باغ های ایرانی

در این رساله با توجه به موارد پژهشی مورد نظر به این پرسش پرداخته شده که مبانی حکمی صورت و معنا در خوشنویسی اسلامی با تکیه بر رسالات سنتی چیست؟ در پاسخ این پرسش سه دیدگاه اساسی طی بررسی های صورت گرفته در نظر گرفته شده است: ۱- هدف از شناخت مبانی حکمی ۲- خوشنویسی به مثابه هنر سنتی، دینی و قدسی ۳- حقیقت معنوی صورت و معنا در خوشنویسی اسلامی بر اساس این تقسیم بندی ابتدا باید به شناخت دقیقی از مبانی حکمی و مفاهیم مرتبط با آن پرداخت و پس از درک و دریافت این مفاهیم، نمونه های تجلی آن را در صورت و معنای هنر خوشنویسی جستجو کرد. به دنبال این جستجو باید دریافت که آیا خوشنویسی می تواند بستر مناسبی جهت حضور و تجلی مفاهیم حکمی در قالب صورت و معنای خود باشد؟ آنچه در این پژوهش دارای اهمیت است کشف و ادراک دقیق این مفاهیم بر اساس بررسی و مطالعات رسالات سنتی در باب خوشنویسی است. بر این اساس باید دید که آیا در این رسالات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چنین مفاهیمی مورد توجه و بیان قرار گرفته است یا خیر.

احیای باغ های ایرانی با استفاده از مبانی حکمی فرهنگ اسلامی