دکتر محمد رضا پور جعفر

دکتر محمد رضا پور جعفر
 

سوابق آموزشی

  الف) تحصيلات دانشگاهی:

  دکتری : معماری و برنامه ريزی, طراحی شهری , IIT U.O.R. India, هندوستان, ١٣٧١

 

  ب ـ اشتغال

 

  عضو جامعه مهندسين ايران (نظام مهندس -

 

  عضو جامعه مهندسين هندوستان , -

 

  معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  رئيس دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  مدير گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  عضو شورای دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  عضو شورای دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  عضو کميته ايمنی دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  مشاور دفتر فنی دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  عضو هيئت مميزه دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  دبير کميته تخصصی مميزه دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس , -

 

  مشاور عالی شورای راهبردی شهرداری منطقه يک تهزان , -

 

  عضو انجمن طراحی شهری , -

 

  مدير مسئول مجله علمی - پژوهشی مدرس هنر , -

 

  سردبير مجله علمی - پژوهشی مدرس هنر , -

 

  عضو هيئت تحريريه مجله علمی - ترويجی پيام مهندس , -

 

  عضو هيئت تحريريه مجله الکترونيکی Cultural Patrimoy, -

 
 

  استاد نمونه دانشکده در سال 1376، 1382، پژوهشگر برجسته کشوری در سال 1388 .

 

 

  مقالات سال 1392 محمد رضا پور جعفر و همکاران

  1- هويت و مکان ، رويکردی پديدارشناسانه ، هويت شهر ، بهار و تابستان 1391

  ص 79-91 ( با همکاری محسن تابان و حسنعلی پورمند )

  2- در جستجوی معيارهای شکل دهنده شبکه فضاهای شهری دريافت های تاريخی ايران .........

  مديريت شهری شماره 31 بهار و تابستان 1392- ص 82-65 ( با همکاری سحر اسماعيليان )

  3- بررسی ارتباط بين اين شاخص شهری به کمک عناصر طبيعی ، مورد مطالعه منطقه پيرامون هسته قديمی شهر کرج ( با همکاری فرخنده جوهری ، محمد رضا مثنوی و مهدی
حقيقت بين )

  4- سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ايستگاههای پايانه ای مترو،جمله هنرهای زيبا ،جلد 17 شماره 3سال 1391، ص 29-17 (با همکاری نينا خليقی )

  5- نقش باز آفرينی مناظر فرهنگی بر ارتقاء کيفيت زندگی شهری ، مجله نقش جهان ،جلد 1 سال 1392،از ص 95-81 ( با همکاری فهيمه دهقانی )

  6- جايگاه فضاهای مذهبی اسلامی در طرحهای توسعه شهری معاصر ، مجله نقش جهان شماره 2 سال 1392، ص 31- 19 ( با همکاری علی اکبر نقدابی ، سکينه معروفی )

  7- ارزيابی فضاهای واسط در ورودی شهرها...... مجله آرمان ، شماره 9 سال 1392
ص 201-187 (با همکاری فرخنده جوهری ، احسان رنجبر )

  

  مقالات علمی پژوهشی

  1- بررسی روند توسعه فيزيکی شهر جديد سهند و تعيين محدوده های مناسب به منظور توسعه آنی آن مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای تابستان 1391 - ISC -محمد رضا پور جعفر مهدی منتظر الحجه رضا کبيری

  2- مفهوم سکونت - کتاب ماه هنر بهمن 1391- محمد رضا پور جعفر بهمن عليپور

  3- فضاهای عمومی و خصوصی شهر کتاب ماه هنر بهمن 1391-محمد رضا پور جعفر فاطمه اميد جانی

  4- ابعاد سبز طراحی شهری کتاب ماه هنر آذر1391- محمد رضا پور جعفر زهرا نوری

  5- طراحی با طبيعت کتاب ماه هنر آذر 1391-محمد رضا پور جعفر سلما امير شکاری

  6- تحليل مبانی نظری طراحی شهری معاصر کتاب ماه هنر ارديبهشت بهار 1391- محمد رضا پور جعفر مهشيد جلاليان

  7- مبانی طراحی شهری کتاب ماه هنر ارديبهشت 1391-محمد رضا پور جعفر زينت

  8- به کمک طراحی کتاب ماه هنر ارديبهشت 1391- محمد رضا پور جعفر مهين غزائيان

  

  9- ارزيابی توان اکولوژيکی به منظور محدوده های مناسب توسعه شهری در شهرهای جديد. نمونه موردی :شهر-مجله جغرافياو توسعه پاييز 1391- ISC - محمد رضا پور جعفر مهدی منتظر الحخه-مهدی رنجبر

  10- ISC

  بررسی شاخص های توسعه پايدار در طراحی بازار سنتی تبريز- جغرافيا و مطالعات محيطی تابستان 1391- ISCقدسيه سامانی محمد رضا پور جعفر .

  11- A Survey Sustainablesign windmill Technology in Desert Areas- Eixir His .pre- - - Spring – هند- امين سعيديان محمدرضا بمانيان احسان زمانی محمدرضا پور جعفر مجتبی قلی .

  12- Effective Factors in Structural Development of Iranian Historical Bazaars Joumal of Basic and Appliescientific - مصر -2013- IsI - محمد رضا پور جعفر احد نژاد ابراهيمی

  

  جدول مربوط به ارائه مقاله در همايشهای علمی معتبر :

  1- سال 1391- دومين کنفرانس ملی برنامه ريز و مديريت محيز زيست دانشگاه تهران 26 و 27

  2- تدوين چار چوب های طراحی در چار چوب های طراحی در حاشيه
رودخانه هاجهت بقای محيط زيست شهر

  3- مجتبی انصاری محمدرضا پور جعفر مصطفی شمشيربند عليرضا حسين پور .

  

  مقالات مربوط به تأليف يا تصنيف کتب :

  1- ويدئو اکولوژی : بو شناسی بصری در معماری و طراحی شهری آرمانشهر محمد رضا پور جعفر مريم علوی باالمعنی

  2- اصو ل و معيارهای طراحی شهری محيطی آب کنار دانشگاه تربيت مدس محمد رضا پور جعفر

 

  سوابق پژوهشی :

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بين المللی ( ISI,ISC ) :

  , 'Urban Aesthetics and Architecture in the Settlements Along the Persian Gulf', Tehran Times ,
Tehran Times, VOL, XV11; NO; 205, December, 1995, P., 4

  , '(Urban Aesthetics and Architecture in the Settlements Along, the Persian Gulf (Part', Tehran Times ,
, Vol. XV11; No, 210, 14, December, 1995, P. 4

  , 'Settlements in Arid Coastal Region', Tehran Times ,
, Vol. XV; NO., 221, 30, December 1995, P., 4

  , '(Settlements in Arid Coastal Region(part II ', Tehran Times ,
Tehran Times, 2, Jan. 1996, P., 4

  'Urban Growth of Bandar Lengeh and Kong', Tehran Times ,
Tehran Times, VOL., XVII;NO, 281, P., 4

  , '(Urban Growth of Bandar Lengeh and Kong. (Part II', Tehran Times ,
Tehran Times, VOL, XVII;NO., 282, 14, March. 1996, P., 4

  آرين اميرخانی، پرهام بقايی، محمدرضا پور جعفر، محمدرضا بمانيان ١٣٨٧ , ' جستاری تنسگريتی با نگاه ويژه بر کاربرد اين سيستم در معماری ', راه و ساختمان , جلد 6, شماره 56, صفحات 36-24

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، مجتبی انصاری ١٣٨٧ , ' جستاری بر الگوی سنتی مسکن بومی گميشان ', پيام مهندس , شماره 44, صفحات 68-64

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'جستاری بر تقسيم بندی معماری معاصر ايران ', آبادی , شماره 52, صفحات

  هادی محمودی نژاد، علی اکبر تقوايی، مجتبی انصاری، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'زيبايی در معماری واسازی ',مسکن و انقلاب , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوايی ١٣٨۵, 'توجه به سالمندان در طراحی شهری ', کهريزک , شماره 77, صفحات

  صديقی، محمدرضا پور جعفر، سولماز فرزبود ١٣٨۵, 'گذرها و فضاهای شهری ويژه عابرين پياده - بررسی تجارب کشورهای اروپايی ( سوئد و هلند )', تازه های ترافيک , شماره 28, صفحات

  هادی محمودی نژاد، علی اکبر تقوايی، مجتبی رفيعيان، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'پيش به سوی شهرسازی و معماری آينده - معماری فراکتالی در شهر فراکتالی ', پيام مهندس , شماره 33, صفحات

  محمدرضا پور جعفر، احسان رنجبر ١٣٨٦, 'بازشناسی مبانی طراحی چشم انداز شهری در محورهای شاخص شهری ', مجله تخصصی نمای نوين , شماره 2 , صفحات

  افشين کوکبی، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوايی ١٣٨٤, 'بررسی کيفيت زندگی در مراکز شهرها ',جستارهای شهرسازی , صفحات

  محمدرضا پور جعفر ١٣٨٣, 'تاج محل، تجلی معماری ايرانی اسلامی در شبه قاره ', مدرس هنر , شماره 3, صفحات

