اطلاعیه – سلسله نشستهای علمی در حوزه مسائل مرتبط با معماری و شهرسازی