشريه علمی پژوهشی ...، سال ..، شماره ..، صفحه: ..

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی، نويسنده دوم: خانم سيده الهام جلادتی

 

  ۲۶/۰۲/۱۳۹۲

  "بررسی نقش اکسپو بر معماری از گذشته تا امروز"

  همايش ملی معماری پايدار و توسعه شهری، بوکان

  نويسنده اول: کيومرث سبحانی و نويسنده دوم: دکتر سيد غلامرضا اسلامی

 

  ۱۰/0۷/13۹۲

  "کهن ماشين قنات و بازبودگی به ميدان آگاهی، تکنولوژی شعورمند در ايران"

  فصلنامه علمی پژوهشی هويت شهر، سال ..، شماره ، صفحه: ..

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

  نويسنده اول: علی اصغرزاده و نويسنده دوم: دکتر سيد غلامرضا اسلامی

 

  ۱۰/0۷/13۹۲

  "تعامل عوامل تاثيرگذار بر روش و محصول طراحی"

  نشريه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران، سال ،شماره ، صفحه:

  دانشگاه علم و صنعت ايران

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی و نويسنده دوم: احسان درری جبروتی

 

 

  ۱۳/۰۳/۱۳۹۲

 

  "فرهنگ و هويت دو مولفه مهم پايدار شاکله معماری و شهرسازی ايران: نمونه موردی کرمانشاه"

  در دست اقدام

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی و نويسنده دوم: رحمت الله کماندار

 

  ۰۹/۱۰/13۹۱

  "رويکرد تحليلی به عملکرد برگزاری مسابقات معماری در ايران"

  فصلنامه کيميای هنر، سال دوم، شماره ۵، صفحه: ۹۳-۱۰۸

  فصلنامه پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی و نويسنده دوم: محمد رضا سليمانی

 

 

 

  مقالات ارائه شده در نشريات و کنفرانس های بين المللی

 

  ۰۰ / ۰۰ / ۰۰۰

  “Impact of In-between Spaces on Residential Quality”, in METU Journal of Faculty of Architecture, receiving acceptance, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, ISI.

  Authors: DrMahdiyehMoeini, DrAlirezaEinifar, and DrSeyedGolamrezaIslami.

 

  ۰۰ / ۰۰ / ۰۰۰

  “Emergence process in built environment: Twoards the biological approach to architectural design”, European Journal of Scientific Research, receiving acceptance , ISI .

  Authors: DrshahindoukhtBarghjelveh, DrSeyedGholamrezaIslami and BehrangEghbali.

 

 

  ۰۰ / ۰۰ / ۰۰۰

  “Pathology of Studio Learning Process Based on Analysis of Donald Schon’s Research on Design Studios”, …, ISI

  Authors: OmidDezhdar, Prof. IrajEtesam and DrSeyedGholamrezaIslami.

 

  05/06/2013

  “Language of Space and Architecture and Analysis of Transferring influential Concepts on Form in Architectural Spaces”, inEuropean Journal of Scientific Research,published in European Journal of Scientific Reserch, Volumfe 102 Issue 3, Page 301-306 , ISI .

  Authors: MeisamMansouri, DrSeyedGholamrezaIslami and DrMehrvashKazemi.

 

 

  گفتمان پژوهشی، کارگاه آموزشی، سخنرانی و مصاحبه

 

  ۲۰/۰۶/۱۳۹۱

  "طراحی الگوی اسلامی شهر مشهد"

  معاون امور تدوين الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت

  معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور، شهرداری مشهد

  سخنران

 

  ۲۰/۰۶/۱۳۹۱

  "از ايده تا مکان"

  کارگاه های عالی آموزش معماری،

  پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

  مدرس اصلی کارگاه

 

  ۰۴/۰۷/۱۳۹۱

  "طرح چهار باغ"

  مصلای امام خمينی (ره) تهران

  عضو شورای مشورتی

 

  ۰۷/۱۲/۱۳۹۱

  "مبانی اسلامی پيشرفت در معماری و شهرسازی"

  سمينار و کارگاه روش تحقيق

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

  مدرس کارگاه و سخنران

 

  ۱۹/۱۱/۱۳۹۱

  ۲۰/۱۱/۱۳۹۱

  "مشارکت طراحی در قلمرو فضای همکاری طراحان و کاربران"

  همايش ملی معماری و شهرسازی ايرانی اسلامی ، صفحه ۱-۸

  هفتمين سمپوزيوم بين الملليپيشرفت های علوم و تکنولوژی

  موسسه آموزش عالی خاوران

  نويسنده اول: دکتر سيد غلامرضا اسلامی، نويسنده دوم: دکتر منوچهر فروتن و نوسينده سوم: خانم پريا شهربانو پورمحمدی

 

  ۱۵/۰۴/۱۳۹۱

  ۱۶/۰۴/۱۳۹۱

  "روش شناسی معماری با رويکرد محوری نقش هويت"

  اولين همايش ملی معماری و هويت با رويکرد مسکن اسلامی ايرای، صفحه ۱۹-۲۳

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

  عضو کميته علمی همايش و سخنران علمی

 

  ۱۵/۰۷/۱۳۹۱

 

  "همايش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ايران"

  اولين همايش ملی معماری و هويت با رويکرد معماری معاصر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  عضو کميته علمی همايش و سخنران علمی

 

  ۹/۰۵/۱۳۹۱

  ۲/۱۱/۱۳۹۱

  "تبيين مدل توسعه درون زا، از طريق باز تعريف الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت"

  چهل و چهارمين و چهل و پنجمين نشست هم انديشی الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت

  معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور

  سخنران و اريه کننده نظريه

 

  ۲۶/۰۲/۱۳۹۲

 

  "معماری پايدار در اقليم سرد و کوهستانی ايران"

  همايش ملی معماری پايدار و توسعه شهری - بوکان

  نويسنده اول: ايمان حريری و نويسنده دوم: دکتر سيد غلامرضا اسلامی

 

  ۰۴/۰۷/۱۳۹۱

  "گلگشت مصلای بزرگ امام خمينی (ره)"

  مصلای امام خمينی (ره) تهران

  عضو شورايعالی معماری

 

 

  گزارش علمی و طرح پژوهشی

 

 

 

  ۰۲/۰۹/۱۳۹۰

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۱

  "مدلسازی راهکارهای اجرايی دانشکده معماری بر اساس آسيب شناسی وضع موجود و سامان دهی حال"

  دانشگاه تهران، پرديس هنرهای زيبا

  مجری طرح: دکتر سيد غلامرضا اسلامی و دکتر سيد يحيی اسلامی

 

  ۰۲/۰۹/۱۳۹۰

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۱

  "رابطه دلبستگی به مکان و رفتارهای زيست محيطی"

  باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

  مجری طرح: خاطره احسنی و همکاران طرح: دکتر سيد غلامرضا اسلامی (استاد راهنما)، دکتر شهيندخت برق جلوه (استاد مشاور) و دکتر محمد علی خبری (استاد مشاور)

 

  ۰۲/۰۹/۱۳۹۰

  ۲۵/۰۳/۱۳۹۱

  "نقش زمان در دلبستگی به مکان"

  معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

  مجری طرح: خاطره احسنی، و همکاران طرح: دکتر سيد غلامرضا اسلامی، دکتر شهيندخت برق جلوه و دکتر محمد علی خبری

 

 

  هدايت رساله دکتری

 

  00/00/0000

  00/00/0000

  "بازشناسی پيوندهای ميان نور و معماری"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اعتصام، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: فريبا البرزی ورکی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

  00/00/0000

  00/00/0000

  "الگويی برای برنامه ريزی در فرآيند معماری با رويکرد توسعه پايدار"

  دکتری معماری (اساتيد راهنما: دکتر مفيدی و دکتر معماريان، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: حيدر جهانبخش)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

  02/10/1387

  00/00/0000

  "مطالعه تطبيقی نظم ساختارهای زنده (گياه) در ساخت محيط"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر برق جلوه، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: بهرنگ اقبالی تبريزی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

  02/10/1387

  00/00/0000

  "مبانی طراحی اسکان موقت پس از زلزله: سکونت گاه های روستايی استان اردبيل"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر فلاحی، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: فرزانه هدفی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  02/10/1387

  00/00/0000

  "ماهيت خلاقيت و تاثير آن بر فرآيند طراحی معماری معاصر"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اعتصام، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: مهران خيرالهی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  06/03/1387

  00/00/0000

  "تبيين ماهيت مسکن با پردازش مکان (نمونه موردی کرمان)"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر عينی فر، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: مهديه معينی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  00/00/0000

  00/00/0000

  "زيبا شناسی کاربردی رنگ در ظروف غذاخوری ايران"

  دکتری پژوهش هنر (استاد راهنما: دکتر حليمی، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: بهزاد سليمانی)

  گروه مطالعات عالی هنر، پر ديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

 

 

  12/12/1387

  00/00/0000

  "تبيين فرآيند طراحی در آموزش خلاق: مطالعه موردی کارگاه طراحی معماری دانشگاه آزاد زنجان"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر امير سعيد محمودی، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: زهره ترابی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

 

  22/10/1387

  00/00/0000

  "تحليل مبانی نظری و عوامل موثر در شکل گيری معماری معاصر ايران (1357-1387)"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر اقبالی و دانشجو: رضا فرمهينی فراهانی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

  27/12/1387

  00/00/0000

  "رويکردی تحليلی به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر معماری معاصر ايران"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر ديبا، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: سميه ابراهيمی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  00/00/0000

  00/00/0000

  "Comparative Studies between the Elements of Bazar in Iranian Architecture and Urban Design and Modern Shopping Centers"

  PhD in Architecture (Supervisors: DrAnoushterMinassian and DrSeyedGholamrezaIslami and PhD Candidate: Mohsen Ramezani)

  International Scientific-Educational Center,

  National Academy of science of the Republic of Armenia

  20/07/1388

  00/00/0000

 

 

 

  04/04/1388

 

 

 

  ../../1389

  00/00/0000

 

 

  20/07/1388

  00/00/1388

 

 

 

  15/11/1387

  28/11/1388

  "طراحی مقدماتی معماری در ايران ( با اساس نظريات ديويد کلب)"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اعتصام، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: اميد دژدار)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

  "تاثير کيفيت معماری محيط بر سلامت روانی انسان" معماری درمان

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر آيوازيان، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: عقيل امامقلی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی IMG_9516.JPG

 

  "واکاوی انديشه زنان در جستجوی مسکن مطلوب در ايران"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر ... و دانشجو: معصومه يعقوبی سنقرچی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

  "تعامل عوامل اقليمی در طراحی پوسته های بيرونی ساختمان های بلند مرتبه اداری ايران با رويکرد معماری پايدار"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر طاهباز، اساتيد مشاور: دکتر اسلامی و دکتر مفيدی و دانشجو محمد مهدی غيايی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

  "پارادايم های نقاشی قهوه خانه ای"

  دکتری پژوهش هنر (استاد راهنما: دکتر آژند و دکتر ديباج، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: زهرا موسوی خامنه)

  گروه مطالعات عالی هنر، پر ديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

 

 

  "رخداد"

  دکتری پژوهش هنر (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر رهنورد و دانشجو: پويا رفويی)

  گروه مطالعات عالی هنر، پر ديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

 

  

    

 

  "وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان"

  دکتری پژوهش هنر (استاد راهنما: دکتر ديباج، استاد مشاور: دکتر اسلامی و دانشجو: محمد رضا سوداگر)

  گروه مطالعات عالی هنر، پر ديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

 

 

 

  13/11/1389

  00/00/0000

  "نقش ذهن در فرآيند خلق فضا"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر حبيب و دانشجو: ميثم شفيعی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  13/11/1389

  00/00/0000

  "محتوا يابی شهر معمار"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر حبيب و دانشجو: محمد علی تربيت جو)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  13/11/1389

  00/00/0000

  "مسکن و زنان"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر حبيب و دانشجو: معصومه يعقوبی)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

  13/11/1389

  00/00/0000

  "فرآيند غير خطی طراحی با تاکيد بر در هم تنيدگی عناصر پيچيده مفهومی و محيطی معماری ايران"

  دکتری معماری (استاد راهنما: دکتر اسلامی، استاد مشاور: دکتر ... و دانشجو: علی اصغر زاده)

  دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 سوابق خدمت دانشگاهی و غير دانشگاهی فعاليت در سازمان هاو کميته های داخل و خارج از دانشگاه تهران

 و2 و1- کميسيون مشورتی شهرهای جديد بهارستان و صدرا

  3- نشريه تخصصی « هفت شهر » ( فصلنامه عمارن و بهسازی شهری )

  4- هسته قطب علمی معماری

  5- شورای پژوهش هنر

  6- شورای مفاخر تمدن ايرانی – اسلامی

  7- اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه

  8- اتاق فکر هنرهای سنتی و صنايع دستی

 9- مسابقه طراحی ترمينال زيارتی فرودگاه بين المللی امام خمينی (ره )

  10- حلقه علمی کرسی معماری و شهرسازی

 11- نشريه تخصصی « هويت شهر »

 12- نشريه « معماری »

 13- کميته تدوين منشور اخلاقی دانشگاه تهران

  14- کميسيون علمی فناوری

 15- «قرآن در عمل »

 16- شورای علمی اولين کنفرانس « سازه و معماری »

 17- هيأت راهبردی پايگاه ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری بيستون

  18- طرح جامع حرمين مقدس کربلای معلی

 19- مسابقه طراحی حرمين مقدس کربلای معلی

 20- شورای سياست گزاری نمازخانه تهران 21- خبر گزاری بين المللی تصويری 22- شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری 23- هيات راهبردی مشورتی شورای پژوهش هنر 24- شورای عملی همايش چند صدايی در هنر ايرانی 25- کميته علمی اولين اجلاس کارشناسی آموزش هنر منطقه آسيای ميانه و غربی 26- کانون تفکر و مدل های برتر 27- شورای طرح جامع دانشکده معماری 28- مديران امور فرهنگی دانشگاه های کشور 29- همايش ملی بافت فرسوده شهری چشم انداز توسعه پايدار، ارزش های و چالش ها 30- حلقه علمی کرسی معماری و شهرسازی 31- شورای پژوهشی پژوهشکده هنر 32- همايش ملی « رويکردی نوين به معماری مساجد» 33- مجله مديريت شهری 34- حلقه علمی کرسی هنر 35- فراکسيون حمايت از مخترعان و نوآوران مجلس شورای اسلامی 36- کميته منتخب بررسی صلاحيت علمی اعضاء هيات علمی پژوهشکده هنر 37- همايش منطقه ای معماری و فرآيند طراحی 38- اولين همايش شهرسازی و معماری با رويکرد پدافند غير عامل 39- چهارمين همايش آموزش معماری 40- دومين کنفرانس بين المللی معماری و سازه 41- سومين کنفرانس ملی سازه های فضا کار 42- کار گروه ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 43- کميسيون فرهنگ و هنر