سیده سارا جوادی

بسیاری از اندیشه های فلسفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر آثار هنری تاثیر می‌گذارند. تغییر سبک ها ابتدا در ادبیات و فلسفه مطرح می‌شود و سپس به هنر، معماری و شهرسازی می‌رسد. برخی عوامل از جمله کندوکاو و تغییر نگرش، دید نویسندگان و فیلسوفان را نسبت به وضع موجود تغییر داده و آنان را به سوی مقوله جدید و طرح نظریه های جدید رهنمون می‌سازد. معماری و شهرسازی از این نظریه ها تبعیت می‌کند و باعث تغییر از سبکی به سبک جدید می‌شود و تغییرات در این کالبد به دگرگونی و نگاه جدید فلاسفه مربوط می‌شود. از این رو حضور امور عینی در ساحت هنر بواسطه امور ذهنی و اندیشه های نظری است که شکل دهنده آن امور عینی هستند. معماری نیز حاصل تعامل نظر و عمل است. مفاهیم فلسفی در زندگی و همچنین معماری تجلی می‌کنند چرا که مردم آن‌گونه که فکر می‌کنند زندگی می‌کنند و هنرمندان، معماران و شهرسازان آن‌گونه که فکر می‌کنند بنا و شهر را می‌سازند. پژوهش حاضر در ابتدا تاثیرات فلسفه های مختلف را بر معماری های دوره های مختلف بررسی می‌نماید و پس از جمع بندی بازتاب های معمارانه فلسفه به تحلیل چگونگی این رابطه می‌پردازد. مدل‌یابی از فرآیند تاثیرگذاری فلسفه بر معماری در تحقیق حاضر، اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که تاکنون هیچ مدلی از این فرآیند ارائه نشده است. این پژوهش زمینه ای خواهد شد برای قاعده مند سازی انتقال مولفه های فلسفی به معماری. بدین صورت با ظهور فلسفه های نو، می‌توان از این مدل استفاده نمود و الگوهای معماری متناسب با این فلسفه ها را استنتاج کرد و همچنین باب جدیدی در جهت تحلیل بازتاب های پیشین فلسفه در معماری باز می‌شود. همچنین میتوان با استفاده از این مدل درک بهتری نسبت به اندیشه های نهفته در آثار معماری پیدا کرد. از سویی دیگر این مدل در بحث آموزش درس فلسفه و معماری در مقطع کارشناسی ارشد نیز اهمیت بسزایی دارد و دانشجویان، دید وسیع تری نسبت به ارتباط فلسفه و معماری و تاثیرگذاری متقابل این دو موضوع خواهند داشت. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش برای استخراج مدل های نمود فلسفه های مختلف در طول تاریخ در معماری، به صورت کتابخانه ای است و در مرحله بعد جهت تحلیل فرآیند اثر گذاری از استدلال منطقی و تحلیلی کمک گرفته می‌شود بدین صورت که تعدادی از نمونه های نمود فلسفه های مختلف در معماری را مطرح کرده و تحلیل می‌شوند و بواسطه نظرسنجی نخبگانی، اعتبار سنجی انجام می‌پذیرد و در مرحله نهایی برای ارائه مدل از مصاحبه و روش تحقیق مدل سازانه استفاده می‌شود که نیازمند نگرش سیستمی و ‌ فرآیندی به پدیده ها، موضوعات و مسائل است.

 

2021-12-19

بررسی بازتاب های معمارانه فلسفه و ارائه مدل انعکاس فلسفه در معماری

بسیاری از اندیشه های فلسفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر آثار هنری تاثیر می‌گذارند. تغییر سبک ها ابتدا در ادبیات و فلسفه مطرح می‌شود و سپس به هنر، معماری و شهرسازی می‌رسد. برخی عوامل از جمله کندوکاو و تغییر نگرش، دید نویسندگان و فیلسوفان را نسبت به وضع […]