برگزاری نشست روز معمار

مشارکت قطب علمی معماری اسلامی در همایش شهرسازی و جریانهای فضایی
2015-11-18
کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی
2015-11-18