خلاصه مقالات کنگره بین المللی معماری و شهر سازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی