شهرداری

و او بر هر چه می‌کند بازخواست نشود ولی خلق از کردارشان بازخواست میشوند. سیستم مدیریت شهری به‌عنوان مسئول اداره و توسعه همه‌جانبه و پایدار سیستم شهری تعریف می‌شود و بر این اساس، تمام نهادهای موثر در اداره شهر و تمام حوزه‌های جغرافیایی آن را در برمی‌گیرد و دارای تعامل و روابط گسترده محیطی و برون‌سازمانی و درون‌سازمانی است.بررسی پیشینه مدیریت شهری در ایران و جهان نشانگر تأثیرپذیری شدید آن از مولفه‌ها و نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. بر همین اساس تاریخ ایران فاقد نهادهای مدیریت شهری مستقل و خودگردان است.ازجمله مشکلاتی را که در مدیریت شهری ایران می‌توان عنوان کرد به نامشخص بودن جایگاه و هویت مدیریت شهری در سیستم کلان مدیریتی کشور، عدم قابلیت اطلاق مفهوم سیستم به مدیریت شهری موجود به لحاظ نقایص پوشش عملکردی و جغرافیایی، فقدان عناصر و نهادهای منتخب شهروندان، وابستگی شدید و همه‌جانبه به حکومت مرکزی و تعارض سازمان‌ها و عناصر با یکدیگر خلاصه کرد. پیامد مجموعه این مسائل، عدم کارایی مدیریت شهری موجود در اداره و توسعه پایدار شهرهای ایرانی است.با توجه به مسائل مطرح‌شده قانون‌گذاران به سمت تغییر قوانین حرکت کردند و سیستم جدیدی را پیشنهاد دادند که همان سیستم جامع مدیریت هماهنگ شهری هست در این سیستم مدیریت شهری برای شهرهای ایرانی تلاش برای حل مسائل فوق در چهارچوب اصول و ملاحظات نظری مدیریت شهری، اهداف و راهبردهای تعیین‌شده برای آن است. با این رویکرد چارت سازمانی جدیدی نوشته‌شده که با وضعیت موجود سازمان‌های موثر بر ساختار مدیریت شهری هماهنگ نیست این عدم هماهنگی نیاز به طراحی کالبدی مطابق با قانون مدیریت جامع شهری را موردتوجه قرار داد تا مسیر دست‌یابی به سیستم جدید هموارتر گردد.با این نگاه و ضرورت توجه به قانون و مطابقت آن با نگاه شهروندان و مسئولان شهری پرسشنامه‌هایی برای استخراج مبانی و اصول طراحی شکل گرفت و با جمع‌آوری نتایج و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها میزان هم‌رأیی و هم‌گرایی شهروندان و مسئولان نسبت به این نوع مدیریت استخراج‌شده و درنهایت از این نتایج در جهت طراحی کالبدی متناسب با نیازهای یک فضای مدیریت واحد شهری استفاده شد.طراحی مجموعه منطبق با عملکرد این فضا در شهر آمل به‌عنوان بستر موردمطالعه و بررسی صورت گرفت و در فرآیند طراحی اصول مرتبط با اقلیم و سایت موردتوجه قرار گرفت تا فضایی پویا و کارا و شفاف با رویکرد ارتقا کیفیت عملکرد مدیریت شهری شکل گیرد.

دانلود چند برگ نخست

2021-12-13

سازماندهی کالبدی مدیریت هماهنگ شهری در شهرهای معاصر ایران با نگرش اسلامی

و او بر هر چه می‌کند بازخواست نشود ولی خلق از کردارشان بازخواست میشوند. سیستم مدیریت شهری به‌عنوان مسئول اداره و توسعه همه‌جانبه و پایدار سیستم شهری تعریف می‌شود و بر این اساس، تمام نهادهای موثر در اداره شهر و تمام حوزه‌های جغرافیایی آن را در برمی‌گیرد و دارای تعامل […]