برگزاری کارگاه دانش افزائی

اطلاعیه – سلسله نشستهای علمی در حوزه مسائل مرتبط با معماری و شهرسازی
2015-11-18
ابقاء مدیر قطب علمی معماری اسلامی
2015-11-18