دکتر محسن فيضی

دکتر محسن فیضی
 

مشخصات فردی:

  نام ونام خانوادگی: فيضی محسن

  متولد: 1338 تهران

  رتبه علمی : استاد

  پست الکترونيک : mfaizi AT iust.ac.ir

  آدرس : تهران ، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشکده معماری و شهرسازی

 

تحصيلات:

  1380 : دکتری معماری منظر، دانشگاه شفيلد، انگلستان

  1368: کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1365: کارشناسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1357: ديپلم رياضی فيزيک، دبيرستان دکتر هشترودی، تهران

  مسئوليت­های آموزشی:

  1391- تاکنون: استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  1387- 1391: دانشيار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  1382- 1387: استاديار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  2011- 2010 محقق مدعو ، دپارتمان معماری منظر، دانشگاه شفيلد، انگلستان

  2012 - تا کنون ممتحن مدعو دوره دکتری، دپارتمان معماری منظر، دانشگاه شفيلد، انگلستان

  1385- 1389 : رئيس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  1383- 1388 : مدير گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1391- تا کنون: مدير گروه معماری و شهرسازی در آموزش الکترونيکی و پرديس شماره دو ، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1391- تا کنون: مدير روابط بين الملل دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1388- تا کنون: عضو هيات مميزه دانشگاه علم و صنعت ايران

  1388- تا کنون: عضو هيأت مميزه گروه هنر و معماری، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

  1391- تا کنون: عضو هيات مميزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

  1391- تا کنون: رئيس کميسيون تخصصی گروه هنر و معماری، هيات مميزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

  1388- تا کنون: عضو کميسيون تخصصی معماری و شهرسازی، هيات مميزه دانشگاه علم و صنعت ايران

  1391 عضو کميته منتخب دانشگاه فنی و حرفه ای، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

  1389- تا کنون: عضو کميسيون تخصصی معماری، شهرسازی و هنر، هيات مميزه مشترک دانشگاه­های کاشان و شهرکرد

  1383- 1384: مدير کل دفتر رياست و مشاور رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران

  1384- 1388 : مشاور رئيس دانشگاه در شورای طرح­های عمرانی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1372- 1375: معاون آموزشی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

تدريس در دانشگاه بين­المللی امام­خمينی قزوين، شهيد رجائی و هدايت و مشاوره پايان­ نامه ­های دکتری و کارشناسي­ ارشد در
دانشگاه­های علم و صنعت ايران، دانشگاه تهران (محيط زيست و هنرهای زيبا)، شهيد بهشتی، هنر اسلامی تبريز و آزاد

 

  عضويت در هيات تحريريه مجلات :

  1388 - تاکنون: سردبير مجله بين ­المللی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران ( علمی پ ژ وهشی و ISC )

  “International Journal of Architectural Engineering and urban planning”

  1388- تاکنون: مدير مسئول و عضو هيأت تحريريه مجله علمی پ ژ وهشی "انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران"

  1388- تاکنون: عضو هيأت تحريريه مجله علمی پژوهشی "آرمانشهر"

  1389- تاکنون: عضو هيأت تحريريه فصلنامه تخصصی "ميراث ملی" سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

  1385- تاکنون : عضو هيأت تحريريه مجله طرح و نماد فصلنامه تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1385- 1390 : عضو هيأت تحريريه مجله "هنر پژوه" فصلنامه تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بين‌المللی امام خمينی قزوين

  1387- 1388: عضو هيأت تحريريه مجله علمی ترويجی " شارستان"

  1381- 1382: عضو هيأت تحريريه مجله علمی ترويجی معماری ايران (ما) شماره 12 و 13

  2009- 2008 Associate Editors : The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability , Volume 4

  2010- 2009 Associate Editors: The International Journal of Design Principles and practice

  Volume 2 & Volume 3

عضويت در مجامع تخصصی و مسئوليت­ها :

  1387- تاکنون رييس هيات مديره و عضو هيات موسس انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران، وزارت علوم تحقيقات و فناوری

  1391- تا کنون: عضو هسته اصلی قطب علمی معماری اسلامی

  1391- تا کنون: عضو کارگروه معماری و شهرسازی شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

  1391- تا کنون: عضو کميته تخصصی تدوين مقررات معماری اسلامی-ايرانی، مقررات ملی ساختمان

  1391- تا کنون: عضو کميسيون فنی، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

  1391- تا کنون: عضو هيات داوران و هيات راهبردی طراحی پروژه ستاره اطلس پارس،بزرگراه شهيد حقانی

