بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی از برج قابوس بن وشمگیر در ایران، تا برج های دوقلوی پترناس (KLCC)

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی از برج قابوس بن وشمگیر در ایران، تا برج های دوقلوی پترناس (KLCC)

رشته:
سال انتشار:

چکیده:

بررسی سیر تحول آثار معماری و بناهای برجسته در هزاره گذشته در نقاط گوناگون جهان اسلام بیانگر توان توسعه فراوان و امیدوارکننده معماری اسلامی در دنیاست. در مقاله حاضر، نخست برج قابوس بن وشمگیر (قرن ۱۰ م.) واقع در گنبد کاووس استان گلستان، منار جام (۱۱۹۴ م.) در ولایت غور افغانستان و آرامگاه علی آباد در نزدیکی شهر کاشمر استان خراسان رضوی (قرن ۱۳ م.) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نگارندگان در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی، مقایسه ای و تطبیقی و با استفاده از شواهدی که از نتیجه بررسی سیر تحول بناهای مذکور به دست آمد، به این نتیجه رسیدند که: معماری برج های دوقلوی مالزی نخست از منار قطب در طراحی بدنه سود جسته است. همچنین، در طراحی بدنه منار قطب از منار جام، برج قابوس بن وشمگیر و آرامگاه علی آباد اقتباس شده است. شکل کلی پلان و نحوه طراحی بدنه برج های مذکور تأثیر این سیر تحول را در شکل و فرم بدنه برج های دوقلو به خوبی نشان می دهد. به طور کلی این مقاله نشان می دهد که طراحی نمای برج های دوقلوی مالزی قبلاً در ایران و سپس در هندوستان انجام شده است.

بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی از برج قابوس بن وشمگیر در ایران، تا برج های دوقلوی پترناس