دکتر فاطمه مهديزاده سراج

دکتر فاطمه مهدیزاده سراج
 

مشخصات فردی

  نام خانوادگی: مهديزاده سراج

  نام: فاطمه

  مرتبه علمی : دانشيار

  گروه : معماری - مرمت

  تلفن داخلی: 3249

  پست الکترونيک : mehdizadeh AT iust.ac.ir

  

 

 

  سوابق آموزشی

  الف) تحصيلات دانشگاهی:

  - دکترای "معماری (مرمت و نگهداری)" ، رشته تحصيلی معماری، محل تحصيل انگلستان، تاريخ اخذ: 1384

  - فوق ليسانس "مهندسی معماری " ، رشته تحصيلی معماری و شهرسازی، محل تحصيل دانشگاه تهران، تاريخ اخذ: 1372

 

  دوره های آموزشی گذرانده : متعدد تعداد : 6، نمونه : دوره ی تخصصی "مديريت برنامه ريزی بحران در محوطه های ميراث فرهنگی جهانی در مناطق زلزله خيز" در دانشگاه ريتسوميکان - کيوتو - ژاپن

 

  - زمينه های تخصصی وتحقيقاتی:

  1 ـ معماری پايدار بومی و سنّتی از نقطه نظر: تاريخی، ويژگيهای معماری، سازه ای و فنّی

  2ـ مطالعه و مرمّت و مقاوم سازی لرزه ای ابنيه و بافتهای تاريخی، مبانی نظری و تکنولوژی مرمّت

  3ـ مديريت بحران در بناها و بافتهای ميراث فرهنگی

 

 

  1392- به چاپ رسيدن مقاله با عنوان "تسريع روند بهبودی بيماران با طراحی مناسب پنجره های اتاق های بستري؛ نمونه موردی: اقليم معتدل و مرطوب (مدار 36 تا 38 درجه)" با همکاری امين الله احدی، در دو فصلنامه علمی – پژوهشی "معماری و شهرسازی آرمانشهر"، شماره 9، پاييز و زمستان 1391، با شماره شاپا: 5079-2008، صفحات 151-164 و انگليسی.

 

  1392- به چاپ رسيدن مقاله با عنوان "" با همکاری مليحه بکرانی، در دوفصلنامه علمی – پژوهشی "مرمت آثار و بافتهای تاريخی، فرهنگی"، بهار و تابستان 1391، با شماره شاپا: ؛ سال سوم، شماره پنجم، صفحات .

 

  1392- به چاپ رسيدن مقاله با عنوان "روند ارزيابی آسيب پذيری و ارائه طرح بهسازی برای ساختمانهای تاريخی" با همکاری شيما رحيمی، در فصلنامه "اثر"، زمستان 1389، با شماره استاندارد بين المللی:2647-1024، شماره 51، صفحات 83-94، تاريخ واقعی چاپ و انتشار و دريافت آن توسط نويسندگان 31 فروردين 1392.

 

  1391- به چاپ رسيدن مقاله با عنوان "هندسه عملی در ساخت تاقهای آهنگ آجری ايرانی"، با همکاری نيما ولی بيگ و فرهاد تهرانی، در فصلنامه تخصصی معاونت ميراث فرهنگی، سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری "ميراث ملی"، پاييز 1391، با شماره استاندارد بين المللی 0759-2252؛ سال پنجم، شماره 7 و 8، صفحات 44-51.

 

  1391- به چاپ رسيدن مقاله انگليسی با عنوان "تجربه تاريخی پناهگاههای محلی مقاوم در برابر زلزله در قوچان – شمال شرقی ايران" با همکاری الهام موسويان، در "ژورنال بين المللی معماری و برنامه ريزی شهری"، آذر 1391 معادل با دسامبر 2012، با شماره شاپا: 7337-2228؛ سال 22، شماره 2، صفحات 100-107.

 

  1391- پذيرش مقاله با عنوان "پيشنهاد روشی برای پهنه بندی اقليمی ايران بر مبنای پتانسيل تهويه طبيعی (مطالعه موردی شهر يزد)" با همکاری مجيد مفيدی و رزا وکيلی نژاد، در نشريه علمی – پژوهشی "پژوهش های اقليم شناسی"،

 

  1391- پذيرش مقاله انگليسی با عنوان "شناشيل، عنصری پايدار جهت تعادل مابين تامين نور و منظر و آسايش حرارتی" با همکاری مجيد مفيدی و رزا وکيلی نژاد، در "ژورنال بين المللی پايداری محيطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی"، با شماره شاپا: 1832-2077؛

 

  1391- به چاپ رسيدن مقاله با عنوان "ويژگی های هندسی و رياضی در ساختار چفد پنج او هفت تند در پوشش تاق آهنگ ايرانی" با همکاری نيما ولی بيگ و فرهاد تهرانی، در دوفصلنامه علمی – پژوهشی "مرمت آثار و بافتهای تاريخی، فرهنگی"، بهار و تابستان 1391، با شماره شاپا: ؛ سال دوم، شماره سوم، صفحات 39-49.

 

  1391- مقاله انگليسی با عنوان "آموختن از گذشته و برنامه ريزی برای آينده: شرايط و پيشنهادات برای حفاظت از سنگ مقبرۀ کوروش در سايت جهانی پاسارگاد" با همکاری مريم رفيعی، در ژورنال ISI "ژورنال بين المللی ميراث معماری – حفاظت، تحليل و مرمت"، 2013، با شماره ISSN: 1558-3058 print / 1558-3066 online, DOI: 10.1080/15583058.2011.643527 ؛ جلد هفتم، شماره چهارم، صفحات 434-460.

 

  سمينارها و کنفرانس ها

  1392- ارائه مقاله در "سومين کنفرانس بين المللی پيشرفتهای اخير در مهندسی راه آهن ICRARE2013 " با همکاری آقای رضا جاپلقی با عنوان "هويت زايی و هويت زدايي؛ ارزيابی تاثيرات احداث حمل و نقل ريلی سريع بر وجوه فرهنگی- ميراثی شهرها"، در تاريخ 11 ارديبهشت 1392، دانشگاه علم وصنعت ايران، تهران.

  

  1391- ارائه مقاله در "نخستين کنفرانس انسان شناسی ايران" با همکاری آقای ابوالفضل حيدری با عنوان " شناخت همه جانبه انسان کاربر در طراحی مسکن روستايی امروز ، مؤثر در ارتقاء شاخص مقبوليت و کارايی آنها"، در تاريخ 13 و 14 ارديبهشت 1391، يزد، ايران.

 

  2 - همايشهای برگزار شده

  1392- عضو کميته علمی همايش معماری و شهرسازی و توسعه پايدار با محوريت از معماری بومی تا شهر پايدار مورخ 5 دی ماه 1392

  

  3 - همکاريهای علمی و بين المللی

  سوابق حرفه ای:

  1392 - عضو هيئت داوران گروه "هنر و زيبايی شناسی" جشنواره بين المللی فارابی

  

  داوری مقالات، سمينارها و پايان نامه ها:

  1392- داوری پروپوزال، پيش دفاع و دفاع نهايی آقای عباس غفاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، با عنوان "بهبود شرايط اکوستيکی وضوح گفتار در مساجد، نمونه موردی مساجد دوره قاجار"، به راهنمايی دکتر مفيدی و عباس زادگان در تاريخ 26 اسفند 1391، 31 تير 1392 و 19 شهريور 1392.

  

  1391- داوری پيش دفاع و دفاع نهايی دکتری آقای صلاح الدين مولانايی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران، با عنوان "ارتقا نگرش سازه ای در روش طراحی معماری بر مبنای روش ARCH-ST (تدريس مبتنی بر تحليل محتوا، برنامه درسی و ساختار چند رسانه ای) "، به راهنمايی مهندس نقره کار و دکتر مظفر در تاريخ 25 بهمن 1391 و 28 فروردين 1392.

 

  1391- داوری پروژه نهايی کارشناسی ارشد خانم نيکو خالقی با عنوان "مرمت و احيای باغ نگارستان تهران بررسی استفاده از منشور فلورانس در حفاظت معماری باغ های قاجاری تهران" به راهنمايی دکتر ميترا آزاد در تاريخ 8 بهمن 1391.

 

  1391- داوری پروژه نهايی دکتری آقای کاوه شکوهی با عنوان "ارزيابی تطبيقی روشهای توليد طرحواره های معمارانه در مراحل اوليه فرايند طراحی" به راهنمايی دکتر هاشم هاشم نژاد در تاريخ 4 بهمن 1391.

  

  1391- داوری مقالۀ فارسی به شماره 66-91 مورخ 16/05/91 با عنوان "تاملی بر عملکرد تزئينات در معماری معاصر ايران (با مطالعه تظاهر بيرونی آثار معماری شاخص تهران در دوره پس از انقلاب)، برای ژورنال علمی – پژوهشی "هويت شهر"در تاريخ 05/08/1391.

 

  1391- بازداوری مقاله فارسی با عنوان "بررسی نحوه توزيع مناسب فضاهای خالی در بالا بردن کيفيت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران"، برای ژورنال علمی – پژوهشی "هويت شهر" در تاريخ 01/04/1391.

 

 

  طرح های پژوهشی

  سوابق پژوهشی:

  1392- پروژۀ پژوهشی "مقاوم سازی ساختمانهای تاريخی با مصالح بنايی در مقابل زلزله" در معاونت پژوهشی دانشگاه علم وصنعت ايران

 

  1391- پروژۀ پژوهشی "مستندنگاری رابطۀ معنا، زيبايی، هندسه، فرم و سازه در معماری سنتی ايران" در پژوهشکدۀ هنرهای سنتی اصفهان تحت نظر وزارت ارشاد اسلامی – تير ماه 1391- تاريخ دفاعيه 17 مرداد 1391

 

  1391- پروژۀ پژوهشی "بازنگری آموزش مرمت بناها و بافت های تاريخی" در معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران

  

  

  هدايت پايان نامه های دانشجويی:

  1392- راهنمايی پروپوزال دکترای آقای پورمند قربانی سی سخت از رشته معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، در معيت جناب آقای مهندس نقره کار، با عنوان "تامين نيازهای روانی قشر جوان و نوجوان در مسکن معاصر"، تاريخ دفاع: 29 تير 1392.

 

  1392- راهنمايی پروژه دکترای خانم رزا وکيلی نژاد از رشته معماري؛ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران، در معيت جناب آقای دکتر مفيدی، با عنوان "تاثير ترکيبی ويژگيهای کالبدی پوسته بنا و الگوهای تهويه بر ميزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی (نمونه موردی ساختمانهای تهويه يکطرفه در اقليم گرم و خشک شيراز)"، تاريخ دفاع: 12 تير 1392.

 

  1391- راهنمايی پروژه کارشناسی ارشد آقای بهزاد محمدی وند از رشته مرمت ابنيه و بافتهای تاريخي؛ گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، در معيت جناب آقای دکتر مرادی، با عنوان "احيای بافت قديم کيشميش چی لر"، تاريخ دفاع: 30 دی 1391.

 

  1391- راهنمايی پروژۀ کارشناسی ارشد آقای جليل جعفرنيا از رشته مرمت ابنيه و بافتهای تاريخي؛ گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، با عنوان "مطالعه، مرمت، ساماندهی و احيای دژ تاريخی قلعه رودخان واقع در شهرستان فومن، استان گيلان"، تاريخ دفاع: 26 دی 1391.

 

  1391- راهنمايی پروژۀ کارشناسی ارشد آقای محسن جباری از رشته مرمت ابنيه و بافتهای تاريخي؛ گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، در معيت جناب آقای دکتر مرادی، با عنوان "احياء و باززنده سازی ميدان پست قديم بيرجند با رويکرد محله محوری"، تاريخ دفاع: 20 دی 1391.

 

  1391- راهنمايی پروژه دکترای آقای نيما ولی بيگ از رشته مرمت و احياء بناها و بافتهای تاريخي؛ گروه مرمت ابنيه دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان، در معيت جناب آقای دکتر تهرانی، با عنوان "رابطه بين هندسه نظری-عملی و پايداری تاق های آهنگ آجری ايرانی"، تاريخ دفاع: 16 دی 1391.

  

  1391- راهنمايی پروژۀ کارشناسی ارشد خانم زهرا ثروتی از رشته مرمت ابنيه و بافتهای تاريخي؛ گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، در معيت مشاوره جناب آقای دکتر مرادی، با عنوان "طرح احياء و ساماندهی بافت اطراف نارين قلعه در شهر تاريخی نايين"، تاريخ دفاع: 28 آذر 1391.

  

  1391- راهنمايی پروژۀ کارشناسی ارشد خانم محبوبه راستين پور از رشته مرمت ابنيه و بافتهای تاريخي؛ گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، در معيت جناب آقای دکتر مرادی، با عنوان "برداشت، مرمت و احيای خانۀ سرهنگ نصيرآبادی به منزلۀ قرارگاه توريسم کويری"، تاريخ دفاع: 13 ارديبهشت 1391.

  

  1391- راهنمايی پروپوزال دکترای خانم هانيه صنايعيان از رشته معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، در معيت جناب آقای دکتر مفيدی، با عنوان "پوسته حرارتی خانه های مسکونی تهران"، تاريخ دفاع: 30 فروردين 1391.

 

  پروژه های دکتری در حال انجام

  حجت الله عبدی – دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت – ورودی سال 1390 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  مهدی سلطانی – دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت – ورودی سال 1391 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  ياور رستم زاده – دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت – ورودی سال 1391 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  الهام موسويان – دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت – ورودی سال 1389 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  آزاده نوری فرد – دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت – ورودی سال 1391 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  مهدی مداحی – دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت – ورودی سال 1390 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  ريحانه سجاد – دانشجوی دکتری رشته مرمت بناها و بافتهای تاريخی – دانشگاه هنر اصفهان – ورودی سال 1386 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  محسن کشاورز – دانشجوی دکتری رشته مرمت بناها و بافتهای تاريخی – دانشگاه هنر اصفهان – ورودی سال 1390 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  منگلی – دانشجوی دکتری رشته مرمت بناها و بافتهای تاريخی – دانشگاه هنر اصفهان – ورودی سال 1390 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  حميد فرهمند – دانشجوی دکتری رشته مرمت آثار و اشيای باستانی – دانشگاه هنر اصفهان – ورودی سال 1386 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  هانيه صنايعيان – دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت – ورودی سال 1388 – موضوع مورد تحقيق: "

 

  پورمند قربانی سی سخت - دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه علم و صنعت – ورودی سال 1389 – موضوع مورد تحقيق: "

 

 

  کرسی های نظريه پردازی (ثبت نظريه):

  1392 – ارائه کرسی نظريه پردازی با عنوان "معنا، زيبايی، شکل و سازه در معماری اسلامی ايران" با همکاری دکتر مهرداد حجازی در حضور داوران و ناقدان در "مرکز نظريه پردازی نقد و مناظره دانشگاه اصفهان" با نمره 87/71 طبق نامه شماره 21302/92 مورخ 12/04/1392.

  

 

  جوايز ملی و بين المللی:

  1391- تقدير به عنوان پژوهشگر و هيئت علمی برگزيده زن در سطح دانشگاه در هفته پژوهش – دانشگاه علم و صنعت ايران – در تاريخ 26 آذر ماه 1391 – در مجتمع امام خمينی.

 

 

  ب ـ اشتغال

  - عضو هيات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ايران، از 1377 تا کنون

  - عضو هيات علمی، دانشکده مرمت ابنيه و بافتها در مرکز آموزش عالی ميراث فرهنگی، از 1375-1377

  - عضو هيئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بين المللی امام خمينی، از 1374- 1375

  - محقق و طراح و مدرس در دفتر فنی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران؛ بنياد مسکن انقلاب اسلامی ايران؛ و تدريس در دانشگاه بين المللی امام خمينی از 1369-1374

 

  

  ج ـ سوابق تدريس دانشگاهی

  - راهنمايی پروژه های پايانی فوق ليسانس (22 پروژه پايان يافته و 7 پروژۀ در حال انجام) و راهنمايی پروژه های تحقيقاتی دکترا (6 پروژه در حال انجام) ؛

  - آشنايی با مرمت ابنيۀ تاريخی، دورۀ کارشناسی گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  - آسيب شناسی ابنيه و بافتهای تاريخی، کارشناسی ارشد گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران و دورۀ کارشناسی مرکز آموزش عالی ميراث فرهنگی تهران

  - فن شناسی مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مرمت، دانشگاه علم و صنعت ايران

  - شناخت سازه های سنتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مرمت، دانشگاه علم و صنعت ايران و مرکز آموزش عالی ميراث فرهنگی تهران

  - مقدمات طراحی معماری يک، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ايران

  - روش تحقيق، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مرمت، دانشگاه علم و صنعت ايران

  - روش تحقيق پيشرفته در دوره های دکترا، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان

  - زبان تخصصی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مرمت و گروه معماری در گرايش های مسکن و بيمارستان، دانشگاه علم و صنعت ايران

  - طرح معماری سه، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ايران

  - ترسيم فنی يا هندسه کاربردی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ايران

