سیما بستانی

چکیده:

مکتب اصفهان و آموزه هایش متأثر از حکمت عقلی شیعی شکل م یگیرد و از مهم ترین عواملی بوده که باعث تشخص و
پیشرفت هنر و معماری عصر صفوی نسبت به دیگر اعصار شده است. از این‌رو بررسی آموزه‌های مذهب شیعه و مکتب اصفهان
در شکل‌گیری ایده باغ شهر از ضروریات انجام این تحقیق می باشد. بخش نخست این مقاله ضمن اشاره به مباحث مربوط به
اصالت وجود، حرکت جوهری و سلسله مراتب وجود به موضوع نمادهای مرتبط با بهشت در باغ ایرانی می‌پردازد. بخش دیگر
مربوط به ارتباط شهرسازی و باغ سازی در عصر صفویه و ظهور ایده باغ‌شهر و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن می باشد. در ادامه
باغ‌شهرهای صفوی با تأکید بر باغ‌شهر اصفهان و عوامل مؤثر در تقویت هویت کالبدی آن مطالعه شده است. نتایج حاصل
نمایش‌دهنده چگونگی ارتباط ایده با غشهر ایرانی در عهد صفوی با الگوی باغ ایرانی و جایگاه باورهای دینی اسلامی و شیعی
در شکل‌گیری آن است.

بررسی زمینه های موثر در شکل گیری باغ شهرهای صفوی با تاکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه