نقد و نظر

2021-08-10

نظرات استاد نقره کار – برنامه پیشهنادی مسکن

نظرات استاد نقره کار-برنامه پیشنهادی مسکن
2021-08-03

برنامه ریزی اسلامی در مورد فرایند های انسانی ، از جمله معماری و شهر سازی

برنامه ریزی اسلامی در مورد فرایند های انسانی ، از جمله معماری و شهر سازی
2021-08-03

نور و رنگ در معماری

نور و رنگ در معماری
2021-08-03

تذکرات اجمالی پیرامون تحقق هویت (اسلامی – ایرانی) در طراحی خانه های مناسب و مطلوب

تذکرات اجمالی پیرامون تحقق هویت (اسلامی – ایرانی) در طراحی خانه های مناسب و مطلوب
2021-07-13

نقد و نظر شماره ۳

متن
2021-07-13

نقد و نظر شماره ۲

متن
2021-07-13

نقد و نظر شماره ۱

متن