حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن

عنوان مقاله: حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن

رشته:

چکیده:

در این مقاله، ابتدا با مطالعه پیشینه متافیزیکی عناصر باغ اسلامی مانند درخت و آب، به این عناصر پرداخته و پس ازآن با مطالعه بر روی عناصر مذکور، از دیدگاه حکمت اسلامی در قرآن و نمونه های باغ اسلامی، سعی شده تا با نزدیک شدن به حکمت مفاهیم بهشت و با جستجو در متن قرآن و توجه ویژه به سوره الرحمن، تفاسیر مربوط به این سوره مطالعه شود. بر اساس مطالعات انجام شده در این مقاله، میتوان دریافت که باید حکمت عناصر باغ، مانند نور و سایه، درخت و گیاهان، آب، غرفه و قصور، و مانند آن را در نظم بندی محکمی دانست، که براساس هندسه قدسی، و علم الهی، انسان را به سعادت رهنمون کند.

حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن