اسلام و هنر

2021-03-05

زیبایی شناسی اسلامی و هنر

زیبایی شناسی اسلامی و هنر هنر اسلامی نتیجه گسترش اسلام و تأسیس تمدن بزرگ اسلامی است. زیبایی‌شناسی هنر اسلامی، از یک طرف محصول غور و تفحص علما و فلاسفه اسلامی مانند غزالی، فارابی، ابن سینا و … در آیات و احادیث است و از سوی دیگر نتیجه نوعی درک شهودی […]