زیبایی شناسی

2021-11-20

حکمت اسلامی در خلق آثار هنری معماری وشهرسازی

کتابی در باب حکمت اسلامی در معماری و شهرسازی به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، کتاب حکمت اسلامی در خلق آثار هنری معماری و شهرسازی مبتنی بر نظریه نسبت اسلام با فرایندهای انسانی، نظیر آثار هنری، معماری و شهرسازی است که داوری و تأیید شده است. چاپ نخست کتاب «حکمت اسلامی در خلق آثار […]
2021-03-05

زیبایی شناسی هگل و حکمت های هنر اسلامی

زیبایی شناسی هگل و حکمت های هنر اسلامی کتاب حاضر، پژوهشی است که در بخش نخست آن، برخی مؤلفه‌های مهم زیبایی شناسی هگل تحلیل می‌شود و سپس در بخش دوم، متناظر به ساختار فصل پیشین، هنر در حکمت‌اسلامی توصیف و تحلیل می‌شود. در بخش آخر نیز ابتدا مبانی این دو، […]
2021-03-05

زیبایی شناسی اسلامی و هنر

زیبایی شناسی اسلامی و هنر هنر اسلامی نتیجه گسترش اسلام و تأسیس تمدن بزرگ اسلامی است. زیبایی‌شناسی هنر اسلامی، از یک طرف محصول غور و تفحص علما و فلاسفه اسلامی مانند غزالی، فارابی، ابن سینا و … در آیات و احادیث است و از سوی دیگر نتیجه نوعی درک شهودی […]