برج میلاد صاحب مسجد می شود/معماری این مسجد چگونه خواهد بود؟