فراخوان مشارکت و یا ثبت نام در کارگاه های آتی

کارگاه مدلسازی انرژی با نرم افزار DesignBuilder و کاربرد آن در روند طراحی معماری
2016-01-12
سخنرانی
برگزاری دومین پیش اجلاسیه نظریه مهندس نقره کار
2016-02-02