نگارخانه رویدادهای قطب علمی

2016-05-10

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ۱۷ اردیبهشت ۹۴

2016-05-10

نشست نقشه راه علم دینی ۱۷ آذر ۹۲

2016-05-10

سخنرانی پروفسور میاکه در خصوص معماری معاصر ژاپن۱۶ مهر ۹۳

2016-05-10

کارگاه پارامتریک و پارامترهای طراحی ۳ خرداد۹۳

2016-05-10

کارگاه دانش افزایی حکمت برای مدرسان معماری ۱۹ خرداد ۹۴

2016-05-10

نشست تخصصی دانش افزایی مدرسان معماری درس انسان طبیعت ۱۷ شهریور ۹۴

2016-05-10

برگزاری اردوی علمی فرهنگی بم و کرمان ۱۸ آذر ۹۲

2016-05-10

سمینار بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در فضای معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی ۵ اردیبهشت ۹۴

2016-05-10

همایش تخصصی بزرگ مسکن اسلامی ایرانی ۵ اسفند ۹۳