تأکید نایب رییس شورای شهر تهران بر سبک ایرانی – اسلامی در ساخت و ساز