حکمت اسلامی در فرآیند های هنری و معماری مجموعه مقالات مشترک(۱)