سیستم تحلیل سلسله مراتبی

چکیده:

پیرو انقلاب­های صنعتی، کارگری، سوسیالیستی و به­تبع آن ورود به دوران مدرنیته در قرون معاصر، دو جریان، هموارکنندۀ مسیر  صنعتی­سازی و تولید انبوه بوده­اند. جریان اول، دیدگاه­های رو به رشد سوسیالیستی و حافظ منافع کارگران می­باشد که به دنبال ایجاد شرایط بهتر سکونت برای طبقه کارگر، از طریق ساخت شهرک­های مسکونی با رویکرد صنعتی بودند. جریان دوم، عقبۀ سرمایه­داری معاصر بود که به­دنبال حفظ و گسترش منافع خود، ناگزیر از حمایتِ اندیشه­های اینترناسیونال برای رسیدن به­بازار ساخت و ساز جهانی بوده است. دین اسلام به عنوان دینی کامل، دارای اصول و دستوراتی است که جایگاهی اجتماعی دارند. به­نظر می­رسد، ساخت  ساز صنعتی به عنوان بخشی از فرآیند صنعتی­سازی، به­دنبال ایجاد آرمان­هایی است که می­تواند با اهداف اجتماعی دین اسلام دارای اشتراکاتی باشند. در عرصۀ ساخت و ساز پرسش اساسی تحقیق این است که سیستم­­های ساخت صنعتی همآوا با اهداف اسلامی چیست؟ فرضیۀ پژوهش حاضر این است که معیارهایی در آموزه­های مرتبط با مسکن اسلامی وجود دارند که قابلیت ارزیابی سیستم‎های ساخت صنعتی را دارند. هدف از این تحقیق دسته­بندی سیستم­های ساخت صنعتی در راستای معیارهای اسلامی مسکن است. هدف این تحقیق این بوده است که با دسته­بندی معیارهای اسلامی مرتبط با مقولۀ مسکن به ارزیابی سیستم­های ساخت صنعتی بپردازد. پس از آن، نتایج به دست­آمده از ارزیابی، با نمونه­های واقعی مورد آزمون قرار گرفته و همبستگی نتایج آن تأیید گردید. در این تحقیق از روش تحقیق AHP، به عنوان سیستم تحلیل سلسله­مراتبی برای دقت در رسیدن به نتایج استفاده شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. روش جمع­آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه­ای و استفاده از پایگاه­های یکپارچۀ اینترنتی بوده است. همچنین از مصاحبه­های نیمه­ساختار یافته با خبرگان برای رسیدن به معیارهای منتخب اسلامی و صنعتی بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج این پژوهش  معیارهایی در معماری و مسکن اسلامی وجود دارند که قابلیت تحقق بیشتر توسط برخی سیستم­های ساخت صنعتی را دارا می­باشند. به­طوریکه سیستم­پیش­ساختۀ کامل و پیش­ساخته با اتوماسیون کامل، بیشترین امتیاز را در رسیدن به معیارهای منتخب اسلامی کسب کردند. نتایج پژوهش حاضر در راستای غنی کردن ادبیات مرتبط با حوزۀ معماری صنعتی و مسکن اسلامی به­کار خواهد رفت و می­تواند به عنوان منبعی فکری، جهت کمک به فرآیندتصمیم‎گیری مدیران و سازندگان، عمل نماید.

میزان همآوایی سیستم های ساخت صنعتی با معیارهای مسکن اسلامی

2021-07-02

میزان همآوایی سیستم های ساخت صنعتی با معیارهای مسکن اسلامی

چکیده: پیرو انقلاب­های صنعتی، کارگری، سوسیالیستی و به­تبع آن ورود به دوران مدرنیته در قرون معاصر، دو جریان، هموارکنندۀ مسیر  صنعتی­سازی و تولید انبوه بوده­اند. جریان اول، دیدگاه­های رو به رشد سوسیالیستی و حافظ منافع کارگران می­باشد که به دنبال ایجاد شرایط بهتر سکونت برای طبقه کارگر، از طریق ساخت […]