  - طرح معماری يک، دانشکده مرمت ابنيه مرکز آموزش عالی ميراث فرهنگی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بين المللی امام خمينی

  - دروس ترکيب يک و دو و سه دانشکده مرمت ابنيه مرکز آموزش عالی ميراث فرهنگی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بين المللی امام خمينی

  - دروس روستا يک و دو دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بين المللی امام خمينی

 

  سوابق پژوهشی :

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بين المللی ( ISI,ISC )، علمی - پژوهشی و علمی - ترويجی و مروری:

 رديف

  عنوان مقاله

  نام نشريه

  صفحات

  تاريخ انتشار و شماره نشريه

  اسامی همکاران به ترتيب

  19

  "Prioritization of historic buildings based on their values"

  "International journal of architecture and urban planning (IJAUP)"

  17-26

  بهار 1390 – سال بيست و يک، شمارۀ اول

  مهديزاده

  18

  تحليل آماری تاثير رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه­های روانشناختی دانشجويان

  انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران

  119-128

  پائيز 1389 – سال اول، شمارۀ اول

  مظفر – مهديزاده - بيسادی

  17

  چگونگی مرزبندی فضاها و تاثير حواس در درک انواع فواصل

  طرح و نماد

  103-112

  پائيز 1389- سال دوم، شمارۀ دوم

  مظفر – مهديزاده - دانشمند

  16

  لزوم نگرشی دقيق به طراحی نماهای بافتهای نو در لبه های همجوار هسته های تاريخی شهرها

  دانش - نما

  95-103

  فروردين-ارديبهشت 1389

  سال نوزدهم، دوره ی سوم

  مهديزاده - معصوميان

  15

  بازشناسی نقش طبيعت در فضاهای آموزشی

  فناوری آموزش

  37-46

  سال چهارم، جلد 4، شماره 1، پاييز 1388

  مظفر - مهديزاده- ميرمرادی

  14

  حفاظت لرزه ای اشياء موزه ای واقع در ابنيه تاريخی با استفاده از فن آوری جداسازی پايه (طرح پيشنهادی حفاظت از موزه سنندج در برابر زلزله)

  مرمت اشياء فرهنگی و بناهای تاريخی

  43-49

  سال چهارم، شماره هفتم، پاييز و زمستان 1388

  ويسی - مرادی - مهديزاده

  13

  مبانی خلق هويت در شهرهای جديد اقماری

  آبادی

  84-87

  سال نوزدهم، شماره 65 - 1388-

  مهديزاده - مظفر - ريحانی

  12

  “Seismic Issues in the Design Process the Role of Architect in Seismic Safety Issues in the Design Process”

  نشريۀ انگليسی بين المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، ويژه نامه مهندسی معماری

  9-20

  جلد نوزدهم، شماره شش - 2008

 

  مهديزاده

  11

  “A Comprehensive Approach towards the Classification of Cracks in Un-Reinforced Masonry Buildings”

  نشريۀ انگليسی بين المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، ويژه نامه مهندسی معماری

  41-52

  جلد نوزدهم، شماره شش - 2008

  مهديزاده

  10

  عوامل هويت زای شهر بومی ايرانی

  نشريه شهرسازی و معماری "هفت شهر"، شمارۀ ويژه "مفهوم شهر"

  60-71

  پاييز و زمستان 1387 -

  شماره 25-26

  مهديزاده - طباطبائی

  9

  معيارهای قضاوت پروژه های طراحی معماری

  مجموعه مقالات سومين همايش "آموزش معماري؛ بررسی چالش ها، جستجوی راه کارها"

  491- 514

 

  پاييز 1387

 

  مهديزاده - مردمی

  8

  تحولات معماری معاصر ايران (1320-1357) با رويکردی به قياس بصری در فرم

  هنر پژوه

  45-59

  شماره چهارم تابستان 1386

  مهديزاده - مظفر-خاکزند

  7

  “Using Natural Resources for Ventilation: The Application of Badgirs in Preservation”

  “APT Bulletin”; The Journal of Preservation Technology,

  39-46

  جلد سی ونهم، شماره ی 4- دسامبر 2008

  مهديزاده

  6

  اصول دستيابی به پايداری در شهرها در مطابقت با فرهنگ شهرسازی بومی ايران

  نشريه شهرسازی و معماری "هفت شهر"، شمارۀ ويژه "شهر پايدار"

  51-60

  شماره 21-22 - پائيز و زمستان 1386

  مهديزاده - نسبی - حسينی

  5

  بهينه سازی سيستم پياده شهری و آسايش شهروندان

  آبادی

  124-127

  سال هيجدهم - شماره 59- تابستان 1387

  مهديزاده

  4

  Earthquake Intensity, Damage and Conservation of Unreinforced Masonry Buildings

  " Architectural Science Review " دانشگاه سيدنی استراليا

  130-140

  جلد پنجاهم شماره ی 2 –ژوئن 2007-

  مهديزاده

  3

  "معماری و شهرسازی سنتی ايران؛ نقطه اوج بهره گيری مؤثر و بهينه از انرژيهای پاک و تجديد پذير"

  "تازه های انرژی"

  65-69

  سال اول، شماره پنجم، نيمه دوم بهمن ماه 1387،

  مهديزاده

  2

  حريم و خلوت در فضای مسکونی

  "صنعت ساختمان"،

  9-10

  شماره 70 - آذر 1387

  مهديزاده - جواهری

  1

  "الفبای شهرهای سنتی ايران، کنکاشی در معابر بافت قديم بوشهر"

  "نصير بوشهر"

 

  سال يازدهم، شماره 474-7 ، آذر و دی 1387-

  مهديزاده - مخلصيان

 

  2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بين المللی داخلی و خارجی :

 

  رديف

  عنوان همايش

  تاريخ

  عنوان مقاله

  محل برگزاری

  اسامی همکاران به ترتيب

  کشور

  شهر

  29

  "دومين نشست تخصصی بين المللی زيباشناسی منظر شهری"

  23 شهريور 1390

  "منظر فرهنگی و زيباسازی شهر مدرن"

  ايران

  تهران

  مهديزاده

  28

  "The 5thInternational Symposium on Advances in Science and Technology- SASTech"

  22-24 ارديبهشت 1390

  The effect of sustainable urban infrastructures on the process of formation of historic cities in Iran

  ايران

  مشهد

  مرادی – مهديزاده – تاج­الدينی

  27

  "نخستين همايش ملی معماری و شهرسازی اسلامی"

  21 و 22 ارديبهشت 1390

  وقف، الگوی نظارت و ارزيابی اقدامات شهرسازی و حفاظت شهری پايدار

  ايران

  تبريز

  مهديزاده – تاج­الدينی

  26

  "همايش ملی مهندسی عمران و توسعه پايدار "

  11 اسفند 1389

  حفاظت شهری پايدار

  ايران

  استهبان

  مهديزاده – تاج­الدينی

  25

  " خلاقيت شناسی، TRIZ ، مهندسی و مديريت نوآوری ايران "

  5 و 6 آبان 1389

  اصول طراحی مسکن با رويکردی به پرورش خلاقيت کودکان

  ايران

  تهران

  کريمی آذری – حسينی – مظفر - مهديزاده

  24

  "همايش ملی منظر شهری"

  7 الی 8 آذر ماه 1389

  احياء و بازآفرينی بافت های تاريخی و فرسوده از طريق دگرگون سازی منظر شهری

  ايران

  تهران

  مهديزاده- يزدانفر- نيکوگفتار

  23

  the international conference of Islamic Arts & Architecture

  14-16th November 2008

  : "The presentation of convex mirror works in the architectural decorations of the Shah Soleiman's Palace",

  پاکستان

  لاهور

  اصلانی - مظفر - مهديزاده

  22

  "همايش ارتقاء کيفی سيما و منظر شهری اصفهان"

  2 الی 3 تير ماه 1389

  "از منظر تا سيمای شهری و چالش هويت در شهر اصفهان"

  ايران

  اصفهان

  مظفر-مهديزاده - سجاد

  21

  " کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا"

  8 الی 9 مهر ماه 1388

  " ريخت شناسی پوشش های تاقی مسکن روستايی ايران"

  ايران

  زاهدان

  تهرانی - مهديزاده - ولی بيگ

  20

  دومين همايش ملی فناوری های بومی ايران

  29 و 30 ارديبهشت 1388

  "هندسه ی طراحی و مصرف انرژی در معماری بومي؛ مطالعه ی موردی سيستم گرمايش حمامهای سنتی (حمام روستای صخره ای ميمند)"

  ايران

  تهران

  مهديزاده - تاج الدينی

  19

  دومين همايش ملی فناوری های بومی ايران

  29 و 30 ارديبهشت 1388

  معماری بومی، شهر بومی - تاثيرات زمينه ی شهری در تعيين ساختار معماری بومی

  ايران

  تهران

  مهديزاده - طباطبايی

  18

  دومين همايش ملی فناوری های بومی ايران

  29 و 30 ارديبهشت 1388

  کاربرد دانش هنداچک در پوشش های بومی ايرانی

  ايران

  تهران

  مهديزاده - ولی بيگ

  17

  هشتمين کنگرۀ بين المللی مهندسی عمران

  23 ارديبهشت ماه 1388

  مرمت گوشه سازيهای گنبدهای ايرانی نقطه تبلور حضور همزمان معماران و مهندسين سازه

  ايران

  شيراز

  مهديزاده - حجازی - رحيمی

  16

  همايش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

  20 و 21 آذر ماه 1387

  نقش دانه های ارزشمند ارزشمند تاريخی در خوانايی بافتهای فرسوده

  ايران

  مشهد

  طباطبايی

  15

  دومين همايش سينما و معماری، با تاکيد بر "زندگی شهری"

  29 آبان ماه 1387

  "کاربرد سينما در آموزش حس مکان و زمان به دانشجويان معماری در مقياس خرد تا کلان"

  ايران

  تهران

  مهديزاده - فارسی - ترکاشوند

  14

  "سومين همايش آموزش معماري؛ بررسی چالش ها، جستجوی راه کارها"

  19 آبان 1387

  "معيارهای قضاوت پروژه های طراحی معماری"

  ايران

  تهران

  مهديزاده - مردمی

  13

  "کنفرانس بين المللی مقاوم سازی لرزه ای"

  29 مهرماه لغايت 1 آبان ماه 1387

  " ارزيابی، حفاظت و مقاوم­سازی پل­های قوسی بنائی غيرمسلح تبريز (مطالعه موردی روی پل منصور)"

  ايران

  تبريز

  مهديزاده - جعفرپور

  12

  "همايش ملی مقاوم سازی يزد"

  5-7 شهريور 1387

  "احيای يکپارچگی در بهسازی و مقاوم سازی بافتهای تاريخی در برابر زلزله (مطالعه موردی: بازار کاشان)"

  ايران

  يزد

  مهديزاده - رحيمی

  11

  "همايش ملی سوخت، انرژی و محيط زيست"

  7-9 خرداد ماه 1387

  "استفاده بهينه و مؤثر از انرژيهای پاک تنها راه حل حفظ محيط زيست"

  ايران

  تهران

  مهديزاده

  10

  "اولين کنفرانس بين المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس"

  11-13 ارديبهشت 1387

  "ضوابط طراحی معماری در ساخت و سازهای جديد در بافتهای قديمی منطقه زاگرس"

  ايران

  سنندج

  مهديزاده - ترک زبان

  9

  " Old World Technologies Adapting in the New World"

  November 3-7, 2007

  "Preservation by using natural resources - Detailed investigation towards the applicability of BADGIR in the preservation of internal material"

  USA

  San Juan, Puerto Rico

  مهديزاده

  8

  the international conference of 'Seismic Retrofitting'

  24-27thApril 2006

  'Adjusting a Systematic Table to Predict the Damage and Strengthen Historical Buildings with Different Limits of Budget'

  ايران

  تهران

  مهديزاده

  7

  “Raising the Grade for Preservation”

  4-7thNovember 2004

  Strengthening Unreinforced masonry buildings against earthquakes

  USA

  Texas

  مهديزاده

  6

  12th Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE)

  3rd July 2004

  “Cracks and pathology of masonry domes”

  UK

  Manchester

  مهديزاده

  5

  12th Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE),

  3rd July 2004

  “Diagnosis of cracks in masonry buildings”

  UK

  Manchester

  مهديزاده

  4

  10th Iranian students’ seminar

  28th June 2003

  “seismic issues in the design process”,

  UK

  Birmingham

  مهديزاده

  3

  Ninth Iranian students’ seminar

  29th June 2002

  “fundamental ethics in conservation of historical buildings”

  UK

  Birmingham

  مهديزاده

  2

  Eighth Iranian students’ seminar

  7th May 2001

  “protection of historical buildings against earthquake”

  UK

  Manchester

  مهديزاده

  1

  Seventh Iranian students’ seminar

  21st May 2000

  “earthquake prediction and life safety”

  UK

  Manchester

  مهديزاده

 

  3 ـ کتب منتشر شده :

 

 رديف

  عنوان کتاب

  نوع فعاليت

  نام ناشر

  تاريخ چاپ

  اسامی

  4

  نگره ی نگاهداشت معاصر

  ترجمه

  گلدسته

  1389

  مظفر - مهديزاده - فرهمند بروجنی

  3

  100 خانه

  ترجمه

  سروش دانش

  1387

  مهديزاده - وفا

  2

  مقدمه ای بر کتاب 100 خانه

  تاليف

  سروش دانش

  1387

  مهديزاده

  1

  رساله ی پايانی، راهنمای پژوهشگران و دانشجويان معماری و شهرسازی

  ترجمه

  سروش دانش

  1387

  مهديزاده

 

  4 ـ آثار علمی برگزيده و افتخارات کسب شده در جشنواره های علمی داخلی و بين المللی :

 

 

  عنوان جايزه

  عنوان اثر علمی

  سال اخذ

  مؤسسه اعطا کننده

  ويژگی برجسته

  4

  لوح تقدير

  مجموعۀ پژوهشها و آثار منتشره در سال گذشته

  1389

  دانشگاه علم و صنعت ايران

  مقام دوم پژوهشگر برتر و برگزيده دانشکده معماری و شهرسازی در هفته پژوهش

  3

  لوح سپاس در يازدهمين دورۀ تجليل از برترينهای پژوهش و فناوری

  مجموعۀ پژوهشها و آثار منتشره تا اين تاريخ

  1389

  وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  پژوهشگر برتر گروه هنر در سطح کشور ايران

 

  2

  Ann de Fort-Menares Award

 

  استفاده از منابع طبيعی در تهويه: کاربرد بادگير در حفاظت و نگهداری

 

  2009

 

  ا.پی.تی - مؤسسه حفاظت از معماری ميراثی

 

  برجسته ترين مقاله در ارتباط با نمايش و استفاده ی عالی در جهت کاربرد تحقيقات تاريخی در حرفه ی حفاظت و نگهداری در سال 2008

  1

  S tipend Award

  حفاظت و مقاوم سازی ابنيه تاريخی با مصالح بنايی غير مسلح در برابر زلزله

  2004

  ا.پی.تی - مؤسسه حفاظت از معماری ميراثی

  مقاله برگزيده و تحقيق برتر در ميان دانشجويان دکتری

 

  5 ـ طرح های تحقيقاتی که مشارکت داشته ايد :

 

 

  عنوان طرح تحقيقاتی

  تاريخ ارائه

  طرف قرارداد

  اسامی همکاران

  5

  ارزيابی فنی ابنيۀ تاريخی

  1389

  معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران

  مهديزاده

  4

  مورفولوژی طاقهای بنايی تاريخی ايران

  1388

  معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران

  مهديزاده

  3

  آناليز منظر شهری بم

  1387

  معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران

  مهديزاده

  2

  امکان سنجی لابراتوارهای موجود در ايران مرتبط با ابنيه

  1386

  معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران

  مهديزاده

  1

  شناخت ترک در ساختمانهای با مصالح بنايی

  1385

  معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران

  مهديزاده

 

  

  6- مشارکت در طرحهای اجرايی، داوريها و مجامع رسمی:

 

 

  نوع فعاليت

  تاريخ انجام

  حاصل فعاليت

  مکان

  4

  عضو گروه علمی مطالعات هنر و زيبايی شناسی چشنوارۀ پنجم فارابی

  1390

  داوری و انتخاب آثار پژوهشی برگزيده از بين دهها پژوهش دريافت شده

  تهران - ايران

  3

  عضو گروه نمايندگی ايران در تنظيم آيين نامه بين المللی

  November 2008

  Tokyo Declaration for the Protection of World Cultural Heritage from Seismic Disasters

  توکيو - ژاپن

  2

  مسئول و عضو هيئت ژوری

  1385

  انجام داوری در بين دهها پروژه جهت گزينش طرح برتر در بيستمين جشنواره بين المللی خوارزمی

  تهران - ايران

  1

  مسئول و عضو هيئت ژوری

  1385

  انجام داوری در بين صدها پروژه جهت گزينش طرح برتر در هشتمين جشنواره جوان خوارزمی

  تهران - ايران