دکتری

2021-10-15

تبیین اصول معناییِ حیات پایدار در محله در جهت بسترسازی کمال انسان بر مبنای اسم حَیّ

چکیده: امروزه به دلایل گوناگون تأمین سرزندگی و شادابی و حیاتِ محیط به یکی از دغدغه های اصلی نظام های مدیریت شهری تبدیل گردیده است. تأمین سرزندگی و حیاتِ محیط به مثابه یک آرمان مشروع، در صدر بسیاری از اسناد رسمی شهرسازی به چشم می‌خورد که خود برخاسته از اهمیت […]