سخنرانی مدیر قطب معماری اسلامی در مدرسه اسلامی هنر