چاپ کتاب تبیین معماری و شهرسازی مبنتی بر هویت اسلامی ایرانی

کتاب مجموعه مقالات حکمت اسلامی به چاپ رسید
2018-10-28
سخنرانی مهندس نقره کار در همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
2018-11-19