  محمدرضا پور جعفر، هادی محمودی نژاد، مجتبی انصاری ١٣٨٦ , ' روانشناسی محيطی و طراحی فضاهای شهری، کانسپت علوم رفتاری در طراحی شهری ', پيام مهندس , شماره 39, صفحات

  محمدرضا پور جعفر، هادی محمودی نژاد ١٣٨۵, 'مديريت منابع انسانی در شهرداری ', راه و ساختمان , شماره 36, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوايی ١٣٨۵ , ' معماری و طراحی شهری در عصر اطلاعات ',راه و ساختمان , شماره 36 , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨۵, 'نگاهی به تجارب مديريت شهری در جهان ', راه و ساختمان , شماره 37, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'مديريت شهری و رفاه شهروندی ', پيام مهندس , شماره 36, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، مجتبی انصاری ١٣٨٦, 'بررسی جايگاه برنامه ريزی توريسم در توسعه پايدار روستايی - فرصتها و چالش ها ', مسکن و انقلاب , شماره 118, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوايی ١٣٨۵ , ' ساختار زبان الگو در طراحی شهری و معماری ', مسکن و انقلاب , شماره 115 , صفحات

  محمدعلی خبری، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'انعکاس مراسم آئينی زار در چهارنمايش "قسمت اول "', صحنه , شماره 31, صفحات

  محمدعلی خبری، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'انعکاس مراسم آئينی زار در چهارنمايش "قسمت دوم "', صحنه , شماره 32, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوايی ١٣٨٦ , ' ارزيابی و مفاهيم کيفی در رابطه با گردشگری پايدار ', گشت و گذار , شماره 20, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٦, 'ارزيابی قرار رفتاری در ساختار شهری ', پيام مهندس , شماره 38, صفحات

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨۵, 'ضد کارکردگرايی در فرآيند طراحی داخلی و معماری ', طراحی داخلی , شماره 14, صفحات

  آرين اميرخانی، پرهام بقايی، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧, 'درآمدی بر چگونگی بيان بصری آب ', شمس , جلد 7, شماره 47, صفحات 19-11

  معصومه ملايی، هانيه اخوت، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧, 'بررسی نماد ماندلا و کاربرد آن در معماری و شهرسازی ',شمس , جلد 7, شماره 47, صفحات 28-20

  هادی محمودی نژاد، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٦, 'ارگونومی و طراحی داخلی ', مسافر , شماره 16, صفحات

  طاهره خاموشی، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧, 'نقش طراحی محيطی در پيشگيری جرايم در فضای شهری ',انديشه ايرانشهر , شماره 11-12 , صفحات

  طاهره خاموشی، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧, 'معنای محيط و تاثير آن بر رفتار ', جستارهای شهرسازی , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، راضيه آستانه ١٣٨٤, 'چاپوت ، مرکز نجوم تمام عيار ', نجوم , جلد 14, شماره 12, صفحات

  هانيه اخوت، آرين اميرخانی، افسانه زرکش، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧ , ' روش های نوين در کنترل ارتعاشات ساختمان های بلند ', معماری و ساختمان , شماره 16, صفحات 140-136

  محمدرضا پور جعفر،هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'توسعه گردشگری و مناطق آزاد ', راه و ساختمان , شماره 44, صفحات 47-45

  سيد مهدی فخر احمد، محمدرضا پور جعفر، علی اکبر تقوايی ١٣٨٧ , ' برنامه ريزی توسعه درون شهری، روش ها و ضرورت ها ', راه و ساختمان , شماره 16, صفحات

  محمدرضا پور جعفر، معصومه سازنده، سيد بهشيد حسينی ١٣٨٧, 'تدوين اصول و معيارهای طراحی منظر در روستاهای کهن کوهپايه ای ', آبادی , شماره 59, صفحات 67-62

  محمدرضا پور جعفر، مهدی حقيقت بين ١٣٨٧, 'مقايسه تطبيقی دو شهر اصفهان و شاه جهان آباد در قرن هفدهم', مديريت شهری , شماره 20, صفحات 103-87

  محمدرضا پور جعفر، مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'تاملی در روش های ارزيابی و سنجش رفتارهای شهروندی در فضاهای شهری ', پيام مهندس , شماره 43, صفحات 66-56

  محمدرضا پور جعفر، محسن تابان , 'احيای ارتباط ميان کريدور رودخانه های شهری و بافت های تاريخی ', راه و ساختمان , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، محسن تابان , 'بازشناسی هويت تاريخی بافت قديم دزفول ', جستارهای شهرسازی , صفحات