  1390 عضو کميته علمی همايش بين­المللی زندگی پياده در شهر

  1389-1390 عضو کميته علمی چهارمين همايش آموزش معماری، دانشگاه تهران

  1388-1389 عضو هيات امنای مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی وزارت مسکن و شهرسازی ايران

  1390 - تاکنون نماينده دانشگاه در امور مربوط به تفاهم نامه همکاری مابين دانشگاه و مرکز تحقيقات و برنامه ريزی شهر تهران

  1387- تاکنون عضو حلقه علمی کرسی معماری و شهرسازی هيات حمايت از کرسي­های نظريه­پردازی

  1391 عضو شورای رهبردی برنامه ريزی درسی هنر و معماری دانشگاه شهيد رجايی

  1391 عضو هيات داوران سی امين دوره کتاب سا ل

  1391 ع ضو کميته تخصصی معماری و هنر، چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمی

  1391 عضو کميته علمی و هيأت داوران مسابقه طراحی يادمان شهدای دانشگاه علم و صنعت ايران

  1391 عضو کميته علمی نخستين همايش ملی معماری وشهر پايدار، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی و سازمان زيباسازی . تهران، آبان ماه

  1388- تاکنون عضو هيات موسس انجمن معماری سبز ايران

  2003- تاکنون: عضو فدراسيون بين­المللی معماران منظر IFLA

  Internatinal Federation of Landscape Architets

  1388 - تاکنون عضو کميته علمی معماری مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی

  1387- تاکنون: عضو و مشاور علمی ستاد توسعه عمودی فضای سبز و باغ­بام­های شهر تهران، سازمان پارک­ها و فضای سبز تهران

  1388- تاکنون: عضو کميته تخصصی آزمون­های ورود به حرفه مهندسی معماری، وزارت راه و شهرسازی ايران

  1388- تاکنون: عضو کميته تخصصی تعيين صلاحيت مهندسان پيشکسوت در رشته مع ماری، وزارت راه و شهرسازی ايران

  1387- 1389: عضو شورای سياستگذاری جايزه ميرميران

  1388 عضو هيأت علمی همايش معماری پايدار با رويکرد به اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان

  1388 عضو هيات داوران دوازدهمين دوره جايزه کتاب فصل

  1388 - تاکنون: عضو کميته داوری شورای انتخاب چهارمين جشنواره ملی علمی کاربردی

  1388 عضو کميته علمی انتخاب مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی

  1388 رييس و عضو هيأت علمی کنفرانس فناوری های بومی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1387 عضو کميته علمی همايش بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری شيراز

  1366- تاکنون: عضو نظام مهندسی معماران تهران، ايران

  1386- تاکنون: عضو انجمن متخصصان محيط زيست ايران

  1386 عضو هيأت علمی دومين همايش ملی فضای سبز

  1385- 1386: عضو هيأت علمی اولين همايش اماکن مقدس، معماری معاصر توسعه حريم حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

  1385 عضو کميته تخصصی معماری و هنر، هشتمين جشنواره جوان خوارزمی

  1385 عضو کميته تخصصی معماری و هنر، هشتمين جشنواره خوارزمی

  1385: عضو کميته تخصصی تجهيز مدارس، بهينه سازی فضای باز مدارس

  1384- تاکنون: عضو کميته علمی تخصصی معماری و شهرسازی، دانشگاه جامع علمی کاربردی

  2001- 1999 : مدير گروه هنر و معماری هفتمين، هشتمين و نهمين سمينار دانشجويان ايرانی در اروپا

  1371 - 1375 : معاون فنی و عضو هيات مديره شهر جديد انديشه، شرکت عمران شهرهای جديد، وزارت مسکن و شهرسازی

  1363- 1365: کارشناس دفتر فنی بنياد مهاجرين جنگ تحميلی، وزارت کشور

  1360- 1363: رييس مجتمع آموزشی شهيد محمد منتظری منطقه 6، آموزش و پرورش تهران

  نمايشگاه­های:

  2012 25th Great Art Show, Sheffield, England, UK

  2011 24th Great Art Show, Sheffield, England, UK

  2003 Wild about Art, England , UK

  2002 15th Great Art Show, Sheffield, England, UK

  2001 14th Great Art Show, Sheffield, England, UK


  بخشی از فعاليت­های پژوهشی و حرفه­ای:

  - طراحی مجتمع فرهنگی تفريحی اردوگاهی سما، دانشگاه آزاد اسلامی

  - تهيه طرح تدوين ضوابط و معيارهای طراحی محوطه باز مدارس ابتدايی، سازمان توسعه و تجهيز مدارس،

  - تهيه طرح جامع فضای سبز مجتمع پژوهشی جهاد دانشگاهی

  - مطالعه، ساماندهی و احياء سايت جهانی بيستون، سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی

  - مطالعه، ساماندهی و احياء مجموعه تاريخی سعدالسلطنه، سازمان نوسازی شهر قزوين

  - طراحی پياده روسازی خيابان کارگر (ميدان انقلاب تا ميدان راه آهن) شهرداری منطقه 11 تهران

  - طراحی مجتمع تجاری اداری اقامتی عقيق، طرقبه، مشهد

  - مطالعه و بررسی راهبردی بازار تهران به منظور اعتلای وجوه امنيتی آن، سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی

  - مطالعه و بررسی ايمن­سازی و توانمندسازی اجتماعی بافت­های تاريخی (توسعه ی مراکز تاريخی شهرهای کشور با حفظ مولفه­های اصلی اين مرکز با توجه به نيازهای امروزی شهرها)

  - مطالعه و بررسی حفظ، احيا و معاصر سازی فضاها و مراکز تاريخی – فرهنگی شهرها (برداشت، مستندسازی، تحليل و ارايه راهکارها و ضوابط برای شهرهای ايران)

  - طراحی پارک شهری شهر جديد انديشه، وزارت مسکن و شهرسازی

  - همکاری در گروه ساماندهی و احياء باغ شازده­های ماهان کرمان

  - همکاری در گروه ساماندهی محور فرهنگی شهر کرمان

  - همکاری در گروه بررسی مجدد طرح بهسازی بافت قديم يزد

  - مجری طرح بيمارستان جرجانی تهران، بنياد جانبازان

  - طراحی مجموعه مسکونی برای مهاجرين جنگ تحميلی، دفتر فنی بنياد مهاجرين جنگ تحميلی

  - طراحی و نظارت مجموعه مسکونی 120 واحدی شهر جديد پرديس

  - طراحی و نظارت مجموعه مسکونی 100 واحدی شهر جديد انديشه

  - طراحی و نظارت واحدهای مسکونی در تهران

  - طراحی شهرک صنوف قم ، استانداری تهران

  - طراحی شهر صنعتی بيجار ، استانداری کردستان

  - طراحی شهر صنعتی قروه، استانداری کردستان .

  - ناظر طرح مطالعات ساماندهی رودخانه­های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی

  - ناظر طرح مطالعات ساماندهی پارک ها و فضای سبز شهر تهران، مرکز تحقيقات و برنامه ريزی شهر تهران

  - داوری پروژه­های مختلف معماری شهرسازی و معماری منظر

  افتخارات:

  1390- 1391 هيات علمی برگزيده دانشکده معماری و شهرسازی،

  1390 پژوهشگر برتر کشوری در گروه هنر و معماری، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

  1389 پژوهشگر برتر، دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ايران

  1390 کسب رتبه اول برای کتاب " تجزيه ‌و تحليل ده ‌اثر از پنجاه‌ سال معماری معاصر ايران " بخش مطالعات مکتوب در نخستين جشنواره هنری ايران 1404

  2002 استاد مدعو مدرسه معماری AA لندن :

  ( AA, School of Architectural Association, London, England)

  1368 کسب رتبه اول در بين فارغ التحصيلان کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1388 طرح برتر بخش فضاها و منظر شهری "رودخانه خشک ؛ راهی به بهشت" جشنواره ملی معماری سبز. سازمان نظام مهندسی و دانشگاه هنر اصفهان.

  1387 مقاله برتر (رتبه سوم) در همايش بين المللی طرح برتر، شهر برتر. شهرداری همدان

  1387 طرح برگزيده مسابقه طراحی ميدان ولی عصر (عج) آباده، شهرداری آباده


  لوح تقدير:


  1391

  مقالات منتشره در مجلات نمايه ISI :

  · Faizi, M ., Hosseini, S.B. & Norouzian Maleki, S., “ Achieving design guidelines of neighbourhood open spaces through user’s characteristics in different times ” , Scientific Research and Essays 6(19): 4000-4008, 2011. (ISI) JCR IF:0.44

 

  · Daneshpour, S.A. , Faizi, M., Hosseini, S, Fallah, M., Berahman, P. , “Landscape Design methodology in

 

  Form’s origination” Life Science Journal 2012;9(4) (ISI) JCR IF:0.7

 

  · Faizi, M ., Hosseini, S.B. & Norouzian Maleki . . “ The Effect of Physical Environmental Factors to Improve the Productivity of the Architecture Students” Archives Des Sciences Journal . (ISI) JCR IF:0.47

 

  · Faizi, M ., Behzadfar, M. & Razzaghi Asl, S. “A Conceptual Framework for Interacting Landscape Architects and Urban Designers: Professionals’ Perspectives”, International Journal of Environmental Research 5(2): 271-276, 2011. (ISI) JCR IF:1.6


  · Hosseini, S.B., Faizi, M., Norouzian Maleki, S. & Karimi Azari, A.R., “Impact Evaluation of Rural Development Plans for Renovating and Retrofitting of Rural Settlements (Case Study: Rural Districts of Tafresh in Iran)”, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-011-1403-3. (ISI) JCR IF:1.05

  · Behzadfar, M., Faizi, M. & Razzaghi asl S. and Haji Beiklou B., “A New Collaborative Pattern between Landscape Architects and Urban Designers in Environmental Design”, American Journal of Environmental Sciences 6(4): 344-349, 2010 (ISI) Master List

  · Kazerouni, F., Faizi, M. & Sheibani, M. “Cemetery as a cultural Landscape: Solutions for Revival of the Iranian Cemeteries”, London Science Publishing (Accepted).

 مقالات منتشره در مجلات علمی پژوهشی ، نمايهISC ، علمی ترويجی و همايش ها:


  · Faizi, M., Razzaghi Asl, “Factors in choosing landscape architecture as a major in Iran: students viewpoints”, , International Journal of architecture and urban planning (ISC) , 22(1):1-6, 2012.

  · Faizi, M., Karimi Azari, A. R. And Norouzian Maleki, S. “Design Principles of Residential Spaces to Promote Children’s Creativity” , Procedia Social and Behavioral Sciences , 2012


  · Faizi, M., Hashemnejad, H. & Seddigh, M. “Investigating the Social-Cultural Impacts in Redevelopment of the Urban Costal Areas in Mazandaran Province”, Journal of Asian Social Science, Vol.7, No.2, 2011, No 35, 2012


  · Gorji Mahlabani , G , Faizi , M., Khakzand , M. “ Lighting programme and Iranian schools lighting requirements ”, International Journal of architecture and urban planning (ISC) , 21(1):1-6, 2011.


  · Faizi, M. & Monam, A. “ Evaluation of the Effect of Meteorological and Geographical Parameters on Thermal Discomfort, Journal of Climate Research”, Climatological Research Institute (2011)

  · Hafezian, J. A., Hitchmough, J. and Faizi, M. “ A myth in landscape linking the tangible and the intangible” , 2nd International Conference on Intangible Heritage, Sharing Cultures 2011


  · Faizi, M. and Shahbazi, M. " Relationship Between Human Tranquility and the Use of Water in Iranian Cities: Fin Garden in Kashan " Asia/Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies (AicE-Bs) Cyprus

 

  · Razzaghi Asl, S., Faizi M. & Behzadfar, M. “Urban Design and Landscape Architecture: Two Professions, One Goal?” Journal of Environmental Sciences, Vol.7, No.3, 2010. (ISC)


  · Kazerouni, F. , Sheibani, M. & Faizi, M. “Cemetery as a cultural Landscape” 47th IFLA (International Federation of Landscape Architects) World Congress, 8-15 China October, 2010


  · Hashemnejad, H., Faizi, M. & Seddigh, M. “ Investigating the Occupants Behaviours and Perceptions, Journal of Sustainable Development , Vol. 3, No. 4; December 2010

  · Faizi, M., Mozaffar, F. & Khakzand, M. “Conceptual process of design thinking According to contemporary activities” International journal of Science and Technology. 2009 (ISC)


  · Faizi, M. & Fazel, M. “Environmental Strategies in Iranian Architecture”, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, V.5, No.3, pp.111-123. 2009.


  · Faizi, M., Khakzand, M. & Mahmoudi, A. “Culture as a Value in Urban Landscape Identity” The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Vol.5, No.3, pp.189-207. 2009


  · Faizi M. , Hosseini S.B. & Razzaghi Asl, S. "The Identification of environmental designs methods and techniques for preventing vandalism", Journal of Environmental Sciences, Vol.6, No.1, 2008. (ISC)


  · Vakilinezhad , R . , Mofidi S.M. & Faizi, M. “Intelligent building materials and system.” The 4th international conference on technology, knowledge and society. North-eastern university. Boston. USA 2008. The International Journal of Technology, Knowledge and Society , Volume 6, Number 5.

  · Faizi, M., Razzaghi Asl, S. & Khakzand, M. “ A Proposed Method For Sustainable Qualitative Assessment Of Water In Townscape; Case Of Zirab River”, Energy And Environmental Engineering Series A Series Of Reference Books and Textbooks, 2008


  · Mozaffar, F., Faizi, M., Azemati, H. & Bagheri, M. “The meaning of architectural space in Islamic point of view.” International Conference on Islamic Arts & Architecture, India. 2008

  · Faizi, M. & Bastani, H. “Exchanging Prepared Data in Landscape Design Process A Review of Methods in contemporary Inquires”, Digital Design in Landscape Architecture Anhalt University of Applied Sciences. Germany. 2008.


  · Faizi, M. & Eisazadeh, N. “The Impact of Urban Parks and Green Spaces on Citizens’ Health and Quality of Life.” 4th International Conference Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, University of Malaysia, Malaysia. 2008. The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability , pp.17-24 , Volume 4 , Issue 4 , 2008

  · Faizi, M. & Gholipour, M. “Evolve Patterns, Generate Architecture”, 2nd International Conference on Design Principles and Practices. University of Miami, Florida USA. 2008.

  · Faizi, M. & Khakzand, M. “City, stream, and environmental values.” 45thIFLA World Congress of the International Federation of Landscape Architects. Netherland, 2008. 


  · Faizi, M. & Khakzand, M. “The Position of Concept in Landscape Design Process”, the International Conference on Design Principles and Practices. , Imperial College London University, 4-7. 01. London.UK.2007.


  · Azemati, H.R., Zarghami, E., Faizi, M. & Ghaemmaghami, P. , Integrating Local Parks & Residential Complex for Pondering it Effects on Social Sustainability “9th ICHH Conference, India ,Mumbai, Jan26th-28th ,2007.


  · Faizi, M. “The role of Urban Parks in a Metropolitan city”, Journal of Environmental Science, Shahid Beheshti University, 2007.


  · Faizi, M. & Raz z aghi, S. “Evaluation of Urban Design and Landscape Architecture Experiences in New Towns of Iran.” International Conference on Islamic Arts & Architecture, Netherland. 2007.

  · Faizi, M. “People with Disabilities in Urban Parks” 42nd IFLA (International Federation of Landscape Architects) World Congress, 26-29. 2005 Edinburgh, UK. 2005.


  · Faizi, M. & Hafezian, J. “Towards a Sustainable Environment in aMetropolitan City” 40th World Congress, International Federation of Landscape Architects, May 25-29 Calgary, Canada. 2003.


  · Faizi, M. (Book Review) “Persian Garden, Echoes of Paradise” Journal of Garden History, 29, 2, 2002, England, UK. 2002.


  · Faizi, M., Woolley, H. & Tregenza, P. “Built Environment and Sustainability: people’s use of urban parks in Tehran” Liveable Environments & Architecture, International Congress Liven arch 4-7 July 2001 Trabzon, Turkey . 2001.


  · F aizi, M. “S ustainable City: Urban Parks and People's Needs” 9th Annual Iranian students seminar (Art and Built Environment) in Europe ISS-2001 5-7 May Manchester, UK. 2001.


  · Faizi, M. “Imagining Paradise in Persian Landscape Architecture” 8thAnnual Iranian students seminar (Art and Built Environment) in Europe ISS-2000 20-21- 23 May Manchester, UK . 2000. 


  · Faizi, M. “The tradition of landscape architecture according to Persian painting (miniature)” 7th Annual Iranian 11students’ seminar (Art and Built Environment) in Europe ISS-1999-21 May Manchester, UK . 1999.

  · Woolley, H. & Faizi, M. “The Role of Urban Parks Towards a Sustainable City”, Landscape Architecture Quest to the 21st century 35th IFLA (International Federation of Landscape Architects) World Congress, 8-15, Bali- Indonesia . 1998. 

 

· محسن فيضی، علی اسدپور " تحليل منظر کلان تاريخی شيراز بر‌اساس ترسيم‌های جهانگردان خارجی" مجله علمی – پژوهشی باغ نظر ، ش 24، 1392.

  · محسن فيضی ، "منظر شهری ، بررسی تطبيقی سه مفهوم در شهر" ماهنامه منظر ، ش 9، 1389.

  · محسن فيضی، علی اسدپور " تحليل محتوای سايت طراحی به­وسيله عکاسی سريع توسط دانشجويان (قياس تطبيقی ايران و ترکيه) فصلنامه آرمان­شهر ش9 ، 1391

  · سينا رزاقي­اصل، محسن فيضی، مصطفی بهزادفر، "پيشنهاد ساز وکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه های مشترک" ، مجله علمی – پژوهشی باغ نظر ، ش 12، 1389.

  · حسام کمالی پور ، غلامحسين معماريان ، محسن فيضی ، محمد فريد موسويان "ترکيب شکلی و پيکره‌بندی فضايی در مسکن بومی : مقايسه‌ تطبيقی عرصه‌بندی فضای مهمان در خانه‌های سنتی کرمان" فصلنامه مسکن و محيط روستا، دوره 31, شماره 138، 1391

  · سينا رزاقي­اصل، مجتبی مهدوی نيا ، محسن فيضی و عبدالهادی دانشپور، "طراحی شهری عمودی : مفاهيم و الزامات تحقق آن در کلانشهر تهران" ، مجله علمی – پژوهشی باغ نظر، 1389. (ISC)

  · محسن فيضی ، عليرضا منعام،و سيده­ندا قاضي­زاده " ارزيابی آسايش صوتی کاربران در بوستان­های شهري؛ بررسی بوستان­های منتخب شهر تهران" فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط­زيست،( پذيرش)

  · محسن فيضی، " معماری سبز يک ضرورت نه يک انتخاب" مجموعه مقالات سمينار تخصصی هشتمين نمايشگاه بين المللی گل و گياه، سازمان پارکها و فضای سبز تهران، 1389.

  · محسن فيضی ، محمدرضا بمانيان ، علی اسدپور، فريال احمدی، "فرآيند مداخله پايدار در مناظر طبيعی با تاکيد بر رويکرد بوم شناختی"، دو فصلنامه علوم و تکنولوژی محيط زيست، (پذيرش نهايی).

  · محسن فيضی ، سينا رزاقي­اصل، "وجوه اشتراک و افتراق ميان طراحی شهری ومعماری منظر"، مجله طرح و نماد، ش 2، 1389.

  · محسن فيضی و شيوا مجاهد. "کمينه گرايی در آثار پيترواکر؛ نمونه موردی مجموعه سونی برلين" ، مجله آبادی، ش 66، بهار 1389.

  · محسن فيضی و مهتيام شهبازی. "منظر پايدار در محيطهای مسکونی" ، آبادی ، ش 66، بهار 1389

  · هاشم هاشم­نژاد، محسن فيضی و مرتضی صديق. "طبيعت گرايی در مکتب ذن و تفکر ايرانی-اسلامی با تاکيد بر باغ و باغسازی" ، مجله علمی – ترويجی معماری و فرهنگ ، ش 39، بهار 1389.

  · محسن فيضی و زهره بلوغی. "فلسفه زيبايی شناسی در معماری" ، همايش ملی معماری و شهرسازی معاصر ايران. شيراز. 25-26 فروردين 1389.

  · محمود پناهی، محسن فيضی، اصغر محمد مرادی، "باغ علی آباد ، باغ منزلگاه هفتم"، همايش ملّی حضور هنرهای اسلامی- ايرانی در جغرافيای خراسان شمالی ، 1389

  · محسن فيضی ، ﻣﻬﺪی ﻛﺒﻮدی، مجيد رستمی "ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ، در راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺘﻮی و ﻛﺎﻟﺒﺪ"، همايش ملی منظر شهری، 1389

  · يلدا شوهانی، ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﻀﻲ، " چگونگی ارتقای جوانب اجتماعی توسعه پايدار در طراحی سکونتگاه های جمعی ايران " ، همايش منطقه­ای خانه ايرانی، 1389

  · افروز سهرابيان و محسن فيضی "کشاورزی شهری، گامی موثر به سوی توسعه پايدار شهر" ، همايش توسعه شهری پايدار، دانشگاه تهران ، 1389

  · محسن فيضی ، محمدعلی طبرسا و اميررضا کريمي‏آذر ی "ارايه مبانی پايه‏ای گذر از محتوی به کالبد معماری در «شهر الکترونيک»"،مجله آبادی ، ش 68، پاييز 1389

  · هاشم هاشم­نژاد، محسن فيضی و مرتضی صديق "معيارهای مؤثر ر ارتقاء سطح رضايتمندی کاربران از تفرج­گاه­های ساحلی (نمونه موردی : تفرج­گاه سيسنگان )" مجله هنرهای زيبا، دانشگاه تهران، آبان 1389

  · ندابلانيان و محسن فيضی "اصول آموزش طراحی اقليمی" ماهنامه شهر و ساختمان، آذر 1389

  · مهدی خاک­زند، فرهنگ مظفر، محسن فيضی و مريم عظيمی " قياس بصری و جايگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری" فصلنامه فناوری آموزش، سال چهارم، شماره 2 (پياپی 14)، زمستان 1388

  · محسن فيضی و سينا رزاقي­اصل "شهرسازی منظر: رويکردی نوين در معماری منظر و طراحی شهری"، مجله باغ نظر، سال پنجم، شماره دهم. 1388

  · محسن فيضی و سينا رزاقي­اصل "مروری بر نظريات و گرايشات طراحی منظر حياط باز مدارس" ، مجله آرمانشهر، ش 2 ، بهار و تابستان 1388.

  · محسن فيضی و سينا رزاقي­اصل "آموزش معماری منظر: دانش و مهارت های اساسی"، مجله علمی – پژوهشی آموزش مهندسی در ايران، ش 44، زمستان 1388.

  · محسن فيضی و سينارزاقي­اصل "گورستانها به مثابه مناظرفرهنگی خاطره انگيز"، مجله علمی – ترويجی انديشه ايرانشهر، ش 13، 1388.

  · محسن فيضی و مهدی خاک­زند "بازيابی زبان الگو در معماری منظر" فصلنامه طرح و نماد. دانشگاه علم و صنعت ايران. بهار 1388.

  · محسن فيضی، باقر حسينی و سينارزاقي­اصل "بازشناسی روش­ها و شيوه­های طراحی محيطی برای پيشگيری از تخريب­گرايی فضا" علوم محيطی،شماره 1، 1387

  · محسن فيضی و نازنين عيسي­زاده "عوامل مهم در طراحی محوطه ، ايران"، مجله معماری محوطه، 1387.

  · محسن فيضی و نازنين عيسي­زاده "نقش و اهميت پارک و فضای سبز شهری"، مجله معماری محوطه، 1387.

  · محسن فيضی و مهدی خاک­زند "معماری منظر پايدار در عمل" مجله هفت شهر، 1387.

  · محسن فيضی و مهدی خاک­زند. "ترسيم نمودارها کمکی به فرايند طراحی معماری" مجله بين­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، 1387.

  · محسن فيضی و مهدی خاک­زند " باغ­سازی مکتب شيراز و باغ­های تيموری " همايش معماری شيراز در گردهمايی بين­المللی مکتب شيراز، 1387

  · محسن فيضی ، مهدی خاک­زند و مهتيام شهبازی "بررسی نقش و جايگاه فضای سبز در ارتقاء کيفيت فضائی شهرهای فشرده ايران" دومين همايش بين المللی طرح برتر، شهر برتر. شهرداری همدان، 1387.

  · محسن فيضی و حميدرضا عظمتی، "بررسی رويکردها و ارزشها در محتوای دروس معماری منظر"، مجله بين­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، 1386

  · محسن فيضی و سينا رزاقي­اصل "تعامل معماری منظر با طراحی شهری" مجله هنر پژوه، دانشگاه بين­المللی امام خمينی، 1387.

  · محسن فيضی و عليرضا منعام "نقش معماری منظر در ارتقاء کيفيت آموزش، حلقه گمشده در طراحی مدارس ايران " مدرسه نو. 1386

  · محسن فيضی و مصطفی قلي­پور "طراحی معماری پايدار بر پايه رفتار الگوهای طبيعت" مجله هنر پژوه. سال سوم. شماره چهار. 1386

  · محسن فيضی و مهدی خاک­زند. "ايده در فرايند طراحی معماری منظر" اولين همايش سراسری کانسپت در معماری. 1385

  · حسين باستانی ، محسن فيضی و احمد اخلاصی" تجزيه و تحليل ديجيتال در طراحی و توليد بنا، بررسی رويکرد استفاده از سيستمهای CAD/CAM در معماری" ساخت شهر، شماره 6، بهار 1385

  · محسن فيضی و حميدرضا عظمتی. "رهيافت­های نوين در معماری منظر." مجله علمی پژوهشی فناوری و آموزش. دانشگاه شهيد رجايی. 1385

  · محسن فيضی و حميدرضا عظمتی. "مقدمه‌ای بر شناخت رويکردها و ارزشهای معماری منظر" فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محيط زيست، شماره 38، 1387

  · محسن فيضی و مهدی خاک­زند. "تفکر طراحی در فرايند طراحی معماری." فصل نامه باغ نظر. پاييز 1385.

  · محسن فيضی . "ميني­ماليسم، گرايش هوشمندانه به معماری منظر" فصلنامه معماری ايران شماره 13- 14. 1383

  · محسن فيضی و شيوا مجاهد. "ارتباط ساختمان با سايت" ، معماری و فرهنگ، شماره 33، سال دهم. 1387

  · محسن فيضی ، هاشم هاشم­نژاد و مرتضی صديق "معيارهای موثر بر ارتقاء سطح رضايت مندی کاربران از تفرجگاههای ساحلي؛ نمونه موردی تفرجگاه ساحلی آرام گلو"، مجله علمی – پژوهشی علوم محيطی. 1389

  · هاشم هاشم نژاد، محسن فيضی و مرتضی صديق "تعيين ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط cv "، مجله علمی – پژوهشی محيط شناسی.

  · محسن فيضی ، اميررضا کريمي­آذری و مرصاد خيابانی "پيشرفت­های نو در معماری فضاهای کتابخانه­ای در جهان با رويکردی به طراحی نماهای بيرونی کتابخانه­ها، کنفرانس ملی عمران و توسعه

  · محسن فيضی و زهره معينی "بررسی ايده دالان سبز در حوزه طراحی شهری پايدار" ، مجله علمی – پژوهشی آرمانشهر. (پذيرش)

  · محسن فيضی و زهره معينی. "چگونه مورفولوژی شکل می گيرد؟"، مجله علمی – ترويجی پيام مهندس، شماره 56، 1389.

  · محسن فيضی و زهره معينی "معماری در فضای همگن، معماری در فضای ناهمگن"، مجله علمی – ترويجی پيام مهندس، شماره 56، 1389

  · محسن فيضی و مهدی خاک­زند. "فرايند طراحی معماری منظر، از گذشته تا امروز" فصل نامه باغ نظر. پاييز 1387.

  · محسن فيضی و مهدی خاک­زند. "روند طراحی و چگونگی بهره گيری از پوشش گياهی در منظر" فصل نامه باغ نظر. زمستان 1383.

  · محسن فيضی و حميدرضا عظمتی "بررسی رويکردها و ارزش­ها در محتوای دروس معماری منظر"، مجله بين­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، 1386.

  · محسن فيضی ، محمد باقری و حميدرضا عظمتی "رويکرد انسانی ، محيطی در طراحی معماری منطر"، فصلنامه فنآوری و آموزش 1386.

  · محسن فيضی و مرجان بنايی " پوسته­های سبز"، معماری ايران (ما) ، سال نهم و دهم، شماره 36-37، بهار و تابستان 1388

  · محسن فيضی و الناز مختاری "پارک فرهنگی برای کودکان"، مجله معماری محوطه ، 1388

  · محسن فيضی و الناز مختاری " محيط­هايی برای کودکان"، مجله معماری محوطه، 1388

  · محسن فيضی و مهدی کبودی "صورت و معن ی در مکاتب هنری، تبيينی از معماری معاصر ايران"، پيام مهندس، 55، 1390.

  · محسن فيضی، ، اسدپور، علی ، " سنجش کيفيت فضاهای باز عمومی بوسيله نرم افزار Google Earth " ، ماهنامه کتاب ماه هنر (خانه کتاب ايران)، شماره 159، 1390

تاليف کتاب:

  · 1389 تجزيه و تحليل ده اثر از 50 سال معماری معاصر ايران. انتشارات فرهنگ متين .

  · 1389 فرم، فضا و نظم در معماری ايرانی. داوری در دانشگاه علم و صنعت ايران .


ترجمه کتاب:

  1391 شکل و بافت در معماری منظر. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.

  Form and Fabric in Landscape Architecture

  • 1388 از مفهوم تا فرم در طراحی منظر. انتشارات فرهنگ متين. From concept to form in Landscape Design
  • 1389 تئوری منظر. انتشارات فرهنگ متين

  Landscape Theory

  • 1389 عناصر پايه در طراحی معماری منظر. انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران (زير چاپ).

  Basic Elements of Landscape Architectural Design


  پژوهشگران دوره دکتری:


  · حميدرضا عظمتي؛ (فارغ­ التحصيل)، "اصول طراحی پارک­های شهری مبتنی بر ارتقاء خلاقيت کودکان"

  · مهدی خاکزند؛ (فارغ­ التحصيل)، " يک زبان الگوی طراحی معماری منظر"

  · مرتضی صديق، (فارغ ­التحصيل)، " تدوين معيارهای طراحی سايت­های تفرجی ساحلی در جهت ارتقاء استفاده­پذيری"

  · سينا رزاقي­اصل؛ (فارغ ­التحصيل)، "ارتقاء فهم متقابل ميان معماران منظر و طراحان شهری در طراحی محيط شهری"

  · عليرضا منعام، (فارغ­ التحصيل)، "تاثير طراحی منظر بر آسايش کاربران در پارک­های شهری"

  · سعيد نوروزيان­ملکي؛ "معيارهای معمارانه ارتقاء سرزندگی و نشاط مناطق مسکونی"

  · اميررضا کريمي­آذري؛ "اصول طراحی فضاهای مسکونی با رويکرد ارتقای خلاقيت کودکان"

  · مهتيام شهبازي؛ " ارتقاء کيفيت بصری فضای باز مجموعه های مسکونی با تاکيد بر ترجيحات کاربران"

  · علی اسدپور؛ " تصوير پذيری رودخانه به مثابه لبه شهری، نمونه موردی رودخانه خشک شيراز"