هنر

چکیده:

در این مقاله مطالبی در تبیین، رابطه فرهنگ اسلامی (کلیه مکاتب فکری و اعتقادی ) با فلسفه هنر و زیبایی و ارزیابی آثار هنری، ارائه شده است. سپس به موضوع شناسی مطالب و تبیین رابطه طولی آنها از کلی‏ترین مباحث نظری تا ارزیابی آثار هنری پرداخته شده است، در مرحله بعد تفکیک گزاره های نظری و عملی و آثار هنری و اصول هر کدام مورد بحث قرار گرفته است. نکته اساسی در این مقاله تبیین سرچشمه ایده ها و ایده آلهای هنرمندان است، که منشاء هنرهای مذموم یا خنثی و یا ممدوح می باشند، مقوله فوق با توجّه به حدیثی از حضرت علی (ع) صورت پذیرفته است. نکته اساسی دیگر، بحث پیرامون سبکها و روشهای خلق آثار هنری است و پاسخ به این سئوال، که آیا می توان با داشتن ایده های مشترک، از سبکهای متنوع برای خلق آثار هنری بهره برداری نمود.در مراحل بعد ضمن نقد و ارزیابی مکاتب زیبایی شناسی مختلف از منظر زیبایی شناسی اسلامی، روشهای تحقیق کمی و سکولاریستی نیز از منظر فرهنگ اسلامی مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت مطالب جمع بندی می شود.

نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زیبایی و آثار هنری (موضوع شناسی، اصول راهبردی، روش های کاربردی، ارزیابی آثار)

2021-07-12

نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زیبایی و آثار هنری (موضوع شناسی، اصول راهبردی، روش های کاربردی، ارزیابی آثار)

چکیده: در این مقاله مطالبی در تبیین، رابطه فرهنگ اسلامی (کلیه مکاتب فکری و اعتقادی ) با فلسفه هنر و زیبایی و ارزیابی آثار هنری، ارائه شده است. سپس به موضوع شناسی مطالب و تبیین رابطه طولی آنها از کلی‏ترین مباحث نظری تا ارزیابی آثار هنری پرداخته شده است، در […]