قرن14

2021-03-05

سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی

سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی نگارنده در کتاب حاضر تلاش دارد با نگاهی به آرای منتقدان و صاحب‌نظران هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و با روشی مشخص به احصا و تبیین ویژگی‌های سبکی این هنر نائل آید. نویسنده در این کتاب، سبک را ویژگی‌های تکرارشونده و مشخص صوری و ساختاری […]