تأکید بر معماری اسلامی در اولین جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

کارگاه «بررسی تجربه معماری اسلامی معاصر»
2015-11-18
نشست معماری اسلامی
2015-11-18