رزومه آقای مهندس نقره کار

 

مهندس عبدالحمید نقره کار

رزومه آقای مهندس نقره کار
 

مشخصات فردی 
  نام ونام خانوادگی: عبدالحميد نقره کار 
  متولد: 1322 تهران 
  رتبه علمی : دانشيار دانشکده معماری و شهرسازی ،
  دانشگاه علم و صنعت ايران 
  پست الکترونيکnoghre AT iust.ac.ir
  آدرس : تهران ، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ايران 
  دانشکده معماری و شهرسازی ، کد پستی 16844 
  تلفن : 77240467 
  دورنگار : 77240468  
  
1- سوابق آموزشی: 
 قبل از انقلاب : تدريس (غير رسمی ) در هنرستان کارآموز  (نارمک) و دبيرستان جهان آراء، تشکيل و تفسير قرآن در هيأت های مذهبی (فاميلی و مساجدتهران  
  بعد از انقلاب : تدريس دروس، مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسلامی، فلسفه هنر و زيبايی شناخت شناسی ، معماری اسلامی (حکمت و روشها)، حقوق در معماری، بررسی تطبيقی معماری،سير انديشه ها در معماری مسکن، طراحی معماری 1، طراحی معماری 5 ( در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری) و راهنمايی طراحی های نهايی مقاطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و رساله های نهايی مقطع دکتری (مجموعاً به مدت 30 سال) در دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده هنر اسلامی تبريز و دانشگاه الزهراء.)


2-سوابق پژوهشی :
1-2-پيشينه تاليف ، کتاب و داوری : 
 کتاب درآمدی بر هويت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی سال    -1378-1377 
 کتاب مبانی نظری معماری ، دانشگاه پيام نور ، سال 1388 
 کتاب انسان ، طبيعت ، معماری، دانشگاه پيام نور،1388 
 کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری 1389
 کتاب اصلاحی مبانی نظری معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری 1389
 کتاب اصلاحی رابطه انسان با طبيعت و معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
 کتاب تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری –دبير خانه هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی-1387
2-2-طرح های تحقيقاتی انجام شده 
 طرح تحقيقاتی درآمدی بر هويت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازي1377-1378 
 طرح تحقيقاتی تحقق پذيری معماری ايرانی _ اسلامی با تاکيد بر هويت در شهرهای جديد، وزرات مسکن و شهرسازي1390
 نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر ، زيبايی و معماری (رساله نظريه پردازی داوری و تأييد شده با عنوان : تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری ) 
 بررسی تطبيقی نيايشگاه های غربی ( يونان و روم ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1383 
  بررسی تطبيقی نيايشگاه های شرقی ( هند و چين ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1385 
 بررسی تطبيقی نيايشگاه های شرقی ( ژاپن ) با مساجد ،دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1386 
 روش تحقيق در گرايش معماری (مباحث بين رشته ای ) ،دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1388 
 مقايسه و ارزيابی معماری مساجد با معابد يونان وروم، دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1381 
 تاثيرات فرهنگی _ اجتماعی ، فروش تراکم مسکونی و مشاع سازی در تهران ،کميسيون عمران مجلس شورای اسلامی 
 انجام طرح تحقيقاتی (روش تحقيق در علوم انسانی ، هنر و معماری) ،دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1381 
 بررسی تطبيقی در مورد ايده های فضايی _ هندسی در معماری، دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1388
3-2-مقالات علمی پژوهشی( (ISC (شخصی و مشترک) :
 پيمايش در تبيين اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان ، مجله آرمان شهر ، 1388 
 نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زيبايی و آثار معماری ، مجله بين المللی دانشگاه علم و صنعت ايران،1388 
 بررسی تطبيقی در نسبت تکنولوژی و معماری ، مجله انجمن علمی ، تأييد شده برای چاپ 
  آرامش در ديدگاه اسلامی و تجلی آن در خانه های ايرانی، مجله انجمن علمی ، تأييد شده برای چاپ 
 ارزيابی رويکرد شالوده شکنی به معماری از ديدگاه اسلامی، مجله انجمن علمی ، تأييد شده برای چاپ 
 جايگاه خيال در آفرينش اثر هنری از ديدگاه اسلامی ، مجله انجمن علمی ، تأييد شده برای چاپ 
 تاثير فرهنگ غربی بر هويت معماری معاصر ايران، مجله انجمن علمی، تأييد شده برای چاپ 
 روش پژوهش ميان رشته‌ای در پرتو بينش اسلامی. (ارائه شده به مجله انجمن علمی پذيرفته شده) ،1388 ( مشترک با دانشجويان ) 
 مدل‌سازی، روش مفيد برای پژوهش‌های ميان رشته‌ای پذيرفته شده در مجله انجمن علمی معماری وشهرسازی (علمی- پژوهشی) ،1388 ( مشترک با دانشجويان)
  مقاله ISC به زبان انگليسی در مجله بين المللی دانشگاه علم وصنعت ايران JUNE 2012 VOL.22 NO.12012 ) مشترک با دانشجويان ) 
 مقاله با عنوان ( تحقق پذيری هويت اسلامی در آثار معماری ) در فصلنامه( مطالعات شهر ايرانی _ اسلامی )، 1391 ( مشترک با دانشجويان ) 
 چاپ مقاله با عنوان (آسيب شناسی سامانه مسکن ايرانی ، بر پايه تحليل نشانه شناختی لايه های متن مسکن ) در مجله هنرهای زيبا،1388 ( مشترک با دانشجويان ) 
 مقاله با عنوان ( تاملی بر بنيانهای معرفت شناختی معماری معاصر ) نشريه معماری و شهرسازی، 1388 ( مشترک با دانشجويان)
 مقاله چاپ شده در فصلنامه علمی _ پژوهشی عنوان : (حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکيد بر سوره مبارکه الرحمن )،1390 ( مشترک با دانشجويان )
 مقاله مشترک به زبان انگليسی ( چاپ شده در مجله بين المللی دانشگاه )،1388 ( مشترک با دانشجويان ) 
 تاثير انديشه های غربی بر هويت معماری ايران با تاکيد بر مبحث پست مدرنيسم در معماری تهران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال 1390 
 سازمان فضايی شهرداری ابواب البر دوره ايلخانی با مطالعه موردی شب نمازان ، ربع رشيدی و سلطانيه مطالعات معماری ايران ( کاشان ) ، 1390
 حفاظت ميراث فرهنگی در آموزه های اسلامی ، مجله هفت شهر . 
 مقدمه ای بر مبانی طراحی فضای سبز در محيط های مسکونی ، فصلنامه معماری محوطه ، سال 1389 
 طبيعت توريسم و مجموعه های گردشکری ، فصلنامه شارستان، سال 1388 
 راز جاودانگی آثار معماری ، فصلنامه باغ نظر ، سال 1388 . 
 مطالعه برای طراحی مجتمع های آموزشی ، متناسب با اقليم در شهر اصفهان . سال 1390 
 روش پژوهش در حوزه مبانی نظری معماری در پرتو بينش اسلامی ، مجله طرح و نماد ، 1388 (مشترک با دانشجويان) 
4-2-مقالات علمی –ترويجی : 
 باز توليد کالبدی و محتوای هويت اسلامی در هنر ومعماری معاصر، آبادی وزارت مسکن، سال1389 
 بالندگی اصول و مولفه های سامانمند هويت اسلامی در شالوده معماری معاصر از تک بناها تا بافت شهری ،آبادی وزارت مسکن 1389
  تبيين مدل رابطه صفات خلاقيت و برخی ايده ها ی خلاقانه در طراحی فضای مهد کودک ها، نوآوری های آموزشی،1388 
 معرفی نامه کتاب « هويت اسلامی در معماري»، مجله آبادی وزارت مسکن سال 1388 
 گزارش نشست و مقاله ارائه شده آن در نشريه علمی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان   استان قم ، سال چهارم شماره 13 .( مشترک با دانشجويان ) 
  5-2-مقالات ارائه شده در همايش های ملی و بين المللی : 
 حسن شناسی، سرچشمه هنر نبوی ( بررسی تطبيقی مکاتب زيبايی شناسی و هنر ( ،1388 
 جايگاه و ارزش‌های فضايی موجود در محورهای فرهنگی تاريخی شهرهای دوران اسلامی،1388 
 نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام. (همايش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت‌ها) 1388 
 نقد زيبايی‌شناسی پست مدرن بر اساس مبانی اسلامی (ارائه شده در همايش‌هنر نبوی)1388 
 مقايسه جمال و جلال در مبانی مسيحی و نبوی (اسلام) و تجلی آن‌ها در کليساو مساجد ارسال شده برای همايش هنر نبوی، اصفهان 1388 
 ورود به طبيعت مسجد (پذيرفته شده در همايش هنر نبوی، اصفهان)1388 
 همايش شيخ بهايی عنوان مقاله شيخ بهايی ، اسلام و بايد و نبايد ها در فلسفه هنر و معماری ، در مشهد 1387 
 اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت ، بلند مرتبه سازی ، سازنده يا ويرانگر ، سال 1381 
 همايش جامعه مهندسی و اساتيد معماريو شهرسازی اصفهان ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسلامی . 
 همايش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت ها ، تهران ، نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام سال 1382 
 فناوری نوين در مساجد ، همايش هنر نبوی ، سال 1389 ( مشترک با دانشجويان) 
 شفافيت در معماری خانه های قاجاری تبريز ، همايش هنر معنوی سال 1389 ( مشترک با دانشجويان ) 
 ميزگرد تخصصی درباره معماری مسجدبرای هفته جهانی مساجد ،1388
  پذيرش مقاله در همايش هنر و تمدن شيعی با عنوان ( گونه شناسی معماری مسجد با ...)، ( مشترک با دانشجويان 1388
  فن‌آوری نوين در مساجد پذيرفته شده در همايش هنر نبوی، اصفهان1388 
 شفافيت در معماری خانه‌های قاجاريه تبريز در همايش، فرهنگ و هنر قاجار در تبريز1388 ارائه مقاله در همايش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان (راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زيست محيطی ) از منظر معماری شهرسازی )1390. 
 همايش بين المللی معماری مسجد ، اصفهان ، عنوان مقاله (نمادهاو آرايه ها در معماری مساجد ايرانی _ اسلامی) 
 همايش و کارگاه آموزشی برای مديران کل شهرستان ها و کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی، تهران ، عنوان مقاله (ابعاد هويت ايرانی _ اسلامی در معماری و شهرسازی) 
 سومين همايش آموزش معماری ، تهران ،عنوان مقاله ( بررسی چالش ها ، جستجوی راهکارها) دانشکده معماری پرديس هنرها
 دانشگاه هنر اصفهان _ همايش بين المللی هنر نبوی ، اصفهان ، 1386باطن فضای قدسی سخنرانی در اولين پيش نشست تخصصی کنگره قم ، آرمان شهر شيعی 1390 
 سخنرانی درکارگاه آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد قم با عنوان ( نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر، معماری و شهرسازي  .
 سخنرانی در(چهارمين کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری ) به عنوان سخنران اصلی در مشهد مقدس 20 و 21/2/1391 با عنوان ( نسبت اسلام با برنامه ريزی ، طراحی و مديريت شهری ) 1391 
 ارائه سخنرانی در همايش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان ( راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زيست محيطی ) از منظر معماری و شهرسازی .
 همايش بين المللی معمار و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند 1386 ، Islamic architecture , Preception to Methodologhy 
 همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند Presenting a P roper pattern for thedesign of educational spaces ,based on eslamic architecture 
 همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند، 1386 The effect of sustainable design in educationalspaces on artichitectural teaching of sustainable human habitats. 
 همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی Creativiting andcrstion in(هند-مقاله مشترک) Islamic architecture imam mosque. (1386) 
 6-2-مقالات متفرقه :
 ارزيابی دستاوردهای سه دهه از انقلاب اسلامی و آينده ، مجله پيام ساختمان و تاسيسات ، 1388
 ويژگی‌های بين‌المللی معماری دوران اسلامی 1388 
 تأثيرات کالبدی شهرهای مدرن، 1388 ( مشترک با دانشجويان ) 
 فرازهايی درباره معماری از ديدگاه اسلام، 1388 
 پاسخ به سئوالات هويت شهری وزارت مسکن و شهر سازی، 1388 
 مقالاتی با عنوان تأمل برای تعامل (30مقاله)به عنوان سر مقاله در خبرنامه های هفتگی دانشگاه.از سال 1384 تا سال 1391
 گردهمايی اساتيد و دانشجويان دانشکده معماری دانشگاه شهيد رجايی به مناسبت روز معلم، تهران عنوان مقاله ارزش ها و و يژگی های معماری ايرانی _ اسلامی 
 مصاحبه با خبرگزاری مهر ، تهران عنوان مقاله ( مهمترين شاخصه های معماری اسلامی 1384 )
 مقاله فرهنگ و معماری، سال 1388 
 تعريف جامعی از هويت اسلامی در معماری و شهرسازی.
 روش تحقيق و ارزيابی آثار هنری، سال 1388 
 مبانی و اصول معماری اسلامی ، سال 1388 
 فلسفه هنر و زيبايی سال 1388 
 بازشناسی و بازسازی ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی ، سال 1388 
 معماری مسجد از مفهوم تا کالبد
 حفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی، سال 1388
 تحليل ساختار(هندسی – فضايی) مجموعه بيت الله الحرام و تأثير آن بر معماری و شهرسازی دوران اسلامی ايران، سال 1388 
 معماری و شهرسازی از منظر اسلامی، سال 1388 
 نسبت مکاتب فکری و اعتقادی با فلسفه هنر و زيبايی، سال 1388 
 تأثير فرهنگ اسلامی بر «معماری خانه‌ها و محلات مسلمانان »، سال 1379 
 رابطه معنا و صورت در هنرها و معماری ، سال 1385 
 نقش ميراث معماری و شهرسازی اسلامی «دوران اسلامي» در دنيای معاصر، سال 1388 
 معماری و شهرسازی ما، معماران و شهرسازان ما، سال 1388 
 هنر، هنرمندی و آرمان‌شهر اسلامی، 1388 
 شهرسازی و شهرداری تهران از ديدگاه کارشناسان دانشگاهی ، 1388 
 سرچشمه ايده‌ها و ايده‌آل‌های هنرمندان(معماران) ، 1388 ( مشترک با دانشجويان) 
 بررسی و نقد کتاب روش‌تحقيق در معماری،1386 ( مشترک با دانشجويان ) 
 تبلور معماری ايرانی- اسلامی در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجويان ) 
 مفهوم و جايگاه کارکرد در معماری سنتی ايران، 1388 ( مشترک با دانشجويان
 معماری «آموزش معماري» بر مبنای انديشه اسلامی ، 1388 ( مشترک با دانشجويان ) 
 آرامش در ديدگاه اسلام و تجلی آن در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجويان ) 
 خلاقيت ، خيال ومثال»، 1388 ( مشترک با دانشجويان ) 
 مقاله با عنوان طرح ورودی به عنوان بخشی از معماری آستانگی ،1388 ( مشترک با دانشجويان)
 تحليل نشانه شناختی ، سامانه مسکن ايرانی بر پايه قرائت لايه های متن (مسکن) سال ( مشترک با دانشجويان ) 1390 
 بررسی تاثير محيط طبيعی بررفتار و اخلاق از ديد متفکران اسلامی و نتايج آن در طراحی محيط


 3-طراحی و نظارت بر طرح های معماری (مهندسی مشاور) :  
 طراحی و نظارت ساختمان مسجد قباء (خيابان شريعتی، مسجد قباء). 
 طراحی منزل مسکونی شهيد آيت ا... دکتر بهشتی (شريعتی، قلهک)
  طراحی مجتمع آموزشی هنرستان کارآموز (جاده قديم کرج). 
 طراحی و توسعه مسجد و مجموعه فرهنگی (خيابان پيروزی، چهارراه کوکاکولا). 
 سرپرستی در طراحی چندين سايت از عقبه های لشگرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق جنگی (به کمک دانشجويان) . 
 طراحی و نظارت مسجد و مجتمع فرهنگی مسجدالرسول (ص) ميدان رسالت (با کمک همکاران)
 طراحی 32 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ايران ( خيابان پاسداران). 
 طراحی 45 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی (طرح يا مهدی(عج))،( فرمانيه)،(باکمک همکاران) 
  سرپرستی و نظارت بر طراحی مجتمع های آموزشی و فرهنگی برای سازمان تبليغات اسلامی ايران در شهرهای سردشت، پيرانشهر، بانه ( به وسيله دانشجويان و کمک اساتيد)
 طراحی دفاتر خبر گذاری جمهوری اسلامی ايران در مراکز استان ها به صورت چهار تيپ قابل تکرار (با کمک همکاران) 
 سرپرستی و نظارت طرح توسعه آستان مقدس حضرت عبدالعظيم عليه السلام در شهرستان ری شامل توسعه شبستانهای موجود، احداث مصلی شهر ری، احداث مجتمع دانشگاهی (آموزشی – پژوهشی) دارالحديث، توسعه حوزه علميه برهان، احداث دبيرستان معارف اسلامی، احداث مراکز فرهنگی، احداث مهمان سرای زيارتی و قسمت های اداری و خدماتی (با همکاری تعدادی از دانشجويان و آقای مهندس محمد علی خان محمدی) با حدود يکصد هزار متر مربع زيربنا .
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت وليعصر(عج) واقع در جنوب پارک دانشجو ( تئاتر شهر) واقع در خيابان وليعصر با حدود 14 هزار متر مربع زيربنا .
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرگس(س) واقع در شمال خيابان نيايش با حدود 7 هزار متر مربع زيربنا . 
 طراحی مرحله اول مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت قائم(عج) واقع در جنوب پارک ملت و در شمال خيابان کريم خان زند با حدود 6 هزار متر مربع زيربنا . 
 طراحی ساختمان مرکزی سازمان تبليغات اسلامی در تهران(برنده اول مسابقه) با همکاری آقای دکتر سلمان نقره کار . 
 طراحی مساجد متعدد برای تهران و شهرستان ها . 
 طراحی هفت تيپ ساختمانی اداری بنياد شهيد شروع 84 و خاتمه 88 
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی دانشگاه علامه طباطبايی
 تالار بزرگ قرآن شهر همدان ( سالن اجتماعات و مجموعه فرهنگی بين المللی ) شهرداری همدان شروع 85.(حدود هفت هزار مترمربع با همکاری دکتر تاجر)
 تعدادی ويلا ، آپارتمان ، حسينيه و آستان امام زادگان در تهران و شهرستان ها .


4-  برخی از افتخارات: 
  برگزيده به عنوان نظريه پرداز برجسته در ششمين جشنواره بين المللی فارابی در سال1 139بنام  ( تعامل انسان با ايده‌های فضايی – هندسی مناسب برای هر يک از ابزار و شيوه‌های ادراک انسان در معماری) 
  که در اجلاسيه مورخ 3/3/90 به عنوان نظريه پردازی با امتياز 85، مورد تأئيد داوران قرار گرفته بود، در جلسه شورای علمی رؤسای کرسی‌های نظريه پردازی شورايعالی انقلاب فرهنگی در مورخ 14/8/90 به تأئيد نهايی رسيد و مقرر شد، از اين رساله حمايت‌های مصوب به عمل آيد. 
  پژوهشگر برگزيده از طرف استانداری تهران در سال 1389. 
  استاد بسيجی نمونه _ مناطق استانی اول و دوم _ بسيج اساتيد کشور در سال 1390. 
  استاد بسيجی نمونه سال 1391 در استان تهران، از طرف بسيج اساتيد مرکز. 
  استاد نمونه دانشگاه در توسعه همکاری های علمی و بين المللی سال2 139


  5-برخی از مسئوليتهای گذشته و حال : 
 مدير قطب علمی ( معماری اسلامی ) – از سال 1391
 . معاونت عمران و طرح و برنامه دانشگاه 
 معاونت دانشجويی – فرهنگی دانشگاه 
 مدير گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی 
 رياست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 14 سال  (سه دوره)
 رياست مرکز تحقيقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 18 سال.  
 مسئول کميته جنگ دانشگاه
 سرپرست دفتر فنی مشترک دانشکده معماری و نيروی زمينی سپاه پاسداران 
 عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
 عضو کميته علمی – آموزشی هيأت نظارت و ارزشيابی شورای عالی انقلاب فرهنگی 
 عضو هيأت پژوهشی گروه هنر و معماری در سازمان سمت ( به مدت يک سال)
 عضو کميته گزينش اساتيد دانشگاه علم و صنعت
 عضو کميته انضباتی اساتيد  دانشگاه. (از طرف نماينده مقام معظم رهبری دانشگاه) 
   عضو هيأت امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن
 عضويت کمسيون تخصصی معماری و شهرسازی و علوم انسانی هيات مميزه دانشگاه علم و صنعت ايران از تاريخ 27/1/91
 عضو کار گروه تخصصی راه و عمران مربوط به طرح های کلان ملی 
 مدير گروه هنر و معماری و شهرسازی در شورای تدوين نقشه راه تمدن نوين اسلامی.
 برگزاری کارگاه های دانش افزايی برای همکاران دانشگاهی.
 رياست کرسی نظريه پردازی گروه هنر معماری و شهرسازی شورايعالی انقلاب فرهنگی حدود 14 سال. 
 رئيس کارگروه معماری و شهرسازی ، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگي  از سال 1391. 
 مشاور فرهنگی رياست دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 15 سال در سه دوره.
 عضو شواريعالی برنامه ريزی مرکزی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری از سال 1391و کميته تخصصی آن
 سر دبير نشريه پژوهش های معماری اسلامی متعلق به قطب علمی معماری اسلامی از سال 1392

