نظرات استاد نقره کار – برنامه پیشهنادی مسکن

مصاحبه با خبر گزاری آنا
مصاحبه مهندس نقره کار با خبر گزاری آنا در لزوم تغییر گزاره علم برای علم،به علم برای کار آفرینی ضروری است.
2021-08-10
مصاحبه مهندس نقره کار با خبر گزاری بین المللی قرآن(ایکنا)
2021-08-11