حکمت،

2023-09-18

اولین همایش ملی معماری حکمت بنیان

” اولین همایش ملی معماری حکمت بنیان “ در سطح ملی و به صورت حضوری در تاریخ  ۳ آبان ماه سال۱۴۰۲  توسط دانشکده معماری و شهرسازی  دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری قطب علمی معماری اسلامی  برگزار خواهد شد. سایت همایش کانال همایش درپیام‌رسان بله: cwba1_iust_ac_ir