اطلاعیه برگزاری جلسه پیش دفاع کرسی نظریه پردازی

گزارش برگزاری جلسه پیش کرسی نظریه پردازی دکتر ماجدی
2015-11-18
سخنرانی مدیر قطب در همایش «تبیین معماری در سبک زندگی اسلامی»
2015-11-18