ریاست کمیسیون هنر و معماری اسلامی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
 6-سوابق مبارزاتی و انقلابی : 
 عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه شهيد بهشتی.(49-42)  
  سابقه جلب به سازمان امنيت شاه در دوره دانشجويی
  سابقه زندان در کميته مشترک شهربانی شاه بعد از فارغ التحصيلی. 
 مجروح در حادثه انفجار ساختمان رياست جمهوری در سال . . . 
 مجروح در حادثه تصادف هنگام عزيمت به منطقه جنگی در جهت تشکيل دفتر فنی مشترک دانشکده معماری با سپاه پاسداران.
 شرکت داوطلبانه و بسيجی در دفاع مقدس. ( عمليات مرصاد)
 عضو مؤسس بسيج اساتيد، که از دانشگاه علم و صنعت ايران آغاز شد

7-حوزه تحقيقاتی در ارتباط با رساله های دانشجويان تحصيلات تکميلی: 
 تحقق پذيری معماری و شهرسازی از بعد فرهنگ ايرانی - اسلامی.
 بررسی تطبيقی معماری و شهرسازی از بعد حکمت و روشها. 
 . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای فرهنگی ،آموزشی و مذهبی. 
 . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای مسکونی و محله محوری. 
 نظريه پردازی در حوزه هويت ايرانی - اسلامی در معماری و شهرسازی. 
 ايده های فضايی - هندسی ، آرايه ها و نمادها در معماری و شهرسازی. 
 مجموعه مباحث در حوزه نسبت اسلام با فلسفه هنر ، زيبايی شناسی و معماری و شهرسازی.