  محسن تابان، محمدرضا پور جعفر , 'مفهوم اصل ارتباط در رودخانه های شهری ', جستارهای شهرسازی , صفحات

  محمدرضا پور جعفر، سکينه معروفی ١٣٨٧, 'بعد اجتماعی به عنوان يکی از ابعاد پنهان در برنامه ريزی، طراحی و اجرای طرح های ساماندهی بافت های فرسوده ', مديريت شهری , شماره 19, صفحات 58-47

  محمدرضا پورجعفر،مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'جستاری پيرامون نقش فضاهای شهری در شکل گيری سرمايه اجتماعی در ساختار شهری ', پيام مهندس , شماره 41-42, صفحات 64-59

  محمدرضا پورجعفر ١٣٨٧, 'نظام فضايی در شهرهای انسان گرا ', فرهنگ رسانه , شماره 2, صفحات

  آرين اميرخانی، پرهام بقايی، مجتبی انصاری، محمدرضا پور جعفر ١٣٨٧ , ' جستاری بر خصوصيات معماری روستای کندوان و مقايسه آن با نمونه مشابه در گورمه آناتولی ', فنی نماد , شماره 8, صفحات 36-29

  محمدرضا پورجعفر، عليرضا صادقی ١٣٨٧, 'اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای ديد شاخص شهری ', هويت شهر , جلد 2, شماره 3, صفحات 95-106

  محمدرضا پورجعفر، مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'جستاری بر الگوهای سنتی مسکن بومی گميشان ', پيام مهندسی , جلد 9, شماره 44, صفحات 64-68

  محمدرضا پورجعفر، مجتبی انصاری، هادی محمودی نژاد ١٣٨٧, 'تاملی در مفهوم بهشت در اديان الهی با تاکيد بر جايگاه بهشت در باغ سازی ايرانی ', پيام مهندسی , جلد 9, شماره 45, صفحات 65-74

  محمدرضا پورجعفر، هانيه اخوت، آرين اميرخانی، محمدرضا بمانيان، ترونبو فوجی موری ١٣٨٨ , 'Presentation Of Traditional And Ethical Design Concepts In The Works Of Contemporary Japanese Architects',Architecture Civil Engineering Enviroment , صفحات

  محمدرضا پورجعفر، هادی محمودی نژاد، مجتبی رفيعيان، مجتبی انصاری ١٣٨٧, 'ارتقا امنيت محيطی و کاهش جرايم شهری با تاکيد بر رويکرد C.P.T.E.D', ويژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی , جلد 19, شماره 6, صفحات 73-82

  محمدرضا پورجعفر، بهزاد وثيق ١٣٨٧, 'بررسی حکمت عناصر منظر در بهشت قرآنی با تاکيد بر سوره مبارکه الرحمن ', پژوهشهای ميان رشته ای قرآن کريم , جلد 1, شماره 1, صفحات 83-97

 

  3 ـ کتب منتشر شده :

 

 

  1-محمدرضا پورجعفر ١٣٧٦ , راهنمای تصويری آئين نامه 2800 زلزله , مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن, ايران

 

 

  2-محمدرضا پورجعفر ١٣٨٨ , مبانی بهسازی و نوسازی بافت قديم شهرها , پيام , ايران

  3-معماری کليسا سيمای دانش ، 1388

 

 

  5 ـ تعداد طرح های تحقيقاتی که مشارکت داشته ايد :

  تجزيه و تحليل معماری اسلامی در شبه قاره, ٠١/٠٤/١٣٧٩ - , ايران-تهران- دانشگاه تربيت مدرس

 

 

  تصوير سازی آئين نامه زلزله , -

  معماری اسلامی از هندوستان (تجزيه و تحليل معماری اسلامی در شبه قاره ), -

  طرح درس جديد

 

  معماری اديان, دکتری

  معماری معاصر, دکتری

 

 

  افتخارات کسب شده :

  لوح تقدير, وزارت علوم، تحقيقات و فناوری, ١٣٨۵, پژوهشگر برتر

  لوح تقدير, دانشگاه تربيت مدرس, ١٣٧٧, استاد نمونه

  لوح تقدير, دانشگاه تربيت مدرس, ١٣٨٤, استاد نمونه

  مدال طلای دانشکده معماری چنديگر, چنديگر هندوستان, ١٣٦٢, کسب رتبه اول

  مدال دانشگاه پنجاب, دانشگاه پنجاب هندوستان, ١٣٦٣, کسب رتبه اول

  مدال انجمن مهندسين هنر و عضويت افتخاری, دانشگاه چنديگر, ١٣٦٤ , مهندس معمار برتر