مقدمه

 

با توجـــّه به ابعاد فرهنگی در قانون اساسی و بر پايـــۀ قانون برنامـــۀ سوّم توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، قطب علمـــی معماری اسلامی ، در دانشکدۀ معمـــاری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران تأسيس می شود. هدف اصلی از ايجاد اين قطـــب علمی، فــراهم آوردن زمينه های لازم برای پژوهـــش در بارۀ معماری و از منظر فرهنگ غنــی اسلام است .

اين پژوهش‏ها ما را قادر مي‏سازد تا اصول راهبردی و کاربردی اسلام را، در فرآيند طراحی استنباط و استنتاج نمائيم . شرايط فوق بستر لازم در جهت نظريه پردازي‏های خلاقانــّه برای ايجاد هويّت اسلامی – ايرانی در معماری بحران زده معاصر را فراهم خواهد نمود و رسالت تاريخی و جهانی انقلاب اسلامی را در اين مقوله تحقّق خواهد بخشيد.

اهداف

پي‏گيری هدف‏ها در دو بٌعــد اصول (راهبردی – مفهومی) و (کاربردی – تجربی) : تعريف و ساماندهی پژوهش‏های ميان رشته ای در حوزۀ هائی نظير فلسفــۀ هنر و زيبائی شناسی اسلامی، زمينــه سازی برای ارتباط ميان پژوهشگــــران اين قطب و ساير محققيّن : زمينه سازی برای ارتباط سازنده ميان اين قطب علمی و دستاوردهای آن با نهادهای دولتی و غيردولتی معماری ساماندهی و تنظيم نقشۀ جامــع علمی – تخصصّی معماری ، در راستای برنامه های کوتاه ، ميان و دراز مدّت کشور برگزاری جلسات آزاد انديشی، هم انديشی ، دانش افزائی و تقويت کٌرسی های نظريه پردازی تشکيل کارگروه‏هايی برای کمک به اساتيد دانشگاه ها در بازنويسی برنامه های درسی ( اصلاح و روز آمدنمودن سرفصل‏ها، معرفی منابع و مراجع معتبر و تبيين و تأليف محتوٰی اصيل اسلامی برای دروس معماری زمينه سازی برای فرهنگ سازی معماری از طريق رسانه های عمومی تصويری ، صوتی و مکتوب زمينه سازی در جهت آموزش های مجازی در حوزۀ معماری .
تعريف و ساماندهی پژوهش‏های ميان رشته ای در حوزۀ هائی نظير فلسفــۀ هنر و زيبائی شناسی اسلامی، مبانی نظری معماری اسلامی، احکام و فقه معماری اسلامی، اخلاق حرفه ای معماران و شهرسازان مسلمان و آشنائی و ارزيابی ارزشهای نهفتــه در تمدّن اسلامی ، بررسی تطبيقـــی بين آثار دوران اسلامی ايران با قبل از آن و با ساير تمدنهای قديم و جديد در طول تاريخ و ... .
 1-3- زمينــه سازی برای ارتباط ميان پژوهشگــــران اين قطب و ساير محققيّن : الف – محققّين علوم حوزوی نظير ( متکلّميــن، فيلسوفان، فقيهان، حقوقدانان، مربيّان اخلاق، عرفان و غيره ... ) ب - محققّين علوم انسانی در دانشگاه‏ها نظير ( معرفت شناسان، فيلسوفان، اساتيد دروس روش تحقيق و برنامه‏ريزی، شرق شناسان و غرب شناسان ، اساتيد تاريخ هنر و معماری ، اخلاق حرفه‏ای، حقوقدانـــان بين المللی وغيره ... ) پ – محققيّن علوم تجربی و مهندسی مربوط با رشتۀ معماری نظير ( اساتيد عمران، مکانيک ، شيمی ، صنايع ، متالورژی ، برق ، کامپيوتر و غيره ... )
 1-4- زمينه سازی برای ارتباط سازنده ميان اين قطب علمی و دستاوردهای آن با نهادهای دولتی و غيردولتی معماری نظير: الف – کمک به کارگروه معماری در شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و اساتيد دانشکده‏های مربوطه در جهت اصلاح سرفصل و محتوٰی دروس آموزشی مبتنی بر هويـــّت اسلامی و نيازهای روزآمد کشور ب – با نهادهای دولتی و قانون گزاری در حوزه های برنامه ريزی، قانون‏سازی و تصميم گيری در مورد اصلاح امور معماری کشور پ – با نهادهای غير دولتی نظير نهادهای هنری و مهندسی مردم نهاد و ... ت – با نهادهای مهندسين مشاور معمار و شهرساز ج – با پيمانکاران و مجريان مربوطه
 1-5- ساماندهی و تنظيم نقشۀ جامــع علمی – تخصصّی معماری ، در راستای برنامه های کوتاه ، ميان و دراز مدّت کشور
 1-6- برگزاری جلسات آزاد انديشی، هم انديشی ، دانش افزائی و تقويت کٌرسی های نظريه پردازی با اهداف : الف – زمينه سازی برای تعامل فرهنگی، دانش افزائی بين اساتيد و اهل حرفــه ، بحث و ارائه آراء و فضای گفتگو و ابـــراز نظر همگانی ب – بستر سازی برای گسترش و تقويت نظريه پردازی ، نقد و نوآوری ، مبتنی بر فرهنگ اسلامی پ – فضا سازی برای آشنائی با پژوهندگان و نخبگان جديد و معرفـّی آثار ارزشمند و بديع آنها. ت – زمينه‏سازی برای انتقال دستاوردها و تجربيات گروه‏های پژوهشـــی و اساتيد و دانشجويان دانشگاه‏ها با يکديگر ج – آسيب شناسی و نقد آثار معماری معاصر ايران و جهان و تلاش در جهت ارائــه راه حل‏های اصلاحی
 1-7 - تشکيل کارگروه‏هايی برای کمک به اساتيد دانشگاه ها در بازنويسی برنامه های درسی ( اصلاح و روز آمدنمودن سرفصل‏ها، معرفی منابع و مراجع معتبر و تبيين و تأليف محتوٰی اصيل اسلامی برای دروس معماری نظير : الف – دروس نظری - عملی در مقطع کارشناسی نظير ( انسان، طبيعت، معماری ، مبانی نظری معماری ، معماری معاصر، دروس تاريخ معماری ايران و جهان وغيره ... ب – دروس نظری – عملی در مقطع کارشناسی ارشد نظير ( حکمت هنر اسلامی، سيرانديشه های معماری ، روش تحقيق ، حقوق در معماری ، اخلاق حرفه ای و غيره ... ) ج – دروس نظری – عملی در مقطع دکتری نظير ( شناخت شناسی، روش تحقيق بين رشته ای ، بررسی تطبيقی معماری – حکمت و روشها ، فلسفۀ هنر و زيبائی ) وغيره ... د- دروس مربوط به مباحث مشترک بين معماری و شهرسازی
 1-8- زمينه سازی برای فرهنگ سازی معماری از طريق رسانه های عمومی تصويری ، صوتی و مکتوب : الف – نهادها و رسانه‏های تصويری، صوتی و مکتوب ، نظير ( صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران ، ناشران مجلات و کتابهای حرفه ای ب – ايجاد سايت‏های حرفه ای و ارتباط با سايت های بين المللی مربوطه در ايران وجهان 1-9- زمينه سازی در جهت آموزش های مجازی در حوزۀ معماری الف – تدوين برنامه های آموزشی به صورت تصويری برای کليــّه دروس نظری – عملی ب - همکاری با کليــّه دانشگاه‏ها و نهادهای آموزش مجازی در جهت ارتقاء کيفی آموزشهای مربوطه

برنامه ها

 

با توجـــّه به ابعاد فرهنگی در قانون اساسی و بر پايـــۀ قانون برنامـــۀ سوّم توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، قطب علمـــی معماری اسلامی ، در دانشکدۀ معمـــاری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ايران تأسيس می شود. هدف اصلی از ايجاد اين قطـــب علمی، فــراهم آوردن زمينه های لازم برای پژوهـــش در بارۀ معماری و از منظر فرهنگ غنــی اسلام است .

اين پژوهش‏ها ما را قادر مي‏سازد تا اصول راهبردی و کاربردی اسلام را، در فرآيند طراحی استنباط و استنتاج نمائيم . شرايط فوق بستر لازم در جهت نظريه پردازي‏های خلاقانــّه برای ايجاد هويّت اسلامی – ايرانی در معماری بحران زده معاصر را فراهم خواهد نمود و رسالت تاريخی و جهانی انقلاب اسلامی را در اين مقوله تحقّق خواهد بخشيد.