تأکید بر معماری اسلامی در اولین جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران