رهبر انقلاب: معماری و نمای تهران، نمای یک شهر اسلامی